• Sobota, godz. 10:00
    ul. Jaśkowa Dolina 21
  • 10.02 – LEKCJA 6 (1/2018) – Cechy dobrego szafarza

  • „Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, Ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, Bo rozmyślam o świadectwach twoich.”

    Psalm 119:98-99

Home / Multimedia / Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

1. Wielbij, ma duszo, Mocarza i Króla wszechświata!
Niech się twa prośba z gorącą podzięką przeplata.
W górę się zwróć! Harfo i lutnio, się zbudź!
Niechaj pieśń w niebo ulata!

2. Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ziemi obroty
Sprawił, i w niebo orlimi podnosi cię loty;
Który ci dał W dobrach rozlicznych twój dział
Ze Swej Ojcowskiej szczodroty.

3. Wielbij Mocarza, gdyż cudownie cię ukształtował;
Zdrowiem obdarzył i drogę ci zawsze torował;
Wśród iluż trwóg Wielki, potężny ten Bóg
Ciebie pod skrzydła swe chował.

4. Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ci błogosławił,
Który w strumieniach miłości się tobie objawił.
Duchu mój, miej Boga w pamięci wciąż swej,
Byś Jego wszechmoc wciąż sławił!

1. Boże, oto my, Twe dzieci,
Przyszliśmy wysławiać Cię;
Racz Twą prawdą nas oświecić
I wśród nas objawić się!

Refren:
Panie, ożyw nas Swą mocą,
Obecnością uświęć Swą.

2. Zlej nam Swoich łask promienie,
Pomóż przetrwać próby czas.
Ześlij Twego Ducha tchnienie,
Słowem Swym posilaj nas.

3. Przebacz, Panie, nam upadki,
Zasłoń nas prawicą Swą,
Pieczę miej nad Swoim stadkiem,
Odwróć odeń dolę złą.

1. Jezu drogi, dzieci Twe
Słuchać słów Twych się zebrały,
Skłoń ich serca, żeby Cię
Zbożnym chórem uwielbiały.
Wolnym od powszechnej troski,
Daj nam słyszeć głos Twój Boski.

2. Myśli nasze kryje noc,
Rozum błąka się w ciemności,
Jeśli Ducha Twego moc
Nas nie wiedzie ku światłości.
Dobrą chęć w nas zbudź, o Panie,
Niech się prawym czynem stanie.

3. Tyś jest Ojca Twego blask,
Światło z Boga narodzone,
Niech działaniem Twoich łask
Serca będą odrodzone.
Naszą prośbę i błaganie
Racz łaskawie przyjąć, Panie!

1. Przyszliśmy tu w przybytki Twe
Złożyć Ci, Boże, hołdy swe,
Bo Tyś jest godzien chwały, czci,
Przyjmij więc dar serc składany Ci.

2. Aniołów chóry wielbią Cię,
Przed Tobą niebo, korzy się,
Pochwalny hymn brzmi wiecznie tam:
„Święty jest, Święty, Święty Pan!”

3. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz,
Który od dawien dawna trwasz,
Ku Tobie płynie serca żar,
Łaskawie przyjmij dziś ten dar!

4. Twe święte Słowo wśród nas ziść
I pośród nas Swym Duchem wnijdź.
Umysły oświeć, serca wzrusz
i spraw zbawienie naszych dusz!

1. O jak błogie jest to miejsce,
Gdzie wierzący modlą się!
Nikną troski nam odjęte
I nasz Bóg objawia się.

Refren:
Odwrócony od tej ziemi,
Mając w sercu prawdy blask,
Wzbijam się myślami mymi,
Hen do źródła Bożych łask.

2. Kiedy słyszę zbożne pienie,
Czuję, że to niebian chór
I odczuwam w sercu drżenie,
Jako Boży wierny twór.

3. Kiedy przyjdziesz do nas w chwale,
Z Tobą wstąpię w górę tam,
Gdzie Ci będę służył stale,
Gdzieś zgotował radość nam.

1. Bóg jest między nami,
Cześć Mu oddawajmy,
Imię Jego wysławiajmy!
Pośród nas Najświętszy!
Serca swe uciszmy,
Kornie czoła przed Nim zniżmy!
Kto Go zna, w sercu ma,
Niechaj Go wysławia, Radość swą objawia.

2. Bóg wśród nas obecny!
Cherubiny Jemu
służą jako Panu swemu,
„Święty, Święty, Święty!”
Wdzięcznie Mu śpiewają,
Gdy przed tronem Jego stają.
Na głos nasz, Panie, zważ,
Przyjmij skromne dary: Naszych serc ofiary.

3. My się wyrzekamy
Wszelkich czczych marności,
Uciech świata i radości.
Wolę, duszę, ciało,
Życie swe składamy,
Na Twą własność oddawamy.
Tylko Ty, naszej czci
Godzien jesteś, Boże! Czcimy Cię w pokorze.

4. Ty przenikasz wszystko!
Światło Twe bez cienia
Me oblicze opromienia.
Jak ku słońcu dążą
Pełne krasy kwiaty,
Zdobne w różnobarwne szaty,
Tak i ja, własność Twa,
Myśl do Ciebie wznoszę, O Twe światło proszę.

1. Drzwi, otwórzcie swe podwoje:
Chcę do domu Ojca wejść!
Ach, jak błogo duszy mojej
Dziś do tronu chwały przyjść!
Tu w pokorze ja się korzę,
gdzie światłości wiecznej blask!

2. Ojcze, kornie proszę Ciebie:
Poświęć duszę, ciało me!
Usłysz modły moje w niebie,
Gdy uwielbię pieśnią Cię!
Usuń trwogę, wskaż mi drogę
I dopomóż chodzić nią.

3. Panie mów, Twój sługa słucha,
Niech się stanie wola Twa;
Niechaj moc Świętego Ducha
Pokój mi do serca da.
Duchem Twoim życie moje
Oczyść, poświęć mnie i zbaw!

1. Pośród nas stań, Jezu,
Pełen mocy Swej;
Wszak tym nabożeństwem
Chcemy wielbić Cię.

2. Tchnij Świętego Ducha
Wszystkim nam do serc,
Usuń lęk i smutek,
Wlej Swą radość w nie.

3. Twoimi śladami
kroczyć chcemy wraz,
I wyglądać stale
Twej wieczności czas.

1. Zbliż się dziś ku nam, Jezu nasz,
I Duchem Swoim lud Twój darz!
Swą łaską, Panie, nami rządź
I przewodnikiem w prawdzie bądź.

2. Otwórz nam serca ku Twej czci
I niech pieśń chwały Tobie brzmi;
Krzep wiarę słabą w dzieciach Twych,
Uwielbij imię Swoje w nich.

3. Daj z chórem niebian wznosić Ci
hymn chwały, boś Ty godzien czci!
Aż ujrzym Ciebie twarzą w twarz,
W światłości wiecznej, Panie nasz.

4. Pośpieszmy Ojcu chwałę nieść,
Synowi i Duchowi cześć;
Niech ten hymn chwały wiecznie trwa,
Jak wieczna wszędzie chwała Twa.

1. O jak jest miłe miejsce święte,
Gdzie lud oddaje Panu cześć!
Serca głęboko czcią przejęte
Z radością chcą Mu hołdy nieść.
Pan tu nad nami trzyma straż,
Z miłością ku nam zwraca twarz.

2. Jak błogo tym, co w Twoim domu
Śpiewają razem z głębi dusz!
Z Twych darów mogą żyć ogromu.
Oddanym sercem wiecznie już
Chcą iść śladami Twoich nóg
I przejść podwoi niebios próg.

3. Twe Słowo bezmiar da korzyści,
Kiedy głęboko w sercu tkwi.
Ono też wieczne szczęście ziści,
Pociechą, światłem będzie mi.
Zwycięstwo wieńczy święty trud.
Prowadzi nas w świetlany gród.

4. Jedynie w Tobie jest obrona,
Odeprzeć możesz każdy cios.
Przygarnij nas do Swego łona,
Gdzie wiernych błogi czeka los.
Pragniemy Tobie wierni być
I wiecznie w Twoim raju żyć.

1. Jakże jest to chwila miła,
Gdy do Twoich wchodzę bram,
A Twej prawdy Boska siła
Mądrość świętą daje nam.
Spraw, by wzrosła w nas ochota
Do słuchania Twoich słów;
One mają moc żywota,
Krzepiąc serca nasze znów.

2. Jezu, my u Twego tronu
Chcemy wszyscy kiedyś stać;
Pomóż nam tu aż do zgonu
W Twoim Słowie wiernie trwać.
Wskaż nam drogę do zbawienia,
Ucz, jak ważny jest ten czas,
Aby w dzień Twego zjawienia
Był gotowy każdy z nas.

3. Niech nam z Twego płynie Słowa
Światło, miłość, żar i moc;
Niechaj Boska Twoja mowa
Ciemną nam rozproszy noc.
Pomóż, byśmy zachowali
To, coś w serca nasze wlał
I abyśmy otrzymali W Twym
Królestwie wieczny dział.

1. Pójdźmy, śpiewajmy wraz: Alleluja! Amen!
Panu, co zbawił nas: Alleluja! Amen!
Troskę i radość swą
Przed Jego nieśmy tron,
Panu, co kocha nas: Alleluja! Amen!

2. Niech serce wzniesie się: Alleluja! Amen!
Ku niebu, tak Bóg chce: Alleluja! Amen!
On Przyjacielem jest,
W życiu prowadzić chce,
Miłuje zawsze mnie: Alleluja! Amen!

3. Chrystus jest godzien czci: Alleluja! Amen!
Niebo obiecał mi: Alleluja! Amen!
Tam, w górę, stale dąż,
Z łaską się Jego zwiąż,
I śpiewaj Panu wciąż: Alleluja! Amen!

1. Patrz na nasze zgromadzenie,
Panie Boże, z niebios bram,
Przyjmij szczere dziękczynienie
Twoich wiernych dziatek sam.
Przyjmij szczere dziękczynienie
Twoich wiernych dziatek sam.

2. Będąc dziatkami Twoimi,
Chcemy wierni Tobie być;
Chętnie służyć Ci na ziemi,
Z Tobą także wiecznie żyć.
Chętnie służyć Ci na ziemi,
Z Tobą także wiecznie żyć.

3. Jak owieczki Twe łagodne
Chcemy z Tobą dążyć wzwyż
I prowadzić życie zgodne
Z wolą Twoją, niosąc krzyż.
I prowadzić życie zgodne
z wolą Twoją, niosąc krzyż.

4. O Pasterzu, paś cierpliwie
Swe owieczki, wciąż je strzeż,
Prowadź zawsze nas troskliwie,
W Swą opiekę świętą bierz!
Prowadź zawsze nas troskliwie,
W Swą opiekę świętą bierz.

1. Chwalmy Pana życiem swym: Alleluja!
Święci, Jemu wznieście hymn: Alleluja!
Niech aniołów zabrzmi chór: Alleluja!
Niech miłuje Go nasz zbór: Alleluja!

2. Z ziemi w górę, z nieba w dół: Alleluja!
Niechaj zawsze brzmi ten wtór: Alleluja!
Wszyscy ludzie, każdy ląd: Alleluja!
Panu sława, cześć i hołd: Alleluja!

3. Miłosierny jest nasz Pan: Alleluja!
W Nim zbawienia dar jest dan: Alleluja!
Życie Swe On dać nam chciał: Alleluja!
W Synu Swym nam życie dał: Alleluja!

1. Pójdźmy przed święty Pana tron
Oddać Mu cześć, gdyż Bogiem On;
Wszystkie narody Boga czczą,
Oddajmy Mu też chwałę swą.

2. Złączmy swe głosy w zgodny chór
Jako miłości Bożej twór.
Bóg nam swą łaskę z nieba śle
I błogosławi dzieci Swe.

3. Chwalmy zbawienia Jego moc,
Która nas krzepi w dzień i w noc;
Strzeże troskliwie nas od zła
Moc święta, która wiecznie trwa.

4. Wielki Królestwa Jego blask,
Pełna też ziemia niebios łask;
Opoką trwałą jest Bóg nasz,
Ufajmy Mu po wszystek czas.

5. Oddajmy Stwórcy chwałę, cześć
I wszędzie głośmy o Nim wieść,
Niech wszelki twór Mu hołdy śle
I z nami też pokłoni się.

1. Światłości wiecznej blask,
Świtanie dnia i brzask,
Pogromca nocy, grzesznych mar —
Bóg święty, wielki Pan!

2. Prawica mężnych sił,
Zapowiedź lepszych dni,
Ostoja długich, dobrych lat —
Bóg możny, dobry Pan!

3. Pochodnia ścieżek mych,
Wybawca z myśli złych,
Przewodnik pośród mrocznych dróg —
Pan mężny, wieczny Bóg!

4. Orędzie mnogich łask,
Dobrodziejstw pełen skarb,
Opoka wiecznej prawdy słów —
Pan wielki, święty Bóg!

1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
Gdy myśl ma ludów ogarnąć nie może,
Które na świecie rozmieściłeś tym.

Refren (1-3):
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

2. Gdy wznoszę wzrok ku światom jasnym w górze
I widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
Gdzie słońce w dzień, a księżyc w nocnej porze
Bieg po przestworzach odbywają swój.

3. Gdy w Słowie Swym na mojej stajesz drodze,
Objawiasz mi Swej świętej łaski cud,
I gładzisz grzech, i krzepisz w każdej trwodze,
I przed pokusą bronisz wierny lud.

4. Gdy, Zbawco mój, przybędziesz na sąd świata,
Gdy olśni mnie Twej wiecznej chwały blask,
Gdy będzie dana mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask.

Refren (4):
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

1. Daj Panu cześć! O, wznieście pieśni chwały!
Niech sławę Jego łaski słyszy świat!
On dobry jest! Niech wie świat o tym cały,
Że Jezus życie za nas grzesznych kładł.

Refren:
Chcemy w cichym uwielbieniu
Służyć wciąż Królowi chwał!
Chcemy świadczyć o zbawieniu
Skoro Pan nam rozkaz dał!

2. Daj Panu cześć! Z głębokiej dziś wdzięczności,
Z serca śpiewajcie pieśni kornych chwał!
On dobry jest, Bo z wielkiej Swej litości
Skałą zbawienia wszystkim nam się stał.

3. Daj Panu cześć! Bo sprawą najpiękniejszą
Jego wysławiać za miłości czyn.
On dobry jest! Niech wierni dziś się cieszą,
Że mogą śpiewać wyzwoleni z win.

1. Czego chcesz od nas, Panie,
Za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa,
Którym nie masz miary?

2. Kościół Cię nie ogarnie,
Wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu,
Na ziemi, na niebie.

3. Złota też, wiem, nie pragniesz,
Bo to wszystko Twoje
Cokolwiek na tym świecie
Człowiek mieni swoje.

4. Wdzięcznym Cię tedy sercem,
Panie, wyznawamy,
Bo nad tę przystojniejszej
ofiary nie mamy.

5. Tyś Pan wszystkiego świata,
Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami
Ślicznieś uhaftował.

1. Duszo moja, chwalże Pana,
Dziękczynienie Bogu nieś,
Służbie Jego bądź oddana,
Śpiewaj Mu wdzięczności pieśń.
Wszak On dobrze Cię prowadzi,
Życiu twemu wytknął cel,
W dom Ojcowski cię wprowadzi
I ubierze w lśniącą biel,
I ubierze w lśniącą biel.

2. O Twych dziełach, wielki Boże,
Moje usta śpiewać chcą.
Serce chwali Cię w pokorze,
Wielbi wielką łaskę Twą.
Któż Twe dary zliczyć może,
Kto wysławi miłość Twą?
Oto lud Twój dziś w pokorze
Lgnie do Ciebie wiarą swą,
Lgnie do Ciebie wiarą swą.

3. Duszo moja, chwalże Pana,
Dziękczynienie Bogu nieś,
Służbie Jego bądź oddana,
Śpiewaj Mu wdzięczności pieśń.
Dobre wszystko, co On zsyła
Tobie sam w mądrości Swej
Tylko zawsze, duszo miła,
Wszystko wdzięcznie przyjąć chciej,
Wszystko wdzięcznie przyjąć chciej.

1. Dziękujmy Bogu wraz,
I sercem, i ustami,
Bo wielkość Jego spraw
Objawia się nad nami.
On nas od pierwszych lat
W opiece Swojej miał,
I niezliczonych łask
Dowodów tyle dał.

2. Niezmiernie dobry Bóg
Niech wciąż nas błogosławi,
Niech radość w serca tchnie
I błogi pokój sprawi.
Niech świętej łaski Swej
Nie skąpi nigdy nam,
I od przygody złej
Wybawi tu i tam.

3. Niech będzie chwała, cześć
I Ojcu i Synowi,
Chciejmy też hołdy nieść
I Świętemu Duchowi.
Jedyny w Trójcy Bóg,
Jak od wieczności trwa,
Tak zawsze będzie trwał.
Cześć wieczną niechaj ma!

1. Boże wielki, pełnyś chwał,
Czcimy Twą potęgę, Panie!
Tyś wszystkiemu życie dał,
Podziwiamy Twe działanie,
Jakiś od wieczności był,
Takim wiecznie będziesz żył”

2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą,
Ludzie oraz aniołowie,
Wielbią wielkość, dobroć Twą
Cherubiny, Serafowie.
Śpiew wokoło tronu brzmi:
Święty, Święty, chwała Ci!

3. Spójrz łaskawie na Swój lud.
Ratuj go wśród zła powodzi,
Prowadź jasną drogą cnót,
Niech go żaden grzech nie zwodzi.
A gdy przetrwa życia znój,
Niech majestat ujrzy Twój.

4. Bądź miłościw, Ojcze nasz,
Pobłogosław nam łaskawie
I opieką Swoją darz
W każdej drodze, w każdej sprawie.
Tarczą naszą Twoja dłoń:
Dzieci Swe od zguby chroń!

1. W Syjonie Pan króluje,
O, ziemio, raduj się
I przyjdź przed Jego łaski tron
Z nastrojem Bożych pień.
W Syjonie Pan króluje,
A chwała Jego brzmi,
Gdy przed Nim każdy ugnie się
W pokłonie hołdu, czci.

2. W Syjonie Pan króluje!
Czy ktoś jest równy Mu?
W Swych rękach dzierży wszelką moc
Na ziemi, w głębi mórz!
O, wielbij Jego imię,
Niech prawo Jego trwa,
Aż każda wyspa, każdy ląd
Zbawienia przyjmie dar.

3. W Syjonie Pan króluje!
On Panem czasu jest,
Więc wejdźmy do przybytku wraz
Na ustach niosąc pieśń.
Przed Bożym tam sztandarem
Padnijmy wszyscy wraz:
On Królem niebios, ziemi, mórz,
Cześć Mu po wszystek czas.

1. Bóg jest miłością! On mnie odkupił!
Bóg jest miłością i łaską tchnie.
Więc wołam szczęśliwy: Bóg jest miłością!
Bóg jest miłością, miłuje mnie!

2. Leżałem w więzach mych żądz i grzechów,
Leżałem w więzach mych srogich win.
Dziś wolny, pieśń wznoszę: Bóg jest miłością!
Uwolnił z grzechu mnie Boży Syn!

3. Bóg zesłał Syna, by mnie wykupił
Z niewoli grzechu i doli złej.
Więc wielbię Go pieśnią: Bóg jest miłością!
Wolności szczęście dał duszy mej!

4. Święta Miłości, Tyś mym lekarzem,
Ty leczysz ciało i duszę mą,
Więc śpiewam radośnie: Bóg jest miłością!
Ty mnie uzdrawiasz miłością Swą!

5. Dziedzictwem moim jest radość wieczna,
Dziedzictwem moim jest pokój Twój.
Dziękczynną pieśń wznoszę: Bóg jest miłością!
W miłości Bożej pokoju zdrój!

1. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!
Nim wszechświat przyjął planetarny rój,
Na niebie rządził Król;
Nim musnęły ziemię pierwsze ślady ludzkich stóp,
Na niebie mieszkał Bóg.
Jak od stuleci Tyś jedyny Pan,
Tak zawsze króluj nami

2. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!
Nim pola pokrył zbóż złocistych łan,
Na niebie władał Pan;
Zanim kwiaty zaczął pieścić dotyk ludzkich rąk,
Na niebie był już On.
Tyś od stuleci nasz jedyny Bóg,
Byś zawsze rządzić mógł!

3. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!
Gdy człowiek podniósł wzrok swój pełen trwóg,
Na niebie czekał Bóg;
Gdy na zawsze los człowieczy z Twoim już się splótł,
Patrzyłeś z nieba wrót.
Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!

1. Święty, święty, święty, Nieba Pan i ziemi Bóg!
Wielki, wielki, wielki, Niezmierzony żadnym z słów!
Dzieła Jego własnych rąk Stają przed Nim razem w krąg,
By Mu wznosić chwały hymn: „Święty, święty, święty, pełen czci!”

2. Dobry, dobry, dobry, Miłosierny jest nasz Bóg!
Chrobry, chrobry, chrobry, Wszechpotężny jest nasz Wódz!
Twoim słowem stworzon człek, Twoim czynem, starty grzech,
Twoją myślą nasza pieśń: „Święty, święty, chwała, cześć!”

3. Dawca, dawca, dawca, Nieba Pan i ziemi Bóg!
Władca, władca, władca, Nie przemoże żaden wróg!
Chór aniołów śpieszy nieść Wszechpotężną chwałę, cześć;
I my zaśpiewajmy Mu: „Święty, święty, święty Bóg!”

1. Wielkiemu Bogu nieśmy cześć
Za wszystkie łaski Jego,
Za Jego prawdy zbawczą wieść
I obronę od złego.
Miłości oddźwięk Bóg ma w nas,
Kieruje nami poprzez czas,
Prowadzi do zbawienia.

2. W modlitwie Twych szukamy dróg
I kornie uwielbiamy.
My Twoi słudzy, Tyś nasz Bóg,
Przy Tobie wytrwać mamy.
Bezmierna, wieczna jest Twa moc,
Ty nami rządzisz dzień i noc;
Jak błogo jest nam z Tobą!

3. O, Jezu, Tyś jedyny Syn
Naszego Ojca w niebie.
Przez swój ofiarny, wielki czyn
Przybliżasz nas do Siebie.
Baranku Boży z nami bądź,
Łaskawie Duchem Swym w nas rządź
I zostań zawsze z nami.

1. Niech wszelkie stworzenie hymn wzniesie i pienie
Dla Boga i Stwórcy; niech odda Mu cześć!
Wszak On nas uczynił, prowadził i chronił;
On chce nam pomagać aż po życia kres.
Pan drogę wskazuje i moc oferuje,
Swym słupem ognistym wciąż prowadzi nas.
Już wkrótce noc minie, dzień wieczny nastanie,
Więc kroczmy do przodu, zbawienia to czas.

2. Pan prawa ustalił, by wszechświat Go chwalił,
By Boski porządek wśród słońc był i gwiazd.
Pagórki i góry, i rzeki i chmury,
Głębiny mórz wszelkich chcą wielbić Go wraz.
My też chciejmy razem z miłości wyrazem
Dla Boga naszego swe pienia wciąż nieść;
Aż wszelkie stworzenie swój hołd z uwielbieniem
Zaniesie do Boga i odda Mu cześć.

Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja!

1. Pan dobry jest! Dziękujmy Mu wraz,
Bo miłosierdzie i łaska Jego wielka wiecznie trwa!
Na wieki wieczne trwa!
Na wieki wieczne trwa!

2. Pan godzien jest czci wielkiej i chwał,
O duszo moja, nie zapominaj mnóstwa Bożych łask!
Mnogości Bożych łask!
Mnogości Bożych łask!

3. Pan możny jest! Wszechmocny nasz Bóg,
A Jego mądrość i Jego moc co dzień odnawia się!
Co dzień odnawia się!
Co dzień odnawia się!

4. Pan święty jest! I niech święci się
To imię Jego i niech je wielbi cały wielki świat
Ten cały wielki świat,
Ten cały wielki świat!

5. Śpiewajmy Mu! Oddajmy Mu cześć!
Z dziękczynnym hymnem i twój głos niech przed Pański dojdzie tron!
Przed Pański dojdzie tron!
Przed Pański dojdzie tron!

1. Daj chwałę Panu, o duszo moja,
Chciej chwalić Go do końca dróg!
On życia mego trwała ostoja,
Wielbić Go będę, On mój Bóg!
On za mnie swoje życie dał,
Za co niech będzie Mu chwała chwał.

Refren: Alleluja, Alleluja, Cześć, chwała Mu!
Alleluja!

2. O jak szczęśliwe jest życie tego,
Komu pomaga wieczny Bóg.
Kto kocha wiernie Jezusa swego
Niestraszny mu jest żaden wróg.
Czyją ucieczką jest sam Pan,
Temu poszczęści się każdy plan.

3. Więc niechaj wszędzie rozbrzmiewa chwała;
Potędze cudów Bożych cześć.
Niech „Amen” ziemia zaśpiewa cała,
Radosne hymny śpieszmy nieść.
Każdy, kto dzieckiem Bożym jest,
Niech przyjmie Ducha Świętego chrzest.

1. Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Przedwieczny!
Cały wszechświat dziś Jemu śpiewa chwały pieśń.
Święty, Święty, Święty! Z głębi serc rozbrzmiewa;
Pan, Bóg Stworzyciel, Ojcem naszym jest.

2. Święty, Święty, Święty! Bóg miłosierny
Oddał Swego Syna, by wyrwał z grzechu świat.
Święty, Święty, Święty! Jezus Odkupiciel
Oddał Swe życie, aby zbawić nas.

3. Święty, Święty, Święty! Brzmią nasze pieśni
Temu, który w niebie mieszkanie dla nas ma.
Święty, Święty, Święty! Pan nasz wkrótce przyjdzie;
On życie wieczne Swoim wiernym da.

1. Niebosiężne ich postacie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!
Tak wyniosłe w majestacie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!

Refren:
Góry srogie, góry groźne
Białe szczyty chylą kornie w modłach swych!
Góry śnieżne, góry mroźne
Wielbią Boga, Króla chwał!

2. Niewzruszone w swych zasadach
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!
Niezmierzone w swych podstawach
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!

3. Przerażając w swej istocie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!
Przewyższając ludzi krocie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!

1. Czyż tron Twój, Panie, uwielbiony,
W niebie nie jest dość wspaniały,
Że w głębi duszy mej skruszonej
Zasiąść chcesz na tronie chwały?
Przeniknąć tego myśl nie może,
Jak bardzoś mnie ukochał, Boże!
Jak dobryś, Boże!

2. Czyż miejsca masz tak bardzo mało
Tam w niebieskiej Swej krainie,
Żeś me znikome obrał ciało
I budujesz w nim świątynię?
Nigdy by serce nie pojęło,
Że w duszy mej tak cudne dzieło
Twa miłość stworzy.

3. Czyliż Ci, Panie, nie dostaje
Wojsk anielskich uwielbienia,
Że Ci się miłym jeszcze zdaje
Słyszeć moje ziemskie pienia?
O, dla rozumu niepojęta
Jest Twoja ku mnie miłość święta,
Twe ukochanie!

4. Czyż jestem droższy sercu Twemu
Niż Twój Syn jednorodzony,
Że dałeś Go na pastwę złemu,
Bylem ja był ocalony?
Przed Tobą kajam się i korzę,
Gdy patrzę w Twej miłości morze,
O, Niepojęty!

5. Czyż do Twej służby, Panie miły,
Nie dość w niebie sług stanęło,
Że i przez moje słabe siły
Chcesz wykonać Swoje dzieło?
Dziwne zrządzenie Twoje Boże,
Więc Ci w ofierze serce złożę,
O, przyjmij, Panie!

1. Gdybym języków miał tysiące
I ust tysiącem śpiewać mógł,
Co czuje serce miłujące,
Gdy mnie Swą łaską darzy Bóg,
To bym żar uczuć ujął w śpiew,
Płynący do niebieskich stref.

2. O Jezu drogi, jak Cię chwalić
Za Boskie miłosierdzie Twe,
Żeś chciał mej nędzy się użalić
I łaską Swoją darzysz mnie?
Nie jest mi straszny żaden wróg,
Gdy ja u Twoich klęczę nóg.

3. O niechże dotrą moje pienia
Aż tam, gdzie złote słońce lśni;
Niech się w radosny śpiew przemienia
Uczucie, które w sercu tkwi.
Niechajże każde tchnienie me
Jak hołd dziękczynny w niebo mknie.

4. Przyjmij tę moją pieśń z padołu
I udziel mi pociechy Swej;
Gdy Cię z Twym ludem dziś pospołu
Wielbię, to sercu bywa lżej.
Niech śpiewa ze mną cały świat
I dobroć Twoją wielbi rad!

1. Dziś, Panie mój, dziękuję Ci
Za każdy życia dzień;
Że mogę chwalić imię Twe,
O, Ojcze, dzięki Ci!

2. Dziękuję za to, żeś mi dał
Szczęśliwe, jasne dni;
Że czuję wkoło miłość Twą,
O, Ojcze, dzięki Ci!

3. Ja chwalę, Ojcze, imię Twe
Za mój rodzinny dom;
Za dzień, za noc, za cud Twych rąk,
O, Ojcze, chwała Ci!

1. Mój Boże, dzięki składam Ci, żeś stworzył świat,
Żeś wspaniałością okrył go królewskich szat,
Żeś mu dał radość, piękno, blask i dziwny ład!

2. Dziękuję Ci, że z woli Twej w nas radość trwa,
Że wokół cudów wielkich moc dłoń stwarza Twa,
Że nawet w ciemnych głębiach lśni miłości skra.

3. Dziękuję Ci, że smutek ślesz wśród szczęścia zórz,
Że ostre kolce kryją się wśród kwiecia róż,
Tak, że ciągłego szczęścia blask nie niszczy dusz.

4. Dziękuję Ci za hojność Twą, za każdy dar.
Ty dajesz tak, że mamy dość, lecz nie bez miar,
By duszy nam nie trawił wciąż chciwości żar.

5. Dziękuję Ci, żeś ciągły nam niepokój dał,
Żeś nam do dusz, żeś nam do serc tęsknotę wlał,
By człowiek tylko w Tobie swój spoczynek miał!

1. O jakże kocham Twój,
Najświętszy Boże, Dom,
Ten żywy Kościół z ludzkich dusz
Zbawionych Twoją krwią.
Ten żywy Kościół z ludzkich dusz
Zbawionych Twoją krwią.

2. Jak oka strzeżesz go,
Ten cenny klejnot Twój;
Zasłaniasz od napaści zła,
O, drogi Boże mój.
Zasłaniasz od napaści zła,
O, drogi Boże mój.

3. Ja pragnę zawsze mieć
Z Kościołem łączność Twym;
Radości i ciężary nieść
W dniu dobrym, jak i złym.
Radości i ciężary nieść
W dniu dobrym, jak i złym.

4. A gdy się skończy już
Pielgrzymki ziemskiej czas,
Wraz z tysiącami świętych Twych
Mnie przyjmiesz, Ojcze nasz.
Wraz z tysiącami świętych Twych
Mnie przyjmiesz, Ojcze nasz.

1. Chwałę i cześć niechaj Zbawcy dziś głosi
Z ust naszych wdzięcznych pochwalny ten psalm,
Bo Jezus z więzów nas grzechu uwolnił,
Wiele miłości objawił On nam;
Wiele miłości objawił On nam.

2. Bogu na chwałę brzmi nasze śpiewanie,
W ziemskiej wędrówce ochroni od zła,
On przygotował nam w niebie mieszkanie,
Złoty Swój wieniec na głowy nam da;
Złoty Swój wieniec na głowy nam da.

3. Raźnie więc naprzód, a ciężkie swe brzemię
Nieśmy wytrwale, Bóg doda nam sił,
On wynagrodzi stokrotnie nas w niebie,
Wkrótce strząśniemy z nóg ziemski ten pył;
Wkrótce strząśniemy z nóg ziemski ten pył.

1. Panie zbawienia, Boże życia mego,
Tyś gwiazdą mą, nadzieją dnia nowego;
Usłysz wołania, udziel mi pomocy,
Boże Wszechmocny.

2. Ty pomoc ześlesz, gdy zawiodą siły,
Ześlesz ratunek, gdyż Ci człowiek miły;
Nic nie powstrzyma Twej dobroci zdroju,
Boże pokoju.

3. Udziel pokoju, gdy się myśli burzą,
Udziel go tym, co Tobie, Panie, służą;
Zbawco, mój Boże, w świecie walk i wojen
Obdarz pokojem.

4. Boże, Twa dobroć każe Ci miłować,
Miłością wskażesz nam, gdzie Twoja droga,
Ty nam przebaczasz, walczysz za nas z wrogiem,
Tyś naszym Bogiem.

1. Panie Wszechmocny, Boże nasz,
Chwałę Twą głosi słońce, rój gwiazd.
Gdy cały wszechświat wielbi Cię,
Ty, Panie, widzisz też i mnie!
Ty, Panie, widzisz też i mnie!

2. Słońcem w mym życiu jesteś mi,
Przemieniasz cienie w słoneczne dni;
Tyś gwiazdą mej nadziei jest,
Noce zamieniasz w jasne dnie!
Noce zamieniasz w jasne dnie!

3. Północ rozjaśnia uśmiech Twój,
W samo południe ślesz łask Swych zdrój;
A tęcza dla nas znakiem jest,
Że z grzechem w nas rozprawisz się!
Że z grzechem w nas rozprawisz się!

4. Niebo mieszkaniem, Panie, Twym,
Dlaczego mieszkać chcesz w sercu mym?
Twa światłość prawdą tu jest mi,
Pragnę z miłości służyć Ci!
Pragnę z miłości służyć Ci!

5. Przez Twoją prawdę wolność daj,
Niech się przybliży wieczności raj;
I ogień daj do naszych serc,
By każdy chciał Twej woli strzec!
By każdy chciał Twej woli strzec!

1. Gdy zacznę zastanawiać się
Nad Twą potęgą, Boże,
Lub też rozważać mądrość tę,
Co wszystkim rządzić może,
Zdumienia pełen nie wiem sam,
Jak czcić Cię, jak Cię sławić mam,
O Boże, Ojcze, Panie!

2. Gdziekolwiek zwrócę oko swe,
Nie widzę cudów końca.
Przyroda cała kąpie się
Codziennie w blaskach słońca;
Tyś nasiał gwiazd na niebios tle!
To wszystko chwałę Tobie śle
I wielbi wszechmoc Twoją.

3. Kto wiatrem chłodzi dzienny skwar,
śle deszcz i krople rosy,
Skąd jest ta łaska, skąd ten dar,
Że ziemia rodzi kłosy?
To, Panie, Ty w mądrości Swej
Tak błogosławisz ziemi tej
Prawicą Swoją hojną.

4. Więc, duszo moja, Boga czcij,
Sław Jego imię wszędzie.
Dziękczynny hołd Mu w niebo ślij,
Bóg wielki był i będzie!
Niech wszystkie światy wielbią Go,
W Nim ufność pokładają swą
I służą Mu na wieki!

1. Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,
Kto się Twym sprawom nadziwić dziś może?
Kto to ogarnie, skoro niezmierzony
Świat ten stworzony?

2. Gdziekolwiek słońce śle promienie swoje,
Wszędy jest znane święte imię Twoje,
Ogarnąć niebo sławy Twej nie może,
O wielki Boże!

3. Twoim jest dziełem niebo i świat cały,
A gwiazd gromady pełne są Twej chwały;
Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne
Koło miesięczne.

4. A człowiek czym jest, że Ty, nie stworzony
Twórca wszystkiego i Pan niezmierzony,
Raczysz nań wspomnieć? Skąd to syn człowieczy
Godzien Twej pieczy?

5. Tyś go nad ziemskie raczył wznieść istoty,
Piękne umysłu dając mu przymioty;
Tyś go uczynił panem nad wszystkimi
Twory Swoimi.

1. Wszechmocny Boże, Ty prawicą Swą
Prowadzisz lud Swój zgodnie z wolą Twą
Ku niebu wzwyż, do chwały wiecznej tam,
Gdzie ku Twej czci wznosimy pieśni chwał.

2. Twa Boska miłość wiodła dotąd nas,
A z łaski Swej wolności dałeś czas.
Bądź naszym Władcą, Stróżem, Panem bądź,
Słowem żywota zawsze nami rządź.

3. Od wojny, klęski, chorób, bólu, łez
Swoją prawicą, Boże, chciej nas strzec.
Niech w sercu naszym wzrasta prawda Twa,
A dobroć Twoja pokój serc nam da.

4. Bądź nam wytchnieniem, tego jest nam brak;
Prowadź z ciemności w blask wiecznego dnia.
Naucz miłować, naucz w Tobie żyć;
Niech chwały pieśń wciąż w naszych sercach brzmi.

1. Niech będzie Najwyższemu cześć,
On Ojcem jest miłości;
Do Niego serca chciejmy wznieść,
On słynie z dzieł wielkości.
Pociechą darzy duszę mą,
Oddala wszelką dolę złą.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

2. Zastępy niebios sławią Cię,
I to, co jest w przestworzu,
I to też, co znajduje się
Na ziemi, także w morzu;
Żeś Ty, wszechmądry Boże nasz,
Je stworzył i w opiece masz:
Cześć, cześć naszemu Bogu!

3. Przez wszystkie życia mego dni
Chcę sławić Cię, o Panie!
Niech hymn mój wdzięczny zabrzmi Ci
Co wieczór, co świtanie;
Niech w sercu radość budzi się,
a duch i ciało wielbią Cię:
Cześć, cześć naszemu Bogu!

1. Stworzenie całe Boga czci,
Więc wznieśmy głosy też i my:
Alleluja! Alleluja!
Promienie słońca blaskiem swym
I srebrny księżyc światłem swym,

Refren:
Chwalcie Pana! O, chwalcie!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

2. O, silny wichrze, który w dzień
Po niebie pędzisz chmury hen,
Wielbij Pana! Alleluja!
Poranku złoty, raduj się!
Wieczorze, który gasisz dzień,

3. Przejrzyste nurty rzek i wód,
Muzykę swą zanieście Mu:
Chwalcie Pana! Alleluja!
Płomieniu ognia, który wiesz,
Jak dać nam ciepło, światło też:

4. Niech wszyscy błogosławią Mu,
Niech Mu z pokorą służą już:
Alleluja! Alleluja!
Niech będzie chwała Ojcu, cześć,
Synowi i Duchowi też:

1. Chwalcie Pana, cześć Mu oddawajcie,
Niech się cieszy dusza, co Go zna!
I bez obaw szczerze wyznawajcie:

Refren:
Dobroć Boża aż na wieki trwa!
Dobroć Boża aż na wieki trwa!

2. Ludu Boży, Izraelu święty,
Pomyśl, ile darów Bóg ci dał.
Wołaj więc wdzięcznością wciąż przejęty:

3. Wy, posłowie, cudnie ozdobieni
W szaty, które Jezus daje wam,
Mówcie, służąc Mu uszczęśliwieni:

4. Bojaźń Boża jest mądrością wieczną,
Szczęśliw, kto ją w sercu swoim ma.
Więc śpiewajcie Mu z radością wdzięczną:

1. Wszystkie ludy, skłońcie głowę
Przed imieniem Zbawcy już;
Na kolanach z uwielbieniem
Dziś oddajmy chwałę Mu.
Módlcie się o serc odnowę,
A dokona tego Bóg.

2. Poprzez wszystkie pokolenia
Rządzi nasz jedyny Bóg!
Władcy ziemi, monarchowie,
Tylko On jest Panem tu.
Więc ukorzcie się przed Bogiem,
I z miłością służcie Mu.

3. O błogosławienie władzy
Dziś prosimy Ciebie tu,
Byś uwolnił ją od pychy,
By poznała, żeś Ty Bóg.
Niech nauczy się w pokorze
szukać szczęścia u Twych nóg.

1. Przed Tobą wszystko korzy się, Panie.
Tyś możny władca, potężny Bóg!
Nie sądź win naszych, okaż zmiłowanie,
Pokoju Twego Daj w miejsce trwóg.

2. Tobie, Wszechmocny, hołd oddajemy,
Tyś nasz Stworzyciel, i Pan, i Król!
Przyjmij nas dzisiaj na Swą własność, Panie,
Usuń zmartwienia I serca ból.

1. Wszechwładny Stwórco świata,
Ty masz w Swej mocy czas,
Tyś nam wyznaczył lata
I w nich prowadzisz nas.
A choć przyszłości chwile
Nieznane nigdy nam,
Ufamy Twojej sile,
Boś zawsze jest ten sam.

2. Tyś nas w Swej opatrzności
Aż dotąd, Boże, miał,
Tyś nam wśród przeciwności
Skuteczną pomoc dał.
Gdy bacznie tak śledzimy
Koleje naszych dróg,
W pokorze rzec musimy,
Że łaskaw był nam Bóg.

3. Odwieczny! Za te dary,
O, któż by nie chciał
Ci Wdzięczności nieść ofiary
Przez wszystkie życia dni!
Kto nie miałby ufności,
Rzucając w przyszłość wzrok,
Że nas w Swej opatrzności,
Chcesz mieć i przez ten rok?

4. Daj, Ojcze, Ducha Swego
I wspieraj mocą Swą,
Strzeż w życiu nas od złego
I krzep w nas wolę mdłą!
Niech pomoc Zbawcy wszędzie
Oddala błędu mrok;
Niech nam pociechą będzie
Przez nowy życia rok!

1. Boże Wszechmocny Stwórco wszechświata
I ptasząt wszelkich i planet wielkich
Lecz chociaż dzierżysz tak wiele w Swojej mocy
Przychodzisz do nas w dzień i noc

2. Boże Wszechmocny stwórca wszechświata
Słońca promieni i nocnych cieni
Lecz chociaż dzierżysz tak wiele dzięki sile
Dajesz nam wszystkim miłości tyle

3. Boże Wszechmocny Stwórco wszechświata
I mórz głębokich i gór wysokich
Lecz chociaż dzierżysz tak wiele w Swoim ręku
Do Ciebie idę bez trwóg i lęku

1. Wzleć duchu mój by chwalić niebios Pana
Wzleć szybkim lotem nie ociągaj się
Wzbij się hen w górę skąd postać świetlana
Nasz dobry Bóg nam w blaski słońca śle
Jedynie Jemu chwały hołdu czci
Po wszystkie czasy przynależy doń
Więc niechaj głos Twój triumfalnie brzmi
W świątyni jego z dziękczynieniem stań

2. On jeden jest Wszechwielki i Wszechwładny
Doskonałości niedościgły wzór
Przez Niego w Nim się dzieją wszystkie sprawy
Dla Niego brzmi niebiańskich głosów chór
Równego Siebie nie ma ani zna
Któż Mu podobny obfitością łask
Stworzenie wszelkie w pieczy Swojej ma
Siedzibą Jego nieprzystępny blask

3. Jest niewidzialny lecz cielesnym wzrokiem
W dziełach stworzenia łatwo poznasz Go
Dzień Go swym światłem a noc czci swym mrokiem
Wielbi Go cnota boi się Go zło
Niebiosa głoszą Stwórcy swemu cześć
Powietrze ziemia fale korzą się
A wszystko Jemu pragnie hołd swój nieść
Bo wielki Bóg nasz Pan się Jahwe zwie

1. Królowi wznieś pieśń, potężnie niech brzmi
Z miłości Swej zesłał zbawienie ci
On Tarczą Obrońcą On Zbawcą twym jest
Więc przydaj splendoru i oddaj Mu cześć

2. Potężny w miłości jest Zbawca Pan
Od wieków po wieki światłem jest nam
Gniew Jego zapłonie na tych, co są źli
Więc lepiej Mu służyć śpiewając pieśni czci

3. Cudowna Twa troska o nas wciąż trwa
Pociechą jest nam i pokój nam da
Sam zsyłasz ją Panie dla tych, którzy chcą
Choć chcenie zwycięstwo darami też są

4. Więc drżyj dusza ma potężny jest Bóg
Poznawaj Go wciąż i zaufaj Mu
On źródłem dobrodziejstw zwycięstwo ci da
Stworzyciel Przyjaciel i czci godzien Pan

1. Boże na niebie Panie mój
Twoja jest chwała Twoja jest moc
Choć niewidzialny jesteś sam
Opieką darzysz w dzień i w noc

2. Królu niebieski Panie nasz
Naszego życia Tyś słońcem jest
Choć wszechpotężny jesteś Pan
Na naszych ścieżkach stajesz sam

3. Zbawco wszechświata Panie mój
U Ciebie mieszka gwiazd wielki zbiór
U Ciebie księżyc chowa się
U Ciebie drzemie słońca żar

4. O Stworzycielu Panie nasz
Swą prawdą Ty sam zawsze nas darz
A gdy ją zmieniać będzie wróg
Niech ją odnowi Święty Duch

1. O Boże, Stwórco mój jak hojna ręka Twa
Od Ciebie płynie łaski zdrój i moc każdego dnia
Od Ciebie płynie łaski zdrój i moc każdego dnia

2. Ty sam stworzyłeś mnie i dałeś życia dar
Twój Duch o Panie w duszy mej miłości wznieca żar
Twój Duch o Panie w duszy mej miłości wznieca żar

3. Niech Twojej łaski moc zachowa wiecznie mnie
Niech w sercu mym rozprasza noc bym wiecznie wielbił Cię
Niech w sercu mym rozprasza noc bym wiecznie wielbił Cię

1. Radujcie święci, się swe dzięki ślijcie wzwyż
Niech każdy z nas wywyższa wciąż Chrystusa Pana krzyż

Refren: Nasz Pan nasz Pan jest godzien wszelkiej czci

2. Niech mocno brzmi nasz głos jak szum potężnych wód
Stanowczo zabrzmi stara pieśń jak Bóg dba o Swój lud

3. Z anielskim chórem wraz śpiewajmy naszą pieśń
Wszak to jedynie przyjmie Pan, co Jemu daje cześć

4. Gdziekolwiek w życiu swym podążać będziesz sam
Niech ta pieśń chwały wciąż ci brzmi gdyż tego pragnie Pan

5. Cześć Mu oddajmy, więc na wysokości Bóg
Objawił nam się w Synu Swym padnijmy Mu do nóg

1. Przyjm Boże dziś cześć za miłości twej cud
Że zbawiasz łaskawie od grzechów Swój lud
Refren: Alleluja chwała Bogu alleluja i cześć
Alleluja chwałę Bogu pragniemy dziś nieść

2. Cześć Zbawco i hołd za Twej świętej krwi dar
Że z grzechów oczyszczasz uwalniasz od kar

3. O Duchu Przyjm cześć, że pocieszasz wciąż nas
Że wiedziesz do zbawcy i pomoc ślesz w czas

1. Wielbijmy Boga wszelkich chwał
To w Nim jest życie wszystkich nas
On nas jak pasterz wiedzie wciąż
Od dziecka po starości czas

2. On wezwał nas w młodości dniach
By zniszczyć w nas zarzewie zła
Zaś troska o człowieczy los
Wskazuje nam jak o nas dba

3. A wtedy, gdy już każdy z nas
Chce spocząć i nie męczyć się
Bóg przekonuje nas, że wciąż
Jego dzieło w nim nas użyć chce

4. Przestańmy, więc marnować czas
Ku Bogu wznieśmy serca swe
Nie czas by spać czas czujnym być
By z Nim już być, gdy zjawi się

1. Ojcze Niebieski Boże Wszechmocny
Tyś Pocieszyciel Tyś prawdy Duch
Wszystkowidzący wszędzie obecny
Bądź między nami otwórz nam słuch

2. Ojcze Niebieski Skarbie łask mnogich
Nas Twoje dzieci w pieczy Swej miej
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich
Ducha Świętego z łaski swej zlej

3. Ojcze Niebieski zbaw nas od złego
Szatą weselną przyozdób nas
Niech Twoja łaska zdroju wiecznego
Napełnia serca po wszystek czas

1. Święty, święty, święty jest nasz Bóg
Głoście narody moc swego Pana
Chwal Go morze szumem swoich wód
I ty ziemio powtórz swe amen
Możny i dobry potężny silny
Wielki jest Bóg nasz Pan ziemi tej

Refren: Święty, święty, święty jest nasz Bóg
I ty ziemio powtórz swe amen

2. Głoście ludy Jego wielkość wciąż
Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie
Świat ten cały dziełem Jego rąk
Jemu cześć i pokłon oddajcie
Niech anioły też Jego wielbią
Niech Mu śpiewa pochwalny psalm

3. Wielki święty wieczny jest nasz Pan
On niezrównany niepokonany On zwycięzcą
On jest Królem nam
W sile Swej On niezwyciężony
Służmy Mu wiernie przez całe życie
Bo On jest wielki dobry nasz Bóg

1. Święty, święty, święty, Święty jest nasz Pan!
Święty, święty, święty, Święty jest Bóg nasz!
Wszak On żyje zawsze, Zawsze taki sam;
Niebem, ziemią rządzi, Z serca hołd Mu dam!

2. Święty, święty, święty, Święty jest nasz Pan!
Święty, święty, święty, Święty jest Bóg nasz!
Godzien wszelkiej chwały Jest nasz Bóg i Pan.
Święty, święty, święty, Święty jest nasz Pan!

1. O Boże Duchu, Boże światła,
Ty w drodze życia świecisz nam,
I długo wołasz nas ze świata,
A nas wstrzymuje grzechu kłam.
O, Duchu, zobacz me cierpienie,
Biednemu daruj wybawienie.

2. W mym sercu wszystko wykryj, Panie,
Co nie jest czyste w świetle Twym!
Niech boli grzechów wykrywanie,
Gdy tylko jest zbawieniem mym.
Ty mnie uwolnij z grzechu cienia
I odziej w szatę wybawienia.

3. Wszak Ty jedynie jesteś w stanie
Zwyciężyć we mnie to, co złe.
Mój usłysz głos i me błaganie,
I nawróć grzeszne serce me!
Bądź, Duchu, życiem ducha mego
I chroń od pokus, i od złego.

4. Przybliżam teraz się do Ciebie,
Porzucam, co znikome, czcze;
Zapomnieć chcę samego siebie
I czekać, aż wybawisz mnie.
O, Duchu, wejdź dziś w serce moje
I z niego zrób mieszkanie Swoje!

1. Duchu łaski, Duchu mocy,
Posłuszeństwa, wiary, sił;
Twórco światła pośród nocy,
Któryś przed wiekami był.
Duchu, któryś Bożych mężów
Kiedyś wiódł na święty bój,
Daj nam prawdy Swej oręże
I w moc Swoją znów nas zbrój.

2. Apostołów i proroków
Moc świadectwa daj i nam;
Prawdy drogą wiedź wśród mroków,
W walce opór grzechu złam.
Tobie, Dawco łask bez miary,
Nasze życie, mienie, cześć,
Jak należne Ci ofiary
Nieustannie chcemy nieść.

3. Abrahama daj nam wiarę,
Który męki serca zmógł,
I dał syna na ofiarę,
Gdy zażądał tego Bóg.
Daj Józefa czystość świętą
I bojaźni Bożej dar,
Gdy zwodniczą swą ponętą
Chce nas uwieść grzechu czar.

4. Daj nam, Panie, moc wytrwania
I Eliasza święty gniew;
Gdy bałwanom lud się kłania
W sercach naszych prawdę krzew.
Niech podstępnym, grzesznym mowom
Żaden z nas się nie da zwieść,
Choćby w służbę Baalową
I najbliżsi chcieli przejść.

5. Mężów wiary daj nam śmiałość
Nieugiętą niby stal;
Uzbrój w męstwo i wytrwałość
Wśród grożących zgubą fal.
Pozwól prawdę Twą wyznawać,
Ona pokój niesie nam,
I w Twej służbie nie ustawać,
Aż u niebios spoczniem bram!

1. Pociesza Święty Duch
Zgubionych pośród burz,
By nim słoneczny wzejdzie krąg
Z uśmiechem czekać go.

2. Poucza Święty Duch
O końcu świata snów,
Gdy w ów pamiętny sądny dzień
Grzech zginie, a z nim lęk.

3. Wprowadza Święty Duch
Do skarbca prawdy słów,
Byś czerpiąc z niego dzień po dniu,
Bogatszym stać się mógł.

4. Miłuje Święty Duch,
Nie pozwól czekać Mu,
By w długi łańcuch ludzkich serc
Swą miłość mógł też wpleść.

1. O Boże, Duchu Święty, przyjdź,
Do serca Swego ludu wejdź,
Racz łaskę Swoim dzieciom dać,
By mogły się świętymi stać.

2. Tyś Pocieszyciel nasz i Pan,
Ty życie nasze leczysz z ran,
Tyś źródłem życia, tchnieniem Swym
Ożywiasz wszystkich w świecie tym.

3. Ty umysł nasz oświecić chciej,
Miłości do serc naszych wlej,
A wielka łaska i moc Twa
Niech wciąż ochrania nas od zła.

4. Ty moc nieprzyjaciela skrusz
I pokój w sercach naszych stwórz,
Żebyśmy wierni radzie Twej
Stawiali opór mocy złej.

5. Nauczaj nas, jak mamy żyć
i jak należy Ojca czcić,
Za wzór Chrystusa zawsze brać
I niezachwianie przy Nim stać.

1. Duchu Święty, Duchu Święty,
W Swej istocie niepojęty,
Przyjdź i obdarz nasze grono
Mocą Twoją upragnioną;
Serca nasze odnów nam!

2. Duchu Boży, Duchu Boży,
Gdy świat dziatki Twoje trwoży
Przyjdź z pomocą, zlej pociechę,
Uzbrój nas do walki z grzechem;
Pomóż wytrwać w prawdzie Twej!

3. Duchu mocy, Duchu mocy,
W czasie pokus ciemnej nocy
Daj nam poznać Twoje drogi,
W serca wlej nam spokój błogi;
Prowadź nas mądrością Swą!

4. Duchu chwały, Duchu chwały,
Który nosisz wszechświat cały,
Ożyw nasze zgromadzenie,
Ugaś naszych serc pragnienie;
Pobłogosław hojnie nas!

1. Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego,
Tak dusza moja szuka, Panie, Cię.
Pragnę, o Boże, deszczu wieczornego,
kiedyż, ach kiedyż, Duchem ochrzcisz mnie?

2. Prawica Twoja chroni mnie łaskawie
Od mocy grzechu i przygody złej.
Wspierasz mnie zawsze w każdej dobrej sprawie,
O, Panie, przyjmij dar wdzięczności mej.

3. Duszo, jak możesz jeszcze tkwić w rozpaczy,
Gdy jest tak blisko ciebie łaski Bóg?
Wysławiaj Pana, On Bogiem tułaczy,
On Swą miłością cię wybawi z trwóg.

1. Obietnicę Jezus dał
Apostołom Swoim wraz:
Ducha wprost z niebieskich bram
Na Swe miejsce ześlę wam!

Refren:
Boże Ojcze, usłysz mnie,
Ducha Swego daj dziś też.

2. Jak wspaniała, Jezu, Twa
Troska, bym nie zginął ja;
Więc, wzmocniony Słowem Twym,
Proszę: kieruj życiem mym.

3. Kiedy badam Słowo Twe,
Niech Twój Duch prowadzi mnie,
Bym mógł pojąć dobrze sam
Prawdę, którą głosić mam.

1. Dopóki jesteś pośród nas,
O, Duchu Święty, Boże nasz,
Wspominaj Tego, który dał
Nam Ciebie jako Boski dar.

2. Wiary iskierka błyska w mgle,
Nadziei promyk cieszy w śnie,
Miłości płomień w sercach gra,
Dopóki jesteś pośród nas.

3. Mnoży się moc, przybywa sił,
Wzbierają fale szczęścia chwil,
Przelewa kielich wiecznych łask,
Dopóki jesteś pośród nas.

4. Dopóki jesteś pośród nas,
O, Duchu Święty, Boże nasz,
Pocieszaj, kiedy krzywdzą źli,
Gdy w oczach drzemią gorzkie łzy.

1. Słyszę, że Twym Duchem, Panie,
Wiernych krzepisz w każdy dzień,
Że prowadzisz ich troskliwie.
Prowadź, Panie, także mnie!
Prowadź mnie! Prowadź mnie!
Prowadź, Panie, także mnie!

2. Duchu Święty, zechciej wzruszyć
Moje serce mocą Swą.
Racz je złamać, racz je skruszyć,
By poznało prawdę Twą.
Prawdę Twą, prawdę Twą,
By poznało prawdę Twą!

3. Racz mi błogosławić, Panie,
W Słowie Twoim objaw się;
Okaż mi Swe zmiłowanie,
Z grzechu racz wybawić mnie
Wybaw mnie! Wybaw mnie!
Z grzechu racz wybawić mnie!

1. Przybywaj, Duchu Boży,
Tu, do zebranych nas.
Niech prawda się pomnoży,
Oczyści z grzechu skaz.
Daj zapał nam natchniony,
Umysły nasze wzrusz,
Tak, byś był uwielbiony
Czystością wiernych dusz.

2. Swe modły dziś wznosimy
Do Ciebie. Ojcze nasz,
I kornie Cię prosimy:
Nas Duchem Swoim darz.
O udziel Twej pomocy
I cierpliwości daj,
Tak, byśmy w Twojej mocy
Posiedli wieczny raj.

3. Nas oświeć, Duchu Święty,
Jasnością wieczną Twą,
I przejaw Niepojęty,
Wśród nas potęgę Swą.
Przygotuj serca ludów
Na Twą zbawienną wieść,
Bo właśnie ją wśród trudów
Twój zbór ma światu nieść.

1. Duchu Święty, z Ciebie płynie
Światła prawdy jasny blask;
Twoje święte imię słynie
Z niezliczonej liczby łask.
Gdy w zamęcie był ten świat
Przed początkiem swoich lat,
Ty się nad nim unosiłeś,
Mocą Swoją kształtowałeś.

2. Tyś jest mocą w mej słabości,
Tyś najlepszy w sercu dar;
Niedościgłej Twej mądrości
Nie masz granic, nie masz miar.
Ty jej światłem we mnie świeć,
Życie nowe w sercu wznieć,
Gdzieś przybytek Swój naznaczył
Pierwej, nim ja świat zobaczył.

3. Ty do boju mnie zachęcasz,
Ty się skłaniasz do mych próśb;
Ty na wierny lud Swój zlewasz
Więcej łask niżeli gróźb.
Racz Swe łaski na mnie zlać,
Żywot z Boga chciej mi dać,
Abym w sercu się odrodził
I w światłości Twojej chodził.

1. Duchu Święty, światło Twe
Niech rozjaśni drogi me!
Zamień noc i każdy cień
W jasny i szczęśliwy dzień.

2. Duchu Święty, niech moc Twa
Wciąż przemienia mnie co dnia.
Dzisiaj chciej udzielić mi
Do zwycięstwa więcej sił.

3. Duchu Święty, spraw, bym też
Rozradował serce me.
Usuń wrogów moich już,
Daj mi znak, że jesteś tuż.

4. Duchu Święty, szczerze chcę,
Byś zamieszkał serce me,
Abyś w nim Swój znalazł tron
I żył we mnie, aż po zgon.

1. O, Ojcze, Ducha ześlij nam,
Którego obiecałeś Sam,
By serca owładnięte Nim
Przybytkiem świętym były Twym.

2. Pobożność w duszy naszej zbudź,
Ku niebu myśli nasze zwróć,
I serca chętne racz nam dać,
Gotowe przy Twym Słowie trwać.

3. Niech nas oświeci prawdy blask,
Daj ufność w skarby Twoich łask,
Abyśmy mogli na Twą cześć
Z serc naszych chwałę Tobie nieść.
4. O, Boże, Ciebie światy czczą, Niebiosa
chwałą Twoją brzmią; Więc, Ojcze, z
Synem, z Duchem wraz Sławiony bądź i
pośród nas!

1. Duchu Święty, Ty nas wiedź,
W sercach zapał, wiarę wznieć.
W trudach życia prowadź nas,
Kieruj nami w każdy czas!
W duszach smutnych radość wznów
I natchnieniem Swoim mów:
Chodź, wędrowcze, dłoń mi daj,
Wwiodę cię w niebiański kraj.

2. Tyś przyjaciel dobry nasz,
Zawsze przy nas wiernie trwasz;
Pośród błędnych życia dróg
Ty wyzwalasz z wszelkich trwóg;
I wśród pokus, zwątpień, burz,
Słodko szepczesz nam do dusz:
Chodź wędrowcze, dłoń mi daj,
Wwiodę cię w niebiański kraj.

3. Duchu, bądź ostoją mi
Wśród burzliwych życia dni;
Drogą prawą prowadź, strzeż,
Aż nadejdzie życia kres.
Ty nas, Duchu, mocą Swą
Chrystusową omyj krwią,
I mów słodko: Dłoń mi daj,
Wwiodę cię w niebiański kraj.

1. Jesteśmy tu przy wodzie życia,
U źródła żywych wód;
Tu Jezus chętnie wszystkich wita
I poi wierny lud.

Refren:
Jesteśmy tu przy wodzie życia,
Wciąż czerpiemy z tego zdroju,
Tu gasimy swe pragnienie:
Zdrojem tym jest Chrystus Pan.

2. Znużonym po codziennym trudzie,
Jak błogi jest ten zdrój!
Tu żywej wody strumień cichy
Oddala wszelki znój!

3. Już wnet będziemy hojnie w raju
Czerpali z wiecznych wód,
Gdzie sam Zbawiciel będzie poić
Swój odkupiony lud!

1. Badaj swą Biblię, badaj ją często,
Szukaj w niej prawdy dzień i noc,
Ona nad grzechem da ci zwycięstwo,
Wleje ci w serce łaski moc!

Refren:
Więc Biblię swą badaj usilnie,
Niech słowa jej w twych uszach brzmią!
Chciej prawdy jej stosować pilnie
I w sercu twym niech zawsze tkwią.

2. Badaj swą Biblię, w niej znajdziesz skarby,
Których szukałeś długo już,
Skarby zbawienia dla twojej duszy,
Lecz ty Mu w zamian serce złóż.

3. Badaj swą Biblię, badaj ją pilnie,
Ona sił Ducha doda ci.
Dusze zbłąkane wzywaj usilnie,
Aby do Zbawcy swego szły!

1. Słowo Boże doskonałe,
źródło życia i światłości,
Dla serc szczerych zrozumiałe,
Uczy wszystkich powinności.
Słowo to w umysłach ludzi
Chęć do prawych czynów budzi.

2. Ono ścieżki me oświeca
I rozpędza błędów cienie.
W sercu radość ufną wznieca,
Wpaja spokój w me sumienie.
Słowo uczy Bożej woli
I pociesza mnie w niedoli.

3. Przez nie święta miłość Boga
W naszych sercach rozniecona,
Przez nie łaska Jego droga
Wiernym duszom udzielona.
Pewny szczęścia jest wiecznego
Wierny czciciel Słowa tego.

4. Zródło prawdy, drogi Panie,
Tylko w świętym Twoim Słowie,
Prawdą jest Twe przykazanie,
Prawda w Chrystusowej mowie.
Kto tę prawdę kocha stale,
Ten żyć będzie w wiecznej chwale.

1. Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi,
W niej dla ludzkości jest pociechy zdrój.
Światła jej żadna burza już nie zaćmi
Odkąd Pan Jezus odniósł triumf Swój!

Refren:
Prawda o Biblii niech szeroko płynie,
Niechaj obejmie cały świata krąg!
Ona prowadzi do zbawienia wiernie,
Niech więc do wszystkich ludów dotrze rąk!

2. Wołaj o Biblię, gdy cię smutek trwoży,
Gdy cię świadomość gnębi twoich win.
W niej obietnicę daje ci Syn Boży,
Iż pokój, radość znajdziesz tylko w Nim!

3. Sięgnij po Biblię, w niej zbawienie twoje,
Z niej czyste światło objawienia lśni.
W niej zamknął Chrystus obietnice Swoje,
Z jej kart aż dotąd wciąż głos Jego brzmi!

4. Weźmy więc Biblię na drogę żywota,
Niech nas prowadzi w tym padole łez,
Byśmy wkroczyli jak zwycięska rota
Tam, gdzie wędrówki jest zbawionych kres!

1. O Panie, wieczne Słowo Twe
Jest rosą nam na ziemi,
Spójrz na Twe dzieci słabe,
mdłe, Zroś je kroplami tymi,
By mogły już po wszystkie dni
Ku Twojej wzrastać chwale,
Przynosząc owoc stale!

2. Twe Słowo to ognisty miecz,
Grom, który skały kruszy;
To żar, co spala każdą rzecz,
Kamienne serca kruszy!
Prosimy Cię, niech Słowo Twe
Grzech wszelki zniszczy, Panie,
Niech wierny lud powstanie!

3. Twe Słowo lśni jak słońca blask
Pielgrzymom na tej ziemi
I w sercach prawdy wznieca blask,
Wzbogaca dary swymi.
Spraw, Jezu nasz, by w każdy czas
Twe światło w nas się lśniło,
Pochodnią w drodze było!

4. Nie będę szedł po ziemi tej
Bez Ciebie, Jezu miły;
Pójdź ze mną Ty w pielgrzymce mej
I dodaj mi Swej siły!
A Słowo Twe niech strzeże mnie,
Pociesza, uczy, radzi:
Do celu niech prowadzi!

1. Znam przeczysty i wspaniały
Szczęśliwości wieczny zdrój.
On omywa grzechu plamy;
Chcesz go poznać, bracie mój?
On z Bożego tronu spływa,
Zwilża niebo i ten świat;
Kto tej rosy się pozbywa,
Więdnie tak, jak każdy kwiat.
Zdrojem tym jest Słowo Boże,
Jego prawda, łaska, moc,
Ono serce me odradza
I rozprasza grzechu noc!

2. Znam zwierciadło lśniące jasno,
świeci się ze złotych ram.
W nim oglądam duszę własną,
Boga mego widzę tam.
Widzę w nim me wszystkie winy
I Jezusa łaski znak,
Jak to On dla mej przyczyny
Na Golgocie cierpiał tak.
Nie ma to jak Boże Słowo,
W nim jest prawdy wieczny zdrój!
Komu ono w drodze świeci,
Ten ma błogi żywot swój!

3. Znam Bożego ja zwiastuna,
Widzi chatkę, pałac, tron;
Znam dobrego opiekuna,
Duszy mej pilnuje on.
On radośnie nam ogłasza:
„Oblubieniec zbliża się!”
Do Jezusa grzesznych sprasza,
światło prawdy wszystkim śle!
Znam cię łaski Bożej Słowo,
Dobrze głos rozróżniam twój;
Ty mnie wzywasz wciąż na nowo
I odkrywasz prawdy zdrój!

1. O Słowo prawdy Twej,
Za mało cenię cię.
Ty dajesz radość duszy mej
I zawsze cieszysz mnie.

2. Największy skarbie dusz,
Mym przewodnikiem bądź,
Stęsknione serce łaską skrusz
I życiem moim rządź.

3. Przez Słowo łaski Twej
Ja dziś do Ciebie lgnę.
O, wskaż mi skarby chwały Swej
I przyjmij, Zbawco, mnie.

4. Spraw, bym mój życia bieg
W myśl Słowa Twego wiódł,
Bym Twych przykazań zawsze strzegł
I wiernym być Ci mógł!

1. Święte, drogie Boże Słowo,
Zdroju niezliczonych łask,
Mej nadziei Tyś ostoją,
Wciąż mi Twój przyświeca blask.
Wiecznie święta Twoja treść
Głosi mi zbawienia wieść.

2. Duchu łaski, Słowo Twoje
Z Bogiem łączy duszę mą.
Otwórz niebios mi podwoje,
Niech przez łaskę poznam Twą,
Jaki skarb zgotował Bóg
W Słowie Swoim dla Swych sług.

3. Wiedź mnie ścieżką w nim wytkniętą,
Myśl od trosk do Boga zwróć,
Tchnij w mą duszę ciszę świętą,
Serce do czuwania zbudź.
Jam bezpieczny o swój los,
Gdy Twój święty słyszę głos.

4. Wskaż mi w Słowie Twoim, Panie,
Jak mam chodzić śladem Twym;
Niech się serce skarbcem stanie,
A Twe Słowo skarbem w nim.
Aż mi w miejsce wiary dasz
Ujrzeć Ciebie twarzą w twarz.

1. Przybywajcie z wszystkich stron
Dziś przed Bożej łaski tron,
By nas olśnił prawdy blask:
Słowo Boże i moc łask.

Refren:
Słów Twych Boskich moc
Zniszczy grzechu noc
I powiedzie nas po wszystkie dni
W tej światłości, która lśni
Od stolicy w górze tam,
Gdzie króluje Ojciec Sam.

2. Mądrość prostych Bożych słów
Wyższa jest od ludzkich mów;
Kto ją w sercu będzie mieć,
Ten nie wpadnie w grzechu sieć.

3. Boże Słowo cudnie lśni
Wśród ciemności, grzechu dni,
Uczy nas zbawienia dróg,
Krzepi w czasie walk i trwóg.

4. Słów tych, które wyrzekł Bóg,
Nie obali żaden wróg,
W nich pociechę trwałą mam,
Do niebieskich dążąc bram.

1. Nie porzucimy Biblii swej,
Gdyż dał nam ją nasz Bóg;
Podporą ona starszych jest,
Dla młodych znakiem dróg.
Jej czysty, promienisty blask
Oświeca wszystkich wraz
I przez nią Zbawiciela głos
Do Boga wzywa nas.

2. Nie porzucimy Biblii swej
Dla uciech albo łez;
Będziemy bronić prawdy jej,
Aż po nasz życia kres.
Choć duszy wróg chce z naszych rąk
Nagrodę wydrzeć nam,
Stanowczo chcemy bronić jej,
Odrzucać grzechu kłam.

3. Nie porzucimy Biblii swej;
Rozpowszechnimy ją,
aż dotrze jej zbawienny głos,
Gdzie tylko ludzie są;
Aż wszyscy jej poznają moc
i postanowią wraz:
„Od świętej Bożej księgi tej
Nic nie odłączy nas!”

1. Zawsze czytać muszę w świętej
Starej księdze Bożych słów,
Bym, miłością owładnięty,
Poznał dobroć Pana znów.

2. Bym usłyszał, jak On dziatki
Dobrotliwie zewsząd zwał,
Jak je czulej niźli matki
Na Swe ręce chętnie brał.

3. Jak pomocą, zmiłowaniem
Darzył biednych, chorych tam,
Jak z serdecznym litowaniem
Łaskę okazywał Sam.

4. Jak grzeszników zasmuconych,
Zewsząd się garnących Doń,
Nie odpychał, lecz strapionych
W litościwą brał Swą dłoń.

5. Jak Swą świętą krew przelawszy,
Pojednanie z Bogiem dał,
Jak Swe życie za nas dawszy,
Naszym się zbawieniem stał.

6. Ja tę księgę czytać muszę,
Bo w niej źródło prawdy mam,
W niej jest balsam dla mej duszy,
Dzięki niej ja w wierze trwam!

1. Ty, księgo Boża, światło ślesz
żeglarzom pośród świata burz;
Jasnością w noce ciemne tchniesz,
Bo świecisz cudnym blaskiem zórz.

Refren:
O świeć, jak długo zorza lśni,
Rozjaśnij mroczne życia dni,
Rozpraszaj grzechu ciemną noc,
Daj wszystkim poznać Twoją moc!

2. Niech pełnia światła Twego lśni,
Oświeca drogę życia nam,
Prowadzi poprzez znojne dni
Do celu, do niebieskich bram.

3. Świeć dotąd, aż wspaniały raj
Żeglarze ujrzą sponad fal;
Świeć jasno, aż wejdziemy w kraj,
Gdzie znikną troski, smutek, żal.

1. Pomnij, jak w przeszłości dawnej
Uczył Pan wybrany lud,
Jak ogłosił zakon sławny
Z góry Synaj, czyniąc cud:
Jam twój Bóg, a oprócz Mnie
Innych bogów nie masz, nie!
Jam twój Bóg, a oprócz Mnie
Innych bogów nie masz, nie!

2. Patrz, w obłoku Pan zstępuje,
Góra Synaj trzęsie się,
Wokół odgłos trąb wtóruje,
A Bóg tak odzywa się:
Gdy ci miłe życie twe,
Bożkom czczym nie kłaniaj się!
Gdy ci miłe życie twe,
Bożkom czczym nie kłaniaj się!
3. Lud pod górą cicho stoi
Blady i ze strachu drży,
A Pan mówi: Imię Moje,
Nigdy darmo nie bierz ty!
A sobotni święty dzień
Czcij i odpoczywaj weń!
A sobotni święty dzień
Czcij i odpoczywaj weń!

4. Ojca, matkę czcij i szanuj!
Nie zabijaj, pomóż mdłym!
Nie cudzołóż, nad złem panuj!
Kraść nie będziesz w życiu swym!
Gdyż Bóg, który zna twój błąd,
Wezwie ciebie na Swój sąd!
Gdyż Bóg, który zna twój błąd,
Wezwie ciebie na Swój sąd!

5. Nigdy nie świadcz też fałszywie
Przeciw bliźnim braciom swymi,
Nie spoglądaj pożądliwie
Na bliźniego rzecz lub czyn!
Byś na ziemi długo żył
I w królestwie Bożym był!
Byś na ziemi długo żył
I w królestwie Bożym był!

1. Bóg zakon Swój niezmienny
Ludowi Swemu dał,
Przez Ducha w serce wpisał,
By każdy twór Go znał.
Ten tylko lud jest Boży,
Co zakon Jego czci
I wolę Bożą spełnia
Po wszystkie życia dni.

Refren:
Więc czcijmy zakon Pański
I żyjmy zgodnie z nim,
By Bóg nas błogosławił
I darzył Duchem Swym.

2. Bóg Swoją wolę świętą
W zakonie podał nam,
W dziesięciu słowach spisał
Na górze Synaj sam:
Jam Bóg twój, Bóg jedyny
I nigdzie oprócz Mnie
Takiego Boga nie ma;
O innym nie wiem, nie!

3. Bałwanów nie czyń sobie,
Byś kłaniać miał się im,
A Imię Moje wielkie
Zachowaj w świętej czci.
Sześć dni gorliwie pracuj,
Czyń dobro w czasie tym,
A w dzień sobotni, święty,
Odpocznij z domem swym.

4. Rodziców swoich chętnie
Czcij z serca, z duszy swej,
Nikogo nie zabijaj,
Unikaj drogi złej.
Nie kradnij i fałszywie
Nie świadcz, lecz prawdę mów,
Niczego nie pożądaj:
To dziesięć Bożych słów.

5. Gdy chcesz wypełnić zakon,
Uniknąć czynów złych,
To kochaj Boga szczerze,
Jak również bliźnich swych.
Bo na miłości zakon
Jest zbudowany, wiedz;
Miłować, to oznacza zakonu słowa strzec!

1. Ty, Boże, możesz mi rozkazać,
Chcę woli Twej posłuszny być,
Na słowo Twe daj pilnie zważać
I zgodnie z nim na ziemi żyć.
Tyś Ojciec mój, jam dziecię Twe,
Daj spełnić mi rozkazy Twe.

2. Tyś spełniał wolę Ojca chętnie
Na ziemi tej, Jezusie mój,
Chcę uczyć się od Ciebie chętnie
Wypełniać cały zakon Twój;
Nie łudzić się marnością czczą,
Nawracać tych, co w grzechach brną.

3. Racz wpisać w serce moje Panie,
Zakonu Twego świętą treść,
Dopomóż, Boże, bym był w stanie
Dziś nienaganne życie wieść.
Chcę wolę Twą po wszystkie dni
Wypełniać szczerze służąc Ci.

1. O Boże, otwórz serce me
I wskaż na zakon Twój,
Bym w nim zobaczył życie me
I grzechów moich rój!

2. O pomóż dziś zrozumieć mi
Zakonu Twego moc;
Niech on w mym sercu zawsze lśni,
Rozprasza grzechu noc!

3. Już niczym są mi skarby czcze,
Nie nęci złota blask,
Gdy opanował serce me
Twój zakon i moc łask.

4. Wymysłów ludzkich brzydzę się,
Już nie chcę w grzechach brnąć.
Wpisz treść zakonu w serce me,
Mym życiem, Panie, rządź!

1. Pański dniu, ach, witaj mi,
Łask zwiastunem jesteś ty!
Słyszę nieba chóru śpiew
I odczuwam Ducha wiew.

2. Tyś zwiastunem wiecznych dni,
W Tobie słońce łaski lśni.
Chcę tym jednym celem żyć:
W mej ojczyźnie wiecznej być!

3. Zgromadź wiernych, Boże, wraz,
Otrzyj łzy i pokrzep nas,
A zbłąkanych z świata dróg
Nawróć znów do Swoich stóp.

4. Tchnij niebiański powiew
Swój Na tę ziemię, trud i znój,
Szczęśliwością natchnij nas
W ten sobotni, święty czas!

1. Sobotni dzień pokojem
I ciszą błogą tchnie.
Dziś Bóg Swej prawdy zdrojem
Napoić lud Swój chce.

2. Przyroda dzisiaj cała
Oddaje Stwórcy cześć
I nasze serca chwałę
Chcą Zbawcy swemu nieść.

3. W sobotniej ciszy świętej
Otwórzmy serca swe,
By wielki Niepojęty
Tchnął Ducha Swego w nie.

4. Niech Duch Twój nas prowadzi,
Jak mędrców gwiazdy blask,
Pociesza, uczy, radzi,
Nie skąpi niebios łask.

5. Spraw, byśmy w świętym stanie,
Już wolni z grzechu skaz,
Wielbili Cię, nasz Panie,
w dzień święty wszyscy wraz.

1. Sobotni dzień jest błogi mi,
W mym sercu wciąż blask jego lśni.
Czy dobre są, czy złe me dni,
Me serce ciągle o nim śni.

Refren:
Ten święty Pański dzień
Jest źródłem Boskich tchnień;
W tym dniu mą chwałę, cześć
Ja pragnę Zbawcy nieść!
W ten święty Pański dzień
Ma dusza pełna pień:
Sobotni dzień, sobotni błogi dzień!

2. Sobotni dzień jest szczęściem mym,
Pokojem mnie napełnia swym,
Uwalnia mnie od ziemskich trwóg,
Bym jego moc odczuwać mógł.

3. Sobotni dniu, ty duszę mą
Kierujesz tam, gdzie Boży tron;
Tam mojej jest wędrówki kres,
Tam nie ma trwóg, tam nie ma łez.

1. Bóg dla człowieka ma dar niecodzienny;
Bóg człowiekowi daje dar niezmienny:
Cudu Boskiego, cudu największego,
Stworzenia nieba, ziemi, bytu wszelkiego.

2. Bóg dla człowieka ma znak nieodmienny;
Bóg człowiekowi daje znak znamienny:
Pamięć stworzenia, Swój dzień odpocznienia,
Trudu Boskiego wielkie chwile uczczenia.

3. Bóg dla człowieka ma Swój dar cudowny;
Bóg człowiekowi daje znak wymowny:
Pamięć zachowaj w święto Pana Słowa,
W dzień odpocznienia, znak Boskiego stworzenia.

1. O, święty, sobotni, pamiątkowy dniu,
Napełniasz me serce wciąż radością tu!
A błogość i szczęście z niebieskich, hen, wzgórz
Odczuwam na ziemi w obliczu Twych zórz.

Refren (1-3):
Sławę, sławę z hymnem tych chwał
Racz przyjąć, nasz Panie, żeś sabat nam dał!

2. Jak z ciemnej komórki ja chciałbym stąd wyjść
I z dziećmi Pańskimi w ten Boży dom wnijść,
Gdzie z wielu ołtarzy serc ludzkich jak dzwon
Niebiańskich wprost chórów unosi się ton.

3. Zwiastunem pokoju dzień Pański jest dan,
Że z grzechów zbawienie darował nam Pan;
Zew Ducha podnosi uśpionych z ich mar,
Więc cześć dajmy Bogu za wielki ten dar!

4. Wspaniały dniu Pański, tyś odjął nam ból.
Tyś nieba przedsmakiem, tyś z rajskich jest pól.
A kiedyś, gdy Boski powoła mnie zew,
W mym szczęściu radosny zanucę ten śpiew:

Refren (4):
Sławę, sławę, siłę, moc, cześć,
Pragniemy, o Jezu, na wieki Ci nieść! .

1. Jak błogo i mile jest nam,
Gdy w sabat schodzimy się wraz;
Tu Bóg nasz objawia się sam
I w prawdzie Swej wzmacnia dziś nas!
Tu Jezus nas uczy i Bóg,
Co stworzył przecudny ten świat,
I wiedzie śladami Swych dróg,
I strzeże od pokus i zdrad.

2. Jezusie, za święty Twój dzień
Dziękczynny racz przyjąć hołd nasz
I usłysz dziś głos naszych pień,
Najświętszą Swą łaską nas darz.
Ten przedsmak radości i chwał,
My mamy na ziemi już dziś,
A kiedyś rozkaże Pan przyjść
I posiąść już wieczny nasz dział!

1. Poranek dnia Pańskiego
Zawitał do nas znów
Jak zorza dnia nowego
Po nocy pełnej burz,
Jak zdrowy cień ochłody
W upalny letni dzień,
Jak ciepły deszcz, co zmywa
Ze zwiędłych kwiatów kurz.

2. Poranek dnia Pańskiego
To odpoczynku czas,
By po sześciu dniach życia
Dar serca Stwórcy nieść.
Przez Ducha prowadzeni
Chwalimy Pana wraz,
Że wyrwał nas ze świata
Przez trójanielską wieść.

3. Poranek dnia Pańskiego
To święty, błogi czas;
Wyznajmy nasze grzechy,
Pochylmy czoła wraz.
Chrystusa krew ofiarna
Oczyszcza z grzechu nas
I niech boskości chwała
Do serc nam pokój da.

1. Przy mej pracy lub w podróży
Nucę Bogu pieśni swe,
Lecz największym szczęściem wzruszy
Pieśń sobotnia serce me.

Refren:
Wszystkie troski dzisiaj giną,
Serce me jest pełne chwał;
Niebios łaski w duszę płyną:
Co za błogość Bóg nam dał.

2. Pragnę dziś o łasce Pana
Głosić wszystkim ludziom w krąg,
Wskazać grzesznym, że im dana
Łaska, wolność z Boga rąk.

3. Dziś anieli uwielbiają
Z ludem Bożym Pana chwał,
Kornie dzięki, hołd składają,
Że On w Synu życie dał!

4. Daj mi, Panie, łaski Twoje
Sławić poprzez życia dni,
Z aniołami hymny moje
Śpiewać razem ku Twej czci!

1. Bóg nam dał Swój sabat,
Najlepszy z wszystkich dni,
I rzekł: Pamiętaj o tym,
By Stwórcę w tym dniu czcić.
On daje odpoczynek,
Radości daje czas,
Rozjaśnia szarość życia,
Do niebios zbliża nas.

Refren:
Witaj, witaj dniu radości, najpiękniejszy dniu!
W sercach naszych niech zagości Boski pokój twój.

2. Jeśli święcisz sabat,
Oddajesz Temu cześć,
Kto uczniom kiedyś mówił,
Że drogą życia jest.
Pokornie chciejmy chodzić
Za naszym Zbawcą w ślad,
By pić z żywego źródła,
Wieczności poznać smak.

3. Czas radosnych pieśni,
By uczcić Pana chwał
I dzięki złożyć Bogu,
Że Swego Syna dał.
A Jezus, czuły Zbawca,
Obiecał grzechy zmyć,
Oczyścić nasze serca
I wiecznie z nami żyć.

1. Jezu Chryste, Panie chwał,
Z naszych serc Ci hołd niesiemy,
Żeś nam Swój spoczynek dał,
W którym chwalić Cię możemy.
Pobłogosław nas dziś, Panie,
I daj trwać nam w świętym stanie!

2. Miłość do zakonu słów
Włóż Sam w serca Twoich wiernych;
W Swej miłości do nas mów
I ucz czynów miłosiernych,
Byśmy wciąż przy Tobie stali
I Twój zakon wypełniali.

3. Panie, miłosierdzie Swe
Racz okazać dziś zborowi;
Łaska Twa, co mocą tchnie,
Serca nasze niech odnowi.
Spraw nam wszystkim odpocznienie,
Z grzechów wieczne wybawienie.

1. Święty dniu Pański; o błogi nasz dniu,
Ty raju wiew niesiesz zebranym tu!
Krzepisz pielgrzymów przybyłych z wszech stron,
Niebo otwierasz, gdzie wieczny nasz dom.

Refren:
Błogi dniu Pański, pokoju ty nasz,
Radością serdeczną lud Boży darz!
Hołd, uwielbienie, moc, chwałę i cześć
Naszemu Bogu pragniemy dziś nieść!

2. W błogim dniu Pańskim, gdy prac minie znój,
Spoczywa dusza, gdzie życia lśni zdrój.
Manną niebieską Bóg syci Swój lud,
W Jezusie objawia Swej łaski cud.

3. W błogi dzień Pański z gór, dolin i chat
Boży lud śpieszy nieść uczuć swych kwiat
Swojemu Bogu za zdrój żywych wód,
Za to, że wiedzie nas w świetlany gród.

4. Święty dzień Pański to pokój i raj!
W dniu tym, Jezusie, odpocząć nam daj!
Dzień Twój sobotni my chcemy też czcić,
Zawsze już z Tobą, w królestwie Twym być!

1. W dzień Twój sobotni, o Zbawco mój miły,
Śpieszę do Ciebie na łaski Twej zew;
Wzmocnij mą wiarę i dodaj mi siły,
Ducha Twojego daj odczuć dziś wiew.

2. Pokrzep mnie, Jezu, i natchnij miłością,
Spraw, abym zawsze posłusznym Ci był.
I w dzień Twój święty czcił Ciebie z radością,
Zawsze dla Ciebie i w Tobie już żył!

3. Uczyń mnie godnym przed Tobą się ostać
W czasie, gdy przyjdziesz po wierny Swój lud.
Oddać Ci pokłon i z Tobą już zostać,
Uczyń, mój Zbawco, nade mną ten cud.

1. O, zostaw troski, znikomości
I pracę powszedniego dnia!
Jedz mannę nieba dziś w radości,
By się wzmocniła dusza twa.
Swe kroki skieruj w miejsce święte,
Byś tam oddawał Bogu cześć,
I modły z serca czcią przejęte,
Jak kapłan Bogu pragnął nieść.

2. Me serce, Jezu, poświęciłeś
Jedynie Swoją świętą krwią;
W nim Swoją miłość objawiłeś
I światło, które rządzi mną.
Niech znajdzie się w nim manna z nieba,
Twa chwała, jak i prawo Twe,
I wszystko to, co mi potrzeba,
Bym ujrzał wybawienie swe.

3. Stawiłem się przed tron Twój, Panie,
Na tchnienie Twe wytężam słuch,
Bo wiem: do służby mnie w pokorze
Uzdalnia tylko Święty Duch.
O, niech już zawsze w sercu moim
Zostanie to, co dałeś mi!
W miłości wiecznej Duchem Swoim
Wiedź mnie przez wszystkie życia dni!

1. Niech strumienie płyną mi
Z źródła Twej świątobliwości.
Serce me niech pełne czci
Słucha nauk w pobożności,
Abym mógł w czystości żyć
I na wieki z Tobą być.

2. Zapal sam ofiarę mą,
Którą z serca Tobie składam;
Światłem i mądrością Twą
Niechaj każdą skłonność zbadam,
Aby żaden obcy żar
Nie miał wpływu na mój dar.

3. Dzisiaj, Panie, święto Twe,
Oddal z serca znikomości,
Ciebie tylko serce me
Oczekuje w pobożności;
Oby Twej miłości dźwięk
Zabrał z serca wszelki lęk.

1. Włóż na siebie zbroję daną z nieba ci
I krocz śmiało drogą, którą święci szli;
Żyj dla Boga chwały i znoś trudy dnia;
Pan zwycięstwo pewne da!

Refren:
Chwała, cześć, chwała, cześć,
Chwała, cześć, siła, moc Pańska jest,
Pańska jest Teraz i na wieczny czas!
Żyj dla Boga chwały i znoś trudy dnia;
Pan zwycięstwo pewne da!

2. Z ludem Bożym złącz się, a Bóg wnet ci da
Dział w Królestwie Swoim, wieczny Kanaan,
Gdzie nagroda chwały dla zwycięzców lśni:
Śmiało walcz do końca dni!

3. Zbroję Ducha tu, w sobotniej szkole, włóż
I przykładnie w życiu swoim Panu służ,
W Jego słowie twoja moc zbawienia tkwi:
Chętnie walcz do końca dni!

1. Już wieczorny powiew wiatru śle
Zapach kwiatowych pól,
Które Jezus ukształtował Sam
I ułożył w piękną gamę barw.

Refren:
W czas wieczorny, wzniosły, święty
Ja też sławię Twoją moc;
A sobotni pokój w sercu mym
Pozostawić już na zawsze chciej!

2. Łąki, morza, góry, lasy też,
Swój pochwalny ślą hymn;
Pluskiem wody, szumem koron drzew
W górę wznoszą swój radosny śpiew.

3. Każdy ptak i każdy żywy zwierz
Swym oddechem Cię czci,
Dzięki śląc za mądrość, którą Tyś
Ukształtował ich zwierzęcy świat.

1. Przybądź do nas, drogi Panie,
Gdy tu zebraliśmy się;
Racz wysłuchać serc błaganie,
Gdy w pokorze sławią Cię.

Refren:
Zdrój miłości Twej dziś nam do serca wlej!
Zdrój miłości Twej dziś nam do serca wlej!

2. Daj Twe Słowo przyjąć w wierze,
Niech uświęci życie me;
Niech się każdy cieszy szczerze,
Gdy zadania pełni swe.

3. Przyjmij dzięki za Twe Słowo
I za Twój sobotni dzień,
Który budzi w nas na nowo
Głosy zbożnych, wzniosłych pień.

4. Daj w pokoju nam się zbierać
W dnie sobotnie i ze czcią,
By swe serca Ci otwierać,
Wchłaniać czystą prawdę Twą.

1. O dniu nabożnych pień,
Serdecznie witaj mi!
Ty mocą łaski tchnień
Do niebios wiedziesz drzwi.
Uwalniasz mnie od ziemskich trwóg,
Unosisz wzwyż, gdzie jest mój Bóg;
Pozwalasz trwać u Pańskich nóg!

2. O, przybądź, Panie mój,
I serce moje wzrusz!
Zlej na mnie łaski zdrój,
Swój obraz we mnie stwórz.
Zmyj wszelki grzech i wszystko zło
Z mojego serca łaską Swą
I darz mnie wciąż miłością Twą!

3. O Duchu Święty, przyjdź,
Daj mi żywota moc
I ucz mnie Stwórcę czcić,
Niewiary mijać noc!
O, udziel, Duchu, duszy mej
Na ziemski bieg pielgrzymki mej
Pociechy, łaski, mocy Swej!

1. Alleluja! Jakże wzniosły,
Święty ranek Pan nam dał!
Czuję przypływ nowej siły,
Dziś bez trosk jam pełen chwał.
Dzień ten Boską ciszą tchnie
I uświęca serce me.

2. Święty dniu dusz odpocznienia,
Dniu światłości Bożych sług!
Duch mój pragnie łaski tchnienia,
Uwolnienia z wszelkich trwóg;
W Tobie spocząć, Panie, chcę
I od trosk uwolnić się.

3. Poświęć Twoich sług kazania,
Mów Ty przez nich, Panie nasz,
Nakłoń uszy do słuchania,
Weź nas Sam pod Swoją straż.
Gdy z modlitwą wznoszę śpiew,
Daj mi odczuć Ducha wiew.

4. Obym dzień ten, Panie, proszę,
Spędził cały u Twych bram;
Zlej Twych błogosławieństw rosę,
Boś Ty jest sabatu Pan;
Obym wolny z ziemskich trwóg
Wiecznie dzień Twój święcić mógł.

1. O, jak się dziś radośnie
Uśmiecha niebo nam!
A w sercach wdzięczność rośnie,
Że dzień ten dał nam Pan.

Refren:
Sobotni, święty uczcij dzień
Wiązanką swych nabożnych pień!
W Pańskim dniu chwałę, cześć
Swojemu Stwórcy nieś!

2. Jak uroczysta cisza
Dziś wszędzie wokół trwa,
Gdzie miłość, ta najwyższa,
Oddane serca ma!

3. Dziś Święty Duch zaprasza
Do Boga wszystkich nas;
Moc Jego serca zrasza,
Wieczności zbliża czas!

1. Ach, jak moje serce dziś raduje się,
Wolne jest od troski i wdzięcznością tchnie!
Dziś wraz z ludem Bożym śpieszę z serca nieść
Stwórcy, memu Zbawcy, chwałę, hołd, i cześć!

2. To nie tony dzwonów tak wzywają mnie,
Ale wieczna Miłość dziś do siebie zwie
Słuchać wiecznej prawdy i żywota słów
Dzisiaj, w dzień sobotni, u stóp Zbawcy znów!

3. Gdzie Jezusa miłość łączy dwóch lub trzech,
Tam w zbawienia słońcu znika z serca grzech.
O, jak lśni się w sercu jasny promień ten
I jak jest mi dobrze dziś, w sobotni dzień!

4. Wejdźmy z hymnem chwały przez podwoje bram
Do świątyni Pańskiej, Jezus czeka tam!
Chce On nas pokrzepić i otuchę wlać,
Wierny lud swój wzmocnić, wieczny pokój dać.

1. Bóg Stwórca, niebios Pan,
Gdy światu życie dał,
Nakreślił łaski plan,
By człowiek wieczność miał.
Po pracy twórczej spoczął sam
I tak spoczynku dzień dał nam,
I tak spoczynku dzień dał nam!

2. Na odpoczynek nam
Ten święty dzień dał Bóg,
By chętnie Pana chwał
Uwielbiać każdy mógł.
Już w raju dzień ten czczony był,
Gdy jeszcze człowiek w szczęściu żył,
Gdy jeszcze człowiek w szczęściu żył!

3. Nasz Bóg z Synaju gór,
Wśród grzmotu, chmur i mgły,
Dał nam zakonu wzór,
pisany palcem Swym.
Sobotniej ciszy dał nam czas,
By dzień ten święcił każdy z nas,
By dzień ten święcił każdy z nas!

4. Zbawiciel Chrystus Pan
Opuścił niebios gród,
Od Boga światu dan,
Prawd wiecznych uczył lud.
Z przykazań świętych wszystkie czcił
I według nich na ziemi żył,
I według nich na ziemi żył!

5. Nie po to Zbawca zmarł,
By zakon Boży znieść,
Lecz mocą Swą go wsparł
I kazał w życie wpleść.
Sobotni dzień
On we czci miał
i nam spoczynku przykład dał,
I nam spoczynku przykład dał!

1. Zaśpiewajmy nową pieśń
Dziś, w sobotni piękny dzień.
On nam zdroje łaski śle
I anielskich chórów pień.
Chwalmy Pana wszyscy wraz,
Że spoczynku daje czas,
Że dziś błogosławi nam;
Ach, jak dobry jest nasz Pan!

2. Uwielbiamy imię Twe,
Ześlij światło łaski sam,
Gdy tu zgromadzamy się,
Pobłogosław, Ojcze, nam!
Pokój nam dziś w serca wlej
I radości udziel Swej.
Wołaj nas stąd w progi Swe,
Aż ujrzymy w niebie Cię!

3. Posil nas dziś Słowem Swym,
byśmy święcie mogli żyć,
Przynieść owoc w życiu tym
I wiernymi Tobie być!
Niechaj wszędzie sabat Twój
Wnosi błogosławieństw zdrój,
Cieszy, wzmacnia wszystkich nas
I wieczności zbliża czas!

1. Po tygodniu ciężkiej pracy,
Po kłopotach sześciu dni,
Spoczywamy w dniu sobotnim,
W którym słońce łaski lśni.
Dniu sobotni, dniu radości,
Najwspanialszy z wszystkich dni,
Małej garstce dzieci Bożych
Ty otwierasz niebios drzwi!

2. Bóg, nasz Stwórca, w Swej mądrości
Dał nam ten pamiętny dzień,
Aby tak, jak On odpoczął,
Człowiek też odpoczął weń.
Sześć dni winniśmy pracować,
Bo ten czas do pracy dan,
Ale siódmy trzeba święcić
Tak, jak postanowił Pan.

3. W dawnym raju Adamowi dzień ten już rozkoszą był;
I za czasów patriarchów
Człowiek też tym szczęściem żył.
Chrystus, Paweł i uczniowie
Czcili dzień sobotni też.
Jeśli szukasz błogosławieństw,
Dzień ten zachowywać śpiesz!

1. Me serce wita Pański dzień,
Przed Bogiem się uniża;
Radosne, pełne zbożnych pień,
Do tronu łask się zbliża.

Refren:
Dzień pełen łask i szczęścia,
Dzień pełen łask i szczęścia!
On zwiastuje mi wieczny dzień w raju tam,
Ten dzień pełen łask i szczęścia!

2. Dziś w dzień sobotni Boży zbór
Swe modły, pieśni wznosi
Do Boga chwał, on, Jego twór,
O pokój, łaskę prosi!

3. Pańskiego Słowa łaski moc
Na Boży lud dziś spływa,
Usuwa z serca grzechu noc
I wszelkie grzechy zmywa.

4. Dziś w domu Pańskim dobry Bóg
W Swym Duchu nam się zjawia
I uczy nas Swej prawdy dróg,
Swą miłość nam objawia!

1. Święty dniu, spoczynku Boga,
Spłyń z twą ciszą z niebios bram;
W tym nastroju radość błoga,
Której Duch udzielił nam.
Ucz nas słuchać, śpiewać, prosić,
Ponad świat swe myśli wznosić.

Refren:
Wszystkich dziś przygotuj nas
Służyć Bogu w każdy czas.

2. Oddal, Ojcze, wszystkie troski,
Jak i złych skłonności grzech,
Niech w nas płynie zdrój Twój Boski,
Ducha Twego krzepi wiew!
Niech Twej prawdy moc i życie
W nas pomnoży się obficie.

3. W naszych szczerych, zgodnych
hymnach Chcemy uczcić wielkość Twą!
Oświeć ludzkość tkwiącą w błędach
Ewangelią świętą Swą!
Wzmocnij tych, co nauczają,
Poświęć tych, co ich słuchają.

4. Daj nam wszystkim przyjść do Ciebie,
Prócz Twych łask nie pragniem nic!
Ty zbawionym tam, w Swym niebie,
Otrzesz wszelkie łzy z ich lic;
Tam będziemy w Twej miłości
Święcić sabat już w wieczności!

1. Jak drogie są nam miejsca te,
Gdzie Bożych słów uczymy się,
Gdzie duch znajduje radość swą:
Sobotniej szkoły miejsce to!

2. Dziś błogosławi Pan Swój lud
I łaski Swej objawia cud,
Więc śpieszmy w dzień sobotni nieść
Naszemu Stwórcy chwałę, cześć!

3. Jak drogie jest to miejsce nam
W sobotniej szkole, gdzie Sam Pan
Swym Słowem prawdy cieszy lud
I zaspokaja duszy głód.

4. W sobotniej szkole, w święty czas,
Sam Bóg objawia się wśród nas,
Moc Ducha Swego wszystkim śle!
I błogosławi dzieci Swe!

1. Cały długi tydzień ten
Bóg pozwolił przeżyć mi.
Pieśń dziękczynną, duszo, hen,
Ślij, gdzie tron Jezusa lśni!
Święty dzień, najlepszy z dni,
Przedsmak raju niesie mi!
Święty dzień, najlepszy z dni,
Przedsmak raju niesie mi!

2. Boże, Twoich proszę łask
Przez Chrystusa imię cne:
Niechaj Ducha Twego blask
Opromienia serce me!
Oddal z serca trud i znój,
Niech odpocznie dziś duch mój!
Oddal z serca trud i znój,
Niech odpocznie dziś duch mój!

3. Imię Twoje pragnę czcić,
Ducha Twego dziś mi daj!
Z wód żywota chcę dziś pić,
Aż zakwitnie w sercu raj!
Niechaj przedsmak z rajskich pól
Duszy mej ukoi ból!
Niechaj przedsmak z rajskich pól
Duszy mej ukoi ból!

4. Oby ten sobotni dzień
Cieszył smutnych, wzmacniał mdłych,
W sercach zniszczył grzechu cień,
Dał zwycięstwo w chwilach złych!
Boże, pomóż dzień Twój czcić
I dla Ciebie wiernie żyć!
Boże, pomóż dzień Twój czcić
I dla Ciebie wiernie żyć.

1. O Panie, dzisiaj w domu Twym
Zlej na nas łaski zdroje
I ukój serca Duchem Swym,
Błogosław dziatki Twoje!

Refren:
Racz dziś nam błogosławić,
Swą dobroć nam objawić!
Ducha Twego dar niech nas olśni bez miar,
By imię Twe godnie sławić!

2. Prosimy Cię, niech sabat Twój
Pokojem naszym będzie,
A łaski Twojej czysty zdrój
Niech lud Twój wzmacnia wszędzie!

3. Dziś ludu Twego osusz łzy
I oddal troski z duszy,
Niech ogień się miłości skrzy
I grzechy nasze skruszy!

4. Daj, Panie nasz, w czas dobry, zły
Do Ciebie myśli wznosić,
Bo pomóc możesz tylko Ty
I serca Duchem zrosić!

1. Sobotni czas radości
już odszedł do przeszłości
I zapadł nocy zmierzch.
Chcę teraz myśli moje
Skierować w niebo Twoje
I prosić, byś mnie, Boże, strzegł.

2. Za wzniosłe dnia godziny;
Za radość z Twej przyczyny,
Za Ducha Twego wiew!
Żeś umysł mój poruszył
I serce moje wzruszył:
Dziękczynny wznoszę Ci ten śpiew.

3. Niech zbawcze Twe promienie
Rozproszą grzechu cienie,
I w sercu moim lśnią.
Gdy siły mi nie stanie,
Dopomóż mi, o Panie,
I prowadź mnie prawicą Swą.

4. Niech Twoja troska, Panie,
Nad nami nie ustanie,
Ochraniaj nas Ty sam.
A nadchodzącej nocy
Zachowaj nas w Swej mocy,
I nowy dzień daj ujrzeć nam!

1. W ten sobotni wieczór
Pieśń swoją Ci ślę;
Do Ciebie jedynie wznosić myśli chcę.

Refren:
Spraw, żeby radosny
Dzień ten zawsze był,
Bym dla Ciebie, Jezu,
Święty sabat czcił.

2. Wiem, że Jezus Chrystus
To sabatu Pan!
Gdy stworzył nas z prochu,
Swój sabat nam dał.

3. A kiedy wieczorny
Czas kładzie swój cień,
Ja śpiewam dla Ciebie
Hymn za święty dzień.

1. Wielki Boże wiekuisty,
Który rządzisz światem tym,
Który mnie przez żywot mglisty
Ciągle wiedziesz duchem Swym,
Usuń z serca świata gwar,
By mnie olśnił nieba czar!

2. O, jak miłe święto Boga,
Jakiż to radosny dzień!
W nim jest obca wszelka trwoga
I nieznany grzechu cień;
Dzisiaj wzmacnia mnie mój Bóg,
Bym cel życia zdobyć mógł.

3. Dzięki Ci za dzień Twój święty,
w którym wszystko szczęściem tchnie;
Boże Wielki, Niepojęty,
Serce dziś radujesz me.
Pieśnią chwały wielbię Cię,
Bo umiłowałeś mnie!

4. Czyż piękniejsze coś być może
Niż dążenie w niebo wzwyż?
Gdy rozważam Słowo Boże,
Lekki staje się mój krzyż;
Ono krzepi dzisiaj mnie I do Boga mego zwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję.