NABOŻEŃSTWO: Dzień sobotni

NABOŻEŃSTWO: Dzień sobotni

1. Pański dniu, ach, witaj mi,
Łask zwiastunem jesteś ty!
Słyszę nieba chóru śpiew
I odczuwam Ducha wiew.

2. Tyś zwiastunem wiecznych dni,
W Tobie słońce łaski lśni.
Chcę tym jednym celem żyć:
W mej ojczyźnie wiecznej być!

3. Zgromadź wiernych, Boże, wraz,
Otrzyj łzy i pokrzep nas,
A zbłąkanych z świata dróg
Nawróć znów do Swoich stóp.

4. Tchnij niebiański powiew
Swój Na tę ziemię, trud i znój,
Szczęśliwością natchnij nas
W ten sobotni, święty czas!

1. Sobotni dzień pokojem
I ciszą błogą tchnie.
Dziś Bóg Swej prawdy zdrojem
Napoić lud Swój chce.

2. Przyroda dzisiaj cała
Oddaje Stwórcy cześć
I nasze serca chwałę
Chcą Zbawcy swemu nieść.

3. W sobotniej ciszy świętej
Otwórzmy serca swe,
By wielki Niepojęty
Tchnął Ducha Swego w nie.

4. Niech Duch Twój nas prowadzi,
Jak mędrców gwiazdy blask,
Pociesza, uczy, radzi,
Nie skąpi niebios łask.

5. Spraw, byśmy w świętym stanie,
Już wolni z grzechu skaz,
Wielbili Cię, nasz Panie,
w dzień święty wszyscy wraz.

1. Sobotni dzień jest błogi mi,
W mym sercu wciąż blask jego lśni.
Czy dobre są, czy złe me dni,
Me serce ciągle o nim śni.

Refren:
Ten święty Pański dzień
Jest źródłem Boskich tchnień;
W tym dniu mą chwałę, cześć
Ja pragnę Zbawcy nieść!
W ten święty Pański dzień
Ma dusza pełna pień:
Sobotni dzień, sobotni błogi dzień!

2. Sobotni dzień jest szczęściem mym,
Pokojem mnie napełnia swym,
Uwalnia mnie od ziemskich trwóg,
Bym jego moc odczuwać mógł.

3. Sobotni dniu, ty duszę mą
Kierujesz tam, gdzie Boży tron;
Tam mojej jest wędrówki kres,
Tam nie ma trwóg, tam nie ma łez.

1. Bóg dla człowieka ma dar niecodzienny;
Bóg człowiekowi daje dar niezmienny:
Cudu Boskiego, cudu największego,
Stworzenia nieba, ziemi, bytu wszelkiego.

2. Bóg dla człowieka ma znak nieodmienny;
Bóg człowiekowi daje znak znamienny:
Pamięć stworzenia, Swój dzień odpocznienia,
Trudu Boskiego wielkie chwile uczczenia.

3. Bóg dla człowieka ma Swój dar cudowny;
Bóg człowiekowi daje znak wymowny:
Pamięć zachowaj w święto Pana Słowa,
W dzień odpocznienia, znak Boskiego stworzenia.

1. O, święty, sobotni, pamiątkowy dniu,
Napełniasz me serce wciąż radością tu!
A błogość i szczęście z niebieskich, hen, wzgórz
Odczuwam na ziemi w obliczu Twych zórz.

Refren (1-3):
Sławę, sławę z hymnem tych chwał
Racz przyjąć, nasz Panie, żeś sabat nam dał!

2. Jak z ciemnej komórki ja chciałbym stąd wyjść
I z dziećmi Pańskimi w ten Boży dom wnijść,
Gdzie z wielu ołtarzy serc ludzkich jak dzwon
Niebiańskich wprost chórów unosi się ton.

3. Zwiastunem pokoju dzień Pański jest dan,
Że z grzechów zbawienie darował nam Pan;
Zew Ducha podnosi uśpionych z ich mar,
Więc cześć dajmy Bogu za wielki ten dar!

4. Wspaniały dniu Pański, tyś odjął nam ból.
Tyś nieba przedsmakiem, tyś z rajskich jest pól.
A kiedyś, gdy Boski powoła mnie zew,
W mym szczęściu radosny zanucę ten śpiew:

Refren (4):
Sławę, sławę, siłę, moc, cześć,
Pragniemy, o Jezu, na wieki Ci nieść! .

1. Jak błogo i mile jest nam,
Gdy w sabat schodzimy się wraz;
Tu Bóg nasz objawia się sam
I w prawdzie Swej wzmacnia dziś nas!
Tu Jezus nas uczy i Bóg,
Co stworzył przecudny ten świat,
I wiedzie śladami Swych dróg,
I strzeże od pokus i zdrad.

2. Jezusie, za święty Twój dzień
Dziękczynny racz przyjąć hołd nasz
I usłysz dziś głos naszych pień,
Najświętszą Swą łaską nas darz.
Ten przedsmak radości i chwał,
My mamy na ziemi już dziś,
A kiedyś rozkaże Pan przyjść
I posiąść już wieczny nasz dział!

1. Poranek dnia Pańskiego
Zawitał do nas znów
Jak zorza dnia nowego
Po nocy pełnej burz,
Jak zdrowy cień ochłody
W upalny letni dzień,
Jak ciepły deszcz, co zmywa
Ze zwiędłych kwiatów kurz.

2. Poranek dnia Pańskiego
To odpoczynku czas,
By po sześciu dniach życia
Dar serca Stwórcy nieść.
Przez Ducha prowadzeni
Chwalimy Pana wraz,
Że wyrwał nas ze świata
Przez trójanielską wieść.

3. Poranek dnia Pańskiego
To święty, błogi czas;
Wyznajmy nasze grzechy,
Pochylmy czoła wraz.
Chrystusa krew ofiarna
Oczyszcza z grzechu nas
I niech boskości chwała
Do serc nam pokój da.

1. Przy mej pracy lub w podróży
Nucę Bogu pieśni swe,
Lecz największym szczęściem wzruszy
Pieśń sobotnia serce me.

Refren:
Wszystkie troski dzisiaj giną,
Serce me jest pełne chwał;
Niebios łaski w duszę płyną:
Co za błogość Bóg nam dał.

2. Pragnę dziś o łasce Pana
Głosić wszystkim ludziom w krąg,
Wskazać grzesznym, że im dana
Łaska, wolność z Boga rąk.

3. Dziś anieli uwielbiają
Z ludem Bożym Pana chwał,
Kornie dzięki, hołd składają,
Że On w Synu życie dał!

4. Daj mi, Panie, łaski Twoje
Sławić poprzez życia dni,
Z aniołami hymny moje
Śpiewać razem ku Twej czci!

1. Bóg nam dał Swój sabat,
Najlepszy z wszystkich dni,
I rzekł: Pamiętaj o tym,
By Stwórcę w tym dniu czcić.
On daje odpoczynek,
Radości daje czas,
Rozjaśnia szarość życia,
Do niebios zbliża nas.

Refren:
Witaj, witaj dniu radości, najpiękniejszy dniu!
W sercach naszych niech zagości Boski pokój twój.

2. Jeśli święcisz sabat,
Oddajesz Temu cześć,
Kto uczniom kiedyś mówił,
Że drogą życia jest.
Pokornie chciejmy chodzić
Za naszym Zbawcą w ślad,
By pić z żywego źródła,
Wieczności poznać smak.

3. Czas radosnych pieśni,
By uczcić Pana chwał
I dzięki złożyć Bogu,
Że Swego Syna dał.
A Jezus, czuły Zbawca,
Obiecał grzechy zmyć,
Oczyścić nasze serca
I wiecznie z nami żyć.

1. Jezu Chryste, Panie chwał,
Z naszych serc Ci hołd niesiemy,
Żeś nam Swój spoczynek dał,
W którym chwalić Cię możemy.
Pobłogosław nas dziś, Panie,
I daj trwać nam w świętym stanie!

2. Miłość do zakonu słów
Włóż Sam w serca Twoich wiernych;
W Swej miłości do nas mów
I ucz czynów miłosiernych,
Byśmy wciąż przy Tobie stali
I Twój zakon wypełniali.

3. Panie, miłosierdzie Swe
Racz okazać dziś zborowi;
Łaska Twa, co mocą tchnie,
Serca nasze niech odnowi.
Spraw nam wszystkim odpocznienie,
Z grzechów wieczne wybawienie.

1. Święty dniu Pański; o błogi nasz dniu,
Ty raju wiew niesiesz zebranym tu!
Krzepisz pielgrzymów przybyłych z wszech stron,
Niebo otwierasz, gdzie wieczny nasz dom.

Refren:
Błogi dniu Pański, pokoju ty nasz,
Radością serdeczną lud Boży darz!
Hołd, uwielbienie, moc, chwałę i cześć
Naszemu Bogu pragniemy dziś nieść!

2. W błogim dniu Pańskim, gdy prac minie znój,
Spoczywa dusza, gdzie życia lśni zdrój.
Manną niebieską Bóg syci Swój lud,
W Jezusie objawia Swej łaski cud.

3. W błogi dzień Pański z gór, dolin i chat
Boży lud śpieszy nieść uczuć swych kwiat
Swojemu Bogu za zdrój żywych wód,
Za to, że wiedzie nas w świetlany gród.

4. Święty dzień Pański to pokój i raj!
W dniu tym, Jezusie, odpocząć nam daj!
Dzień Twój sobotni my chcemy też czcić,
Zawsze już z Tobą, w królestwie Twym być!

1. W dzień Twój sobotni, o Zbawco mój miły,
Śpieszę do Ciebie na łaski Twej zew;
Wzmocnij mą wiarę i dodaj mi siły,
Ducha Twojego daj odczuć dziś wiew.

2. Pokrzep mnie, Jezu, i natchnij miłością,
Spraw, abym zawsze posłusznym Ci był.
I w dzień Twój święty czcił Ciebie z radością,
Zawsze dla Ciebie i w Tobie już żył!

3. Uczyń mnie godnym przed Tobą się ostać
W czasie, gdy przyjdziesz po wierny Swój lud.
Oddać Ci pokłon i z Tobą już zostać,
Uczyń, mój Zbawco, nade mną ten cud.

1. O, zostaw troski, znikomości
I pracę powszedniego dnia!
Jedz mannę nieba dziś w radości,
By się wzmocniła dusza twa.
Swe kroki skieruj w miejsce święte,
Byś tam oddawał Bogu cześć,
I modły z serca czcią przejęte,
Jak kapłan Bogu pragnął nieść.

2. Me serce, Jezu, poświęciłeś
Jedynie Swoją świętą krwią;
W nim Swoją miłość objawiłeś
I światło, które rządzi mną.
Niech znajdzie się w nim manna z nieba,
Twa chwała, jak i prawo Twe,
I wszystko to, co mi potrzeba,
Bym ujrzał wybawienie swe.

3. Stawiłem się przed tron Twój, Panie,
Na tchnienie Twe wytężam słuch,
Bo wiem: do służby mnie w pokorze
Uzdalnia tylko Święty Duch.
O, niech już zawsze w sercu moim
Zostanie to, co dałeś mi!
W miłości wiecznej Duchem Swoim
Wiedź mnie przez wszystkie życia dni!

1. Niech strumienie płyną mi
Z źródła Twej świątobliwości.
Serce me niech pełne czci
Słucha nauk w pobożności,
Abym mógł w czystości żyć
I na wieki z Tobą być.

2. Zapal sam ofiarę mą,
Którą z serca Tobie składam;
Światłem i mądrością Twą
Niechaj każdą skłonność zbadam,
Aby żaden obcy żar
Nie miał wpływu na mój dar.

3. Dzisiaj, Panie, święto Twe,
Oddal z serca znikomości,
Ciebie tylko serce me
Oczekuje w pobożności;
Oby Twej miłości dźwięk
Zabrał z serca wszelki lęk.

1. Włóż na siebie zbroję daną z nieba ci
I krocz śmiało drogą, którą święci szli;
Żyj dla Boga chwały i znoś trudy dnia;
Pan zwycięstwo pewne da!

Refren:
Chwała, cześć, chwała, cześć,
Chwała, cześć, siła, moc Pańska jest,
Pańska jest Teraz i na wieczny czas!
Żyj dla Boga chwały i znoś trudy dnia;
Pan zwycięstwo pewne da!

2. Z ludem Bożym złącz się, a Bóg wnet ci da
Dział w Królestwie Swoim, wieczny Kanaan,
Gdzie nagroda chwały dla zwycięzców lśni:
Śmiało walcz do końca dni!

3. Zbroję Ducha tu, w sobotniej szkole, włóż
I przykładnie w życiu swoim Panu służ,
W Jego słowie twoja moc zbawienia tkwi:
Chętnie walcz do końca dni!

1. Już wieczorny powiew wiatru śle
Zapach kwiatowych pól,
Które Jezus ukształtował Sam
I ułożył w piękną gamę barw.

Refren:
W czas wieczorny, wzniosły, święty
Ja też sławię Twoją moc;
A sobotni pokój w sercu mym
Pozostawić już na zawsze chciej!

2. Łąki, morza, góry, lasy też,
Swój pochwalny ślą hymn;
Pluskiem wody, szumem koron drzew
W górę wznoszą swój radosny śpiew.

3. Każdy ptak i każdy żywy zwierz
Swym oddechem Cię czci,
Dzięki śląc za mądrość, którą Tyś
Ukształtował ich zwierzęcy świat.

1. Przybądź do nas, drogi Panie,
Gdy tu zebraliśmy się;
Racz wysłuchać serc błaganie,
Gdy w pokorze sławią Cię.

Refren:
Zdrój miłości Twej dziś nam do serca wlej!
Zdrój miłości Twej dziś nam do serca wlej!

2. Daj Twe Słowo przyjąć w wierze,
Niech uświęci życie me;
Niech się każdy cieszy szczerze,
Gdy zadania pełni swe.

3. Przyjmij dzięki za Twe Słowo
I za Twój sobotni dzień,
Który budzi w nas na nowo
Głosy zbożnych, wzniosłych pień.

4. Daj w pokoju nam się zbierać
W dnie sobotnie i ze czcią,
By swe serca Ci otwierać,
Wchłaniać czystą prawdę Twą.

1. O dniu nabożnych pień,
Serdecznie witaj mi!
Ty mocą łaski tchnień
Do niebios wiedziesz drzwi.
Uwalniasz mnie od ziemskich trwóg,
Unosisz wzwyż, gdzie jest mój Bóg;
Pozwalasz trwać u Pańskich nóg!

2. O, przybądź, Panie mój,
I serce moje wzrusz!
Zlej na mnie łaski zdrój,
Swój obraz we mnie stwórz.
Zmyj wszelki grzech i wszystko zło
Z mojego serca łaską Swą
I darz mnie wciąż miłością Twą!

3. O Duchu Święty, przyjdź,
Daj mi żywota moc
I ucz mnie Stwórcę czcić,
Niewiary mijać noc!
O, udziel, Duchu, duszy mej
Na ziemski bieg pielgrzymki mej
Pociechy, łaski, mocy Swej!

1. Alleluja! Jakże wzniosły,
Święty ranek Pan nam dał!
Czuję przypływ nowej siły,
Dziś bez trosk jam pełen chwał.
Dzień ten Boską ciszą tchnie
I uświęca serce me.

2. Święty dniu dusz odpocznienia,
Dniu światłości Bożych sług!
Duch mój pragnie łaski tchnienia,
Uwolnienia z wszelkich trwóg;
W Tobie spocząć, Panie, chcę
I od trosk uwolnić się.

3. Poświęć Twoich sług kazania,
Mów Ty przez nich, Panie nasz,
Nakłoń uszy do słuchania,
Weź nas Sam pod Swoją straż.
Gdy z modlitwą wznoszę śpiew,
Daj mi odczuć Ducha wiew.

4. Obym dzień ten, Panie, proszę,
Spędził cały u Twych bram;
Zlej Twych błogosławieństw rosę,
Boś Ty jest sabatu Pan;
Obym wolny z ziemskich trwóg
Wiecznie dzień Twój święcić mógł.

1. O, jak się dziś radośnie
Uśmiecha niebo nam!
A w sercach wdzięczność rośnie,
Że dzień ten dał nam Pan.

Refren:
Sobotni, święty uczcij dzień
Wiązanką swych nabożnych pień!
W Pańskim dniu chwałę, cześć
Swojemu Stwórcy nieś!

2. Jak uroczysta cisza
Dziś wszędzie wokół trwa,
Gdzie miłość, ta najwyższa,
Oddane serca ma!

3. Dziś Święty Duch zaprasza
Do Boga wszystkich nas;
Moc Jego serca zrasza,
Wieczności zbliża czas!

1. Ach, jak moje serce dziś raduje się,
Wolne jest od troski i wdzięcznością tchnie!
Dziś wraz z ludem Bożym śpieszę z serca nieść
Stwórcy, memu Zbawcy, chwałę, hołd, i cześć!

2. To nie tony dzwonów tak wzywają mnie,
Ale wieczna Miłość dziś do siebie zwie
Słuchać wiecznej prawdy i żywota słów
Dzisiaj, w dzień sobotni, u stóp Zbawcy znów!

3. Gdzie Jezusa miłość łączy dwóch lub trzech,
Tam w zbawienia słońcu znika z serca grzech.
O, jak lśni się w sercu jasny promień ten
I jak jest mi dobrze dziś, w sobotni dzień!

4. Wejdźmy z hymnem chwały przez podwoje bram
Do świątyni Pańskiej, Jezus czeka tam!
Chce On nas pokrzepić i otuchę wlać,
Wierny lud swój wzmocnić, wieczny pokój dać.

1. Bóg Stwórca, niebios Pan,
Gdy światu życie dał,
Nakreślił łaski plan,
By człowiek wieczność miał.
Po pracy twórczej spoczął sam
I tak spoczynku dzień dał nam,
I tak spoczynku dzień dał nam!

2. Na odpoczynek nam
Ten święty dzień dał Bóg,
By chętnie Pana chwał
Uwielbiać każdy mógł.
Już w raju dzień ten czczony był,
Gdy jeszcze człowiek w szczęściu żył,
Gdy jeszcze człowiek w szczęściu żył!

3. Nasz Bóg z Synaju gór,
Wśród grzmotu, chmur i mgły,
Dał nam zakonu wzór,
pisany palcem Swym.
Sobotniej ciszy dał nam czas,
By dzień ten święcił każdy z nas,
By dzień ten święcił każdy z nas!

4. Zbawiciel Chrystus Pan
Opuścił niebios gród,
Od Boga światu dan,
Prawd wiecznych uczył lud.
Z przykazań świętych wszystkie czcił
I według nich na ziemi żył,
I według nich na ziemi żył!

5. Nie po to Zbawca zmarł,
By zakon Boży znieść,
Lecz mocą Swą go wsparł
I kazał w życie wpleść.
Sobotni dzień
On we czci miał
i nam spoczynku przykład dał,
I nam spoczynku przykład dał!

1. Zaśpiewajmy nową pieśń
Dziś, w sobotni piękny dzień.
On nam zdroje łaski śle
I anielskich chórów pień.
Chwalmy Pana wszyscy wraz,
Że spoczynku daje czas,
Że dziś błogosławi nam;
Ach, jak dobry jest nasz Pan!

2. Uwielbiamy imię Twe,
Ześlij światło łaski sam,
Gdy tu zgromadzamy się,
Pobłogosław, Ojcze, nam!
Pokój nam dziś w serca wlej
I radości udziel Swej.
Wołaj nas stąd w progi Swe,
Aż ujrzymy w niebie Cię!

3. Posil nas dziś Słowem Swym,
byśmy święcie mogli żyć,
Przynieść owoc w życiu tym
I wiernymi Tobie być!
Niechaj wszędzie sabat Twój
Wnosi błogosławieństw zdrój,
Cieszy, wzmacnia wszystkich nas
I wieczności zbliża czas!

1. Po tygodniu ciężkiej pracy,
Po kłopotach sześciu dni,
Spoczywamy w dniu sobotnim,
W którym słońce łaski lśni.
Dniu sobotni, dniu radości,
Najwspanialszy z wszystkich dni,
Małej garstce dzieci Bożych
Ty otwierasz niebios drzwi!

2. Bóg, nasz Stwórca, w Swej mądrości
Dał nam ten pamiętny dzień,
Aby tak, jak On odpoczął,
Człowiek też odpoczął weń.
Sześć dni winniśmy pracować,
Bo ten czas do pracy dan,
Ale siódmy trzeba święcić
Tak, jak postanowił Pan.

3. W dawnym raju Adamowi dzień ten już rozkoszą był;
I za czasów patriarchów
Człowiek też tym szczęściem żył.
Chrystus, Paweł i uczniowie
Czcili dzień sobotni też.
Jeśli szukasz błogosławieństw,
Dzień ten zachowywać śpiesz!

1. Me serce wita Pański dzień,
Przed Bogiem się uniża;
Radosne, pełne zbożnych pień,
Do tronu łask się zbliża.

Refren:
Dzień pełen łask i szczęścia,
Dzień pełen łask i szczęścia!
On zwiastuje mi wieczny dzień w raju tam,
Ten dzień pełen łask i szczęścia!

2. Dziś w dzień sobotni Boży zbór
Swe modły, pieśni wznosi
Do Boga chwał, on, Jego twór,
O pokój, łaskę prosi!

3. Pańskiego Słowa łaski moc
Na Boży lud dziś spływa,
Usuwa z serca grzechu noc
I wszelkie grzechy zmywa.

4. Dziś w domu Pańskim dobry Bóg
W Swym Duchu nam się zjawia
I uczy nas Swej prawdy dróg,
Swą miłość nam objawia!

1. Święty dniu, spoczynku Boga,
Spłyń z twą ciszą z niebios bram;
W tym nastroju radość błoga,
Której Duch udzielił nam.
Ucz nas słuchać, śpiewać, prosić,
Ponad świat swe myśli wznosić.

Refren:
Wszystkich dziś przygotuj nas
Służyć Bogu w każdy czas.

2. Oddal, Ojcze, wszystkie troski,
Jak i złych skłonności grzech,
Niech w nas płynie zdrój Twój Boski,
Ducha Twego krzepi wiew!
Niech Twej prawdy moc i życie
W nas pomnoży się obficie.

3. W naszych szczerych, zgodnych
hymnach Chcemy uczcić wielkość Twą!
Oświeć ludzkość tkwiącą w błędach
Ewangelią świętą Swą!
Wzmocnij tych, co nauczają,
Poświęć tych, co ich słuchają.

4. Daj nam wszystkim przyjść do Ciebie,
Prócz Twych łask nie pragniem nic!
Ty zbawionym tam, w Swym niebie,
Otrzesz wszelkie łzy z ich lic;
Tam będziemy w Twej miłości
Święcić sabat już w wieczności!

1. Jak drogie są nam miejsca te,
Gdzie Bożych słów uczymy się,
Gdzie duch znajduje radość swą:
Sobotniej szkoły miejsce to!

2. Dziś błogosławi Pan Swój lud
I łaski Swej objawia cud,
Więc śpieszmy w dzień sobotni nieść
Naszemu Stwórcy chwałę, cześć!

3. Jak drogie jest to miejsce nam
W sobotniej szkole, gdzie Sam Pan
Swym Słowem prawdy cieszy lud
I zaspokaja duszy głód.

4. W sobotniej szkole, w święty czas,
Sam Bóg objawia się wśród nas,
Moc Ducha Swego wszystkim śle!
I błogosławi dzieci Swe!

1. Cały długi tydzień ten
Bóg pozwolił przeżyć mi.
Pieśń dziękczynną, duszo, hen,
Ślij, gdzie tron Jezusa lśni!
Święty dzień, najlepszy z dni,
Przedsmak raju niesie mi!
Święty dzień, najlepszy z dni,
Przedsmak raju niesie mi!

2. Boże, Twoich proszę łask
Przez Chrystusa imię cne:
Niechaj Ducha Twego blask
Opromienia serce me!
Oddal z serca trud i znój,
Niech odpocznie dziś duch mój!
Oddal z serca trud i znój,
Niech odpocznie dziś duch mój!

3. Imię Twoje pragnę czcić,
Ducha Twego dziś mi daj!
Z wód żywota chcę dziś pić,
Aż zakwitnie w sercu raj!
Niechaj przedsmak z rajskich pól
Duszy mej ukoi ból!
Niechaj przedsmak z rajskich pól
Duszy mej ukoi ból!

4. Oby ten sobotni dzień
Cieszył smutnych, wzmacniał mdłych,
W sercach zniszczył grzechu cień,
Dał zwycięstwo w chwilach złych!
Boże, pomóż dzień Twój czcić
I dla Ciebie wiernie żyć!
Boże, pomóż dzień Twój czcić
I dla Ciebie wiernie żyć.

1. O Panie, dzisiaj w domu Twym
Zlej na nas łaski zdroje
I ukój serca Duchem Swym,
Błogosław dziatki Twoje!

Refren:
Racz dziś nam błogosławić,
Swą dobroć nam objawić!
Ducha Twego dar niech nas olśni bez miar,
By imię Twe godnie sławić!

2. Prosimy Cię, niech sabat Twój
Pokojem naszym będzie,
A łaski Twojej czysty zdrój
Niech lud Twój wzmacnia wszędzie!

3. Dziś ludu Twego osusz łzy
I oddal troski z duszy,
Niech ogień się miłości skrzy
I grzechy nasze skruszy!

4. Daj, Panie nasz, w czas dobry, zły
Do Ciebie myśli wznosić,
Bo pomóc możesz tylko Ty
I serca Duchem zrosić!

1. Sobotni czas radości
już odszedł do przeszłości
I zapadł nocy zmierzch.
Chcę teraz myśli moje
Skierować w niebo Twoje
I prosić, byś mnie, Boże, strzegł.

2. Za wzniosłe dnia godziny;
Za radość z Twej przyczyny,
Za Ducha Twego wiew!
Żeś umysł mój poruszył
I serce moje wzruszył:
Dziękczynny wznoszę Ci ten śpiew.

3. Niech zbawcze Twe promienie
Rozproszą grzechu cienie,
I w sercu moim lśnią.
Gdy siły mi nie stanie,
Dopomóż mi, o Panie,
I prowadź mnie prawicą Swą.

4. Niech Twoja troska, Panie,
Nad nami nie ustanie,
Ochraniaj nas Ty sam.
A nadchodzącej nocy
Zachowaj nas w Swej mocy,
I nowy dzień daj ujrzeć nam!

1. W ten sobotni wieczór
Pieśń swoją Ci ślę;
Do Ciebie jedynie wznosić myśli chcę.

Refren:
Spraw, żeby radosny
Dzień ten zawsze był,
Bym dla Ciebie, Jezu,
Święty sabat czcił.

2. Wiem, że Jezus Chrystus
To sabatu Pan!
Gdy stworzył nas z prochu,
Swój sabat nam dał.

3. A kiedy wieczorny
Czas kładzie swój cień,
Ja śpiewam dla Ciebie
Hymn za święty dzień.

1. Wielki Boże wiekuisty,
Który rządzisz światem tym,
Który mnie przez żywot mglisty
Ciągle wiedziesz duchem Swym,
Usuń z serca świata gwar,
By mnie olśnił nieba czar!

2. O, jak miłe święto Boga,
Jakiż to radosny dzień!
W nim jest obca wszelka trwoga
I nieznany grzechu cień;
Dzisiaj wzmacnia mnie mój Bóg,
Bym cel życia zdobyć mógł.

3. Dzięki Ci za dzień Twój święty,
w którym wszystko szczęściem tchnie;
Boże Wielki, Niepojęty,
Serce dziś radujesz me.
Pieśnią chwały wielbię Cię,
Bo umiłowałeś mnie!

4. Czyż piękniejsze coś być może
Niż dążenie w niebo wzwyż?
Gdy rozważam Słowo Boże,
Lekki staje się mój krzyż;
Ono krzepi dzisiaj mnie I do Boga mego zwie.

1. Ustąpcie ziemskie troski z dusz,
Sobotni nastał dzień,
Sam Bóg go dał od wieków już,
By świat odpoczął weń,
By świat odpoczął weń!

2. O Panie, poświęć chwile te,
Wzrusz serca dziatek Twych,
By z czcią badali Słowa Twe,
Radując się wciąż z nich,
Radując się wciąż z nich!

3. Gdy błaga cię o łaskę dziś
Lud społeczności Twej,
Daj mu do bram niebieskich wejść,
Moc Ducha Swego zlej,
Moc Ducha Swego zlej!

1. W bojaźni i czci
Dziś me serce drży;
Bez trwogi i trosk
Dziś znów brzmi mój głos.
Pochylam swą skroń,
przychodząc przed tron,
Gdy każesz mi stanąć przed Swoim ołtarzem.

2. Wdzięcznością i czcią
Nasze serca tchną;
Bez troski i trwóg
Dziś znów brzmi nasz chór.
Pochylam swą skroń,
przychodząc przed tron,
Gdy każesz z zaszczytem przyjść przed Swe oblicze.

3. Dostojnie, ze czcią,
Dziś te chóry brzmią;
Klękamy bez trwóg
Dziś tu u Twych stóp.
Pochylam swą skroń,
przychodząc przed tron,
Gdy każesz w pokorze przyjść w sabatu porze.

1. Jak szybko minął piękny dzień sabatu!
W nim Bóg szczególnie błogosławił mi.
Przybliżył mnie do chwały majestatu,
Bym poznał przedsmak przyszłych wiecznych dni.

2. O Ojcze, Duch Twój niechaj mnie prowadzi
I niech kieruje całym życiem mym
Tak, żeby grzech nade mną nie miał władzy,
Lecz abym kiedyś żył w Królestwie Twym!

1. O Boże, Tyś jest chwałą mą,
Weź serce me na własność Swą.
Spraw, by mi sabat święty był,
Bym Ciebie, Panie, w tym dniu czcił.

2. Zachowaj duszę mą od skaz,
Gdy z braćmi i siostrami wraz
Do domu Twego wchodzić chcę,
By Ci ze czcią pokłonić się.

3. Swą łaską moją duszę pój,
Niech zawsze mieszka w niej Duch Twój,
By wiódł mnie On po drodze Twej
Do nieba wrót, Ojczyzny mej.

4. Słowami prawdy serce wzrusz,
Swój obraz, Jezu, we mnie stwórz;
Nie próżnym chcę słuchaczem być,
Lecz czynnie ku Twej chwale żyć.

5. Chcę, Panie, w sabat Ciebie czcić
I myślą się w niebiosa wzbić;
Chcę służyć Ci po wszystkie dni,
Dopóki słońce życia lśni.