NABOŻEŃSTWO: Duch Święty

NABOŻEŃSTWO: Duch Święty

1. O Boże Duchu, Boże światła,
Ty w drodze życia świecisz nam,
I długo wołasz nas ze świata,
A nas wstrzymuje grzechu kłam.
O, Duchu, zobacz me cierpienie,
Biednemu daruj wybawienie.

2. W mym sercu wszystko wykryj, Panie,
Co nie jest czyste w świetle Twym!
Niech boli grzechów wykrywanie,
Gdy tylko jest zbawieniem mym.
Ty mnie uwolnij z grzechu cienia
I odziej w szatę wybawienia.

3. Wszak Ty jedynie jesteś w stanie
Zwyciężyć we mnie to, co złe.
Mój usłysz głos i me błaganie,
I nawróć grzeszne serce me!
Bądź, Duchu, życiem ducha mego
I chroń od pokus, i od złego.

4. Przybliżam teraz się do Ciebie,
Porzucam, co znikome, czcze;
Zapomnieć chcę samego siebie
I czekać, aż wybawisz mnie.
O, Duchu, wejdź dziś w serce moje
I z niego zrób mieszkanie Swoje!

1. Duchu łaski, Duchu mocy,
Posłuszeństwa, wiary, sił;
Twórco światła pośród nocy,
Któryś przed wiekami był.
Duchu, któryś Bożych mężów
Kiedyś wiódł na święty bój,
Daj nam prawdy Swej oręże
I w moc Swoją znów nas zbrój.

2. Apostołów i proroków
Moc świadectwa daj i nam;
Prawdy drogą wiedź wśród mroków,
W walce opór grzechu złam.
Tobie, Dawco łask bez miary,
Nasze życie, mienie, cześć,
Jak należne Ci ofiary
Nieustannie chcemy nieść.

3. Abrahama daj nam wiarę,
Który męki serca zmógł,
I dał syna na ofiarę,
Gdy zażądał tego Bóg.
Daj Józefa czystość świętą
I bojaźni Bożej dar,
Gdy zwodniczą swą ponętą
Chce nas uwieść grzechu czar.

4. Daj nam, Panie, moc wytrwania
I Eliasza święty gniew;
Gdy bałwanom lud się kłania
W sercach naszych prawdę krzew.
Niech podstępnym, grzesznym mowom
Żaden z nas się nie da zwieść,
Choćby w służbę Baalową
I najbliżsi chcieli przejść.

5. Mężów wiary daj nam śmiałość
Nieugiętą niby stal;
Uzbrój w męstwo i wytrwałość
Wśród grożących zgubą fal.
Pozwól prawdę Twą wyznawać,
Ona pokój niesie nam,
I w Twej służbie nie ustawać,
Aż u niebios spoczniem bram!

1. Pociesza Święty Duch
Zgubionych pośród burz,
By nim słoneczny wzejdzie krąg
Z uśmiechem czekać go.

2. Poucza Święty Duch
O końcu świata snów,
Gdy w ów pamiętny sądny dzień
Grzech zginie, a z nim lęk.

3. Wprowadza Święty Duch
Do skarbca prawdy słów,
Byś czerpiąc z niego dzień po dniu,
Bogatszym stać się mógł.

4. Miłuje Święty Duch,
Nie pozwól czekać Mu,
By w długi łańcuch ludzkich serc
Swą miłość mógł też wpleść.

1. O Boże, Duchu Święty, przyjdź,
Do serca Swego ludu wejdź,
Racz łaskę Swoim dzieciom dać,
By mogły się świętymi stać.

2. Tyś Pocieszyciel nasz i Pan,
Ty życie nasze leczysz z ran,
Tyś źródłem życia, tchnieniem Swym
Ożywiasz wszystkich w świecie tym.

3. Ty umysł nasz oświecić chciej,
Miłości do serc naszych wlej,
A wielka łaska i moc Twa
Niech wciąż ochrania nas od zła.

4. Ty moc nieprzyjaciela skrusz
I pokój w sercach naszych stwórz,
Żebyśmy wierni radzie Twej
Stawiali opór mocy złej.

5. Nauczaj nas, jak mamy żyć
i jak należy Ojca czcić,
Za wzór Chrystusa zawsze brać
I niezachwianie przy Nim stać.

1. Duchu Święty, Duchu Święty,
W Swej istocie niepojęty,
Przyjdź i obdarz nasze grono
Mocą Twoją upragnioną;
Serca nasze odnów nam!

2. Duchu Boży, Duchu Boży,
Gdy świat dziatki Twoje trwoży
Przyjdź z pomocą, zlej pociechę,
Uzbrój nas do walki z grzechem;
Pomóż wytrwać w prawdzie Twej!

3. Duchu mocy, Duchu mocy,
W czasie pokus ciemnej nocy
Daj nam poznać Twoje drogi,
W serca wlej nam spokój błogi;
Prowadź nas mądrością Swą!

4. Duchu chwały, Duchu chwały,
Który nosisz wszechświat cały,
Ożyw nasze zgromadzenie,
Ugaś naszych serc pragnienie;
Pobłogosław hojnie nas!

1. Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego,
Tak dusza moja szuka, Panie, Cię.
Pragnę, o Boże, deszczu wieczornego,
kiedyż, ach kiedyż, Duchem ochrzcisz mnie?

2. Prawica Twoja chroni mnie łaskawie
Od mocy grzechu i przygody złej.
Wspierasz mnie zawsze w każdej dobrej sprawie,
O, Panie, przyjmij dar wdzięczności mej.

3. Duszo, jak możesz jeszcze tkwić w rozpaczy,
Gdy jest tak blisko ciebie łaski Bóg?
Wysławiaj Pana, On Bogiem tułaczy,
On Swą miłością cię wybawi z trwóg.

1. Obietnicę Jezus dał
Apostołom Swoim wraz:
Ducha wprost z niebieskich bram
Na Swe miejsce ześlę wam!

Refren:
Boże Ojcze, usłysz mnie,
Ducha Swego daj dziś też.

2. Jak wspaniała, Jezu, Twa
Troska, bym nie zginął ja;
Więc, wzmocniony Słowem Twym,
Proszę: kieruj życiem mym.

3. Kiedy badam Słowo Twe,
Niech Twój Duch prowadzi mnie,
Bym mógł pojąć dobrze sam
Prawdę, którą głosić mam.

1. Dopóki jesteś pośród nas,
O, Duchu Święty, Boże nasz,
Wspominaj Tego, który dał
Nam Ciebie jako Boski dar.

2. Wiary iskierka błyska w mgle,
Nadziei promyk cieszy w śnie,
Miłości płomień w sercach gra,
Dopóki jesteś pośród nas.

3. Mnoży się moc, przybywa sił,
Wzbierają fale szczęścia chwil,
Przelewa kielich wiecznych łask,
Dopóki jesteś pośród nas.

4. Dopóki jesteś pośród nas,
O, Duchu Święty, Boże nasz,
Pocieszaj, kiedy krzywdzą źli,
Gdy w oczach drzemią gorzkie łzy.

1. Słyszę, że Twym Duchem, Panie,
Wiernych krzepisz w każdy dzień,
Że prowadzisz ich troskliwie.
Prowadź, Panie, także mnie!
Prowadź mnie! Prowadź mnie!
Prowadź, Panie, także mnie!

2. Duchu Święty, zechciej wzruszyć
Moje serce mocą Swą.
Racz je złamać, racz je skruszyć,
By poznało prawdę Twą.
Prawdę Twą, prawdę Twą,
By poznało prawdę Twą!

3. Racz mi błogosławić, Panie,
W Słowie Twoim objaw się;
Okaż mi Swe zmiłowanie,
Z grzechu racz wybawić mnie
Wybaw mnie! Wybaw mnie!
Z grzechu racz wybawić mnie!

1. Przybywaj, Duchu Boży,
Tu, do zebranych nas.
Niech prawda się pomnoży,
Oczyści z grzechu skaz.
Daj zapał nam natchniony,
Umysły nasze wzrusz,
Tak, byś był uwielbiony
Czystością wiernych dusz.

2. Swe modły dziś wznosimy
Do Ciebie. Ojcze nasz,
I kornie Cię prosimy:
Nas Duchem Swoim darz.
O udziel Twej pomocy
I cierpliwości daj,
Tak, byśmy w Twojej mocy
Posiedli wieczny raj.

3. Nas oświeć, Duchu Święty,
Jasnością wieczną Twą,
I przejaw Niepojęty,
Wśród nas potęgę Swą.
Przygotuj serca ludów
Na Twą zbawienną wieść,
Bo właśnie ją wśród trudów
Twój zbór ma światu nieść.

1. Duchu Święty, z Ciebie płynie
Światła prawdy jasny blask;
Twoje święte imię słynie
Z niezliczonej liczby łask.
Gdy w zamęcie był ten świat
Przed początkiem swoich lat,
Ty się nad nim unosiłeś,
Mocą Swoją kształtowałeś.

2. Tyś jest mocą w mej słabości,
Tyś najlepszy w sercu dar;
Niedościgłej Twej mądrości
Nie masz granic, nie masz miar.
Ty jej światłem we mnie świeć,
Życie nowe w sercu wznieć,
Gdzieś przybytek Swój naznaczył
Pierwej, nim ja świat zobaczył.

3. Ty do boju mnie zachęcasz,
Ty się skłaniasz do mych próśb;
Ty na wierny lud Swój zlewasz
Więcej łask niżeli gróźb.
Racz Swe łaski na mnie zlać,
Żywot z Boga chciej mi dać,
Abym w sercu się odrodził
I w światłości Twojej chodził.

1. Duchu Święty, światło Twe
Niech rozjaśni drogi me!
Zamień noc i każdy cień
W jasny i szczęśliwy dzień.

2. Duchu Święty, niech moc Twa
Wciąż przemienia mnie co dnia.
Dzisiaj chciej udzielić mi
Do zwycięstwa więcej sił.

3. Duchu Święty, spraw, bym też
Rozradował serce me.
Usuń wrogów moich już,
Daj mi znak, że jesteś tuż.

4. Duchu Święty, szczerze chcę,
Byś zamieszkał serce me,
Abyś w nim Swój znalazł tron
I żył we mnie, aż po zgon.

1. O, Ojcze, Ducha ześlij nam,
Którego obiecałeś Sam,
By serca owładnięte Nim
Przybytkiem świętym były Twym.

2. Pobożność w duszy naszej zbudź,
Ku niebu myśli nasze zwróć,
I serca chętne racz nam dać,
Gotowe przy Twym Słowie trwać.

3. Niech nas oświeci prawdy blask,
Daj ufność w skarby Twoich łask,
Abyśmy mogli na Twą cześć
Z serc naszych chwałę Tobie nieść.
4. O, Boże, Ciebie światy czczą, Niebiosa
chwałą Twoją brzmią; Więc, Ojcze, z
Synem, z Duchem wraz Sławiony bądź i
pośród nas!

1. Duchu Święty, Ty nas wiedź,
W sercach zapał, wiarę wznieć.
W trudach życia prowadź nas,
Kieruj nami w każdy czas!
W duszach smutnych radość wznów
I natchnieniem Swoim mów:
Chodź, wędrowcze, dłoń mi daj,
Wwiodę cię w niebiański kraj.

2. Tyś przyjaciel dobry nasz,
Zawsze przy nas wiernie trwasz;
Pośród błędnych życia dróg
Ty wyzwalasz z wszelkich trwóg;
I wśród pokus, zwątpień, burz,
Słodko szepczesz nam do dusz:
Chodź wędrowcze, dłoń mi daj,
Wwiodę cię w niebiański kraj.

3. Duchu, bądź ostoją mi
Wśród burzliwych życia dni;
Drogą prawą prowadź, strzeż,
Aż nadejdzie życia kres.
Ty nas, Duchu, mocą Swą
Chrystusową omyj krwią,
I mów słodko: Dłoń mi daj,
Wwiodę cię w niebiański kraj.