Home / Multimedia / RODZINNY DOM: W domowym ognisku

RODZINNY DOM: W domowym ognisku

Wspaniałe pałace na ziemi tej są,
Lecz dla mnie najmilszy rodzinny mój dom.
Choć skromność go zdobi, lecz dobrze jest mi tam,
W nim jestem bogatszy niż u królewskich bram.

Refren: Rodzinny domu mój!
Dla mnie tyś cały świat,
Tyś uczuć moich kwiat!

2. Ten świat nie pociąga przepychem swym mnie,
Ja tylko w mym domu szczęśliwe mam dnie;
Tu ptaszki śpiewają, radością wszystko tchnie,
Tu pokój znajduję, spokojnie tutaj śpię.

3. A gdybym tak kiedyś opuścić dom miał,
To w sercu zostanie to, co dom mi dał.
Wnet wrócą do domu stęsknione myśli me,
A usta wyszepczą prawdziwe słowa te:

1. Prosto z nieba się wywodzi
Ta najtrwalsza, mocna nić,
Nic jej tutaj nie zaszkodzi,
Lecz w rodzinie ma się wić.

Refren: W swojej mocy niepojęta,
Trwalsza niźli granit skał:
Jest to miłość Boga święta,
Którą On Swym dzieciom dał!

2. Gdzie w rodzinnym cichym gronie
Lśni Jezusa wzniosły wzór,
Tam trwa zgoda, miłość płonie
Jako Boskiej mocy twór.

3. Gdy ta miłość serca splata,
To nie szuka zysków swych;
Ku najwyższym celom wzlata,
Unikając rzeczy złych.

1. Ja, o Panie, i mój dom
Służyć chcemy Ci w szczerości.
Choćby wielkich nieszczęść grom
Spaść miał na mnie w doczesności,
Ja przy Tobie będę stał,
Przy Twym Słowie zawsze trwał.

2. Moją sprawą sprawa twa
Nie przestanie być na wieki;
Tylko strzeż, gdy chwila zła
Snem ogarnie me powieki,
Bym w modlitwie czujny był
I niezłomną wiarą żył.

3. Ty bądź Panem w domu mym,
Pobłogosław mi obficie;
Nie daj złemu rządzić w nim;
Daj nam szczęsne, lepsze życie,
Byś w mym domu mieszkał sam
I był wieczną mocą nam.

1. Do Ciebie, Panie, wznoszę modły swe
Za ukochany mój rodzinny dom:
Niechaj w nim świeci zawsze światło Twe
I niechaj mija go nieszczęścia grom.

2. Niech płyną tu żywota błogie dni,
Nie zamącone bólem ani łzą;
Strzeż zawsze, Panie, domu mego drzwi,
A domowników darz w nim łaską swą.

3. Daj pracowity dzień i błogą noc,
I wiarę mocną oraz miłość daj;
Ześlij nam, Panie, Swojej łaski moc,
Niebo stwórz w domu mym, a w sercach raj!

4. Chleba dostatek daj i wody zdrój,
Nie dopuść na dom nasz smutku ni zła,
Radością nieba dusze nasze pój:
Niech domu mego strzeże ręka Twa!

1. Szczęśliwy dom, gdzie radzi Cię witają,
Mój Jezu, który koisz ból i łzy,
Gdzie spośród gości, co w nim przebywają
Najbardziej czczony jesteś zawsze Ty;
Gdzie wszystkie serca dla Ciebie goreją,
Na Ciebie wszystkich skierowany wzrok,
A słowa Twe są wiarą i nadzieją
Rozpraszającą dróg niepewnych mrok.

2. Szczęśliwy dom, gdzie męża łączy z żoną
Umiłowanie obecności Twej,
I gdzie oboje gorliwością płoną,
By się nie błąkać pośród grzechu kniej;
Gdzie ufność w Tobie każdy z nich pokłada
W radosnych, jak i ciężkich życia dniach,
Gdzie mąż jest rad i małżonka Ci rada,
Choćby niedola weszła pod ich dach.

3. Szczęśliwy dom, gdzie już malutkie dziatki
Przywykły w modłach składać rączki swe;
Twa miłość większa niźli miłość matki
Otacza łaską ich szczęśliwe dnie.
A gdy się ufnie u stóp Twoich zbiorą,
Ty je nauczasz prostych Swoich słów;
A że tak wcześnie sławią Cię z pokorą,
Jeśli upadną, Ty je dźwigasz znów.

4. Szczęśliwy dom, gdzie każdą radość dzielisz,
Jak chleb dzieliły święte dłonie Twe,
A każdy smutek nadzieją weselisz
I goisz ranę, i ocierasz łzę.
Bądź, Jezu, z nami pośród życia znoju,
Błogosław złym i dobrym naszym dniom,
A potem wprowadź w Królestwo Pokoju,
Gdzie w chwale błyszczy wieczny Ojca dom.

1. Szczęśliwy dom, gdzie mieszka Bóg
I w zgodzie płyną dnie;
Tam u Jezusa siedząc stóp,
Dusza pokojem tchnie.

2. Szczęśliwy dom, gdzie błogi śpiew
Dziękczynnej pieśni brzmi;
Gdzie Zbawcy Słowo z każdym dniem
Wciąż głębiej w sercach tkwi.

3. Szczęśliwy dom, skąd modlitw głos
Wznosi się w niebo chwał;
Gdzie w Bogu jest każdego los
I życia wieczny dział.

4. Panie, Twą prawdą odnów nas,
Miłością natchnij Swą;
Złącz nasze serca z Sobą wraz,
Błogosław Ty nasz dom!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok