NABOŻEŃSTWO: Uwielbienie Boga i dziękczynienie

NABOŻEŃSTWO: Uwielbienie Boga i dziękczynienie

1. Wielbij, ma duszo, Mocarza i Króla wszechświata!
Niech się twa prośba z gorącą podzięką przeplata.
W górę się zwróć! Harfo i lutnio, się zbudź!
Niechaj pieśń w niebo ulata!

2. Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ziemi obroty
Sprawił, i w niebo orlimi podnosi cię loty;
Który ci dał W dobrach rozlicznych twój dział
Ze Swej Ojcowskiej szczodroty.

3. Wielbij Mocarza, gdyż cudownie cię ukształtował;
Zdrowiem obdarzył i drogę ci zawsze torował;
Wśród iluż trwóg Wielki, potężny ten Bóg
Ciebie pod skrzydła swe chował.

4. Wielbij, ma duszo, Mocarza, co ci błogosławił,
Który w strumieniach miłości się tobie objawił.
Duchu mój, miej Boga w pamięci wciąż swej,
Byś Jego wszechmoc wciąż sławił!

1. Boże, oto my, Twe dzieci,
Przyszliśmy wysławiać Cię;
Racz Twą prawdą nas oświecić
I wśród nas objawić się!

Refren: Panie, ożyw nas Swą mocą,
Obecnością uświęć Swą.

2. Zlej nam Swoich łask promienie,
Pomóż przetrwać próby czas.
Ześlij Twego Ducha tchnienie,
Słowem Swym posilaj nas.

3. Przebacz, Panie, nam upadki,
Zasłoń nas prawicą Swą,
Pieczę miej nad Swoim stadkiem,
Odwróć odeń dolę złą.

1. Jezu drogi, dzieci Twe
Słuchać słów Twych się zebrały,
Skłoń ich serca, żeby Cię
Zbożnym chórem uwielbiały.
Wolnym od powszechnej troski,
Daj nam słyszeć głos Twój Boski.

2. Myśli nasze kryje noc,
Rozum błąka się w ciemności,
Jeśli Ducha Twego moc
Nas nie wiedzie ku światłości.
Dobrą chęć w nas zbudź, o Panie,
Niech się prawym czynem stanie.

3. Tyś jest Ojca Twego blask,
Światło z Boga narodzone,
Niech działaniem Twoich łask
Serca będą odrodzone.
Naszą prośbę i błaganie
Racz łaskawie przyjąć, Panie!

1. Przyszliśmy tu w przybytki Twe
Złożyć Ci, Boże, hołdy swe,
Bo Tyś jest godzien chwały, czci,
Przyjmij więc dar serc składany Ci.

2. Aniołów chóry wielbią Cię,
Przed Tobą niebo, korzy się,
Pochwalny hymn brzmi wiecznie tam:
„Święty jest, Święty, Święty Pan!”

3. Bądź uwielbiony, Stwórco nasz,
Który od dawien dawna trwasz,
Ku Tobie płynie serca żar,
Łaskawie przyjmij dziś ten dar!

4. Twe święte Słowo wśród nas ziść
I pośród nas Swym Duchem wnijdź.
Umysły oświeć, serca wzrusz
i spraw zbawienie naszych dusz!

1. O jak błogie jest to miejsce,
Gdzie wierzący modlą się!
Nikną troski nam odjęte
I nasz Bóg objawia się.

Refren:
Odwrócony od tej ziemi,
Mając w sercu prawdy blask,
Wzbijam się myślami mymi,
Hen do źródła Bożych łask.

2. Kiedy słyszę zbożne pienie,
Czuję, że to niebian chór
I odczuwam w sercu drżenie,
Jako Boży wierny twór.

3. Kiedy przyjdziesz do nas w chwale,
Z Tobą wstąpię w górę tam,
Gdzie Ci będę służył stale,
Gdzieś zgotował radość nam.

1. Bóg jest między nami,
Cześć Mu oddawajmy,
Imię Jego wysławiajmy!
Pośród nas Najświętszy!
Serca swe uciszmy,
Kornie czoła przed Nim zniżmy!
Kto Go zna, w sercu ma,
Niechaj Go wysławia, Radość swą objawia.

2. Bóg wśród nas obecny!
Cherubiny Jemu
służą jako Panu swemu,
„Święty, Święty, Święty!”
Wdzięcznie Mu śpiewają,
Gdy przed tronem Jego stają.
Na głos nasz, Panie, zważ,
Przyjmij skromne dary: Naszych serc ofiary.

3. My się wyrzekamy
Wszelkich czczych marności,
Uciech świata i radości.
Wolę, duszę, ciało,
Życie swe składamy,
Na Twą własność oddawamy.
Tylko Ty, naszej czci
Godzien jesteś, Boże! Czcimy Cię w pokorze.

4. Ty przenikasz wszystko!
Światło Twe bez cienia
Me oblicze opromienia.
Jak ku słońcu dążą
Pełne krasy kwiaty,
Zdobne w różnobarwne szaty,
Tak i ja, własność Twa,
Myśl do Ciebie wznoszę, O Twe światło proszę.

1. Drzwi, otwórzcie swe podwoje:
Chcę do domu Ojca wejść!
Ach, jak błogo duszy mojej
Dziś do tronu chwały przyjść!
Tu w pokorze ja się korzę,
gdzie światłości wiecznej blask!

2. Ojcze, kornie proszę Ciebie:
Poświęć duszę, ciało me!
Usłysz modły moje w niebie,
Gdy uwielbię pieśnią Cię!
Usuń trwogę, wskaż mi drogę
I dopomóż chodzić nią.

3. Panie mów, Twój sługa słucha,
Niech się stanie wola Twa;
Niechaj moc Świętego Ducha
Pokój mi do serca da.
Duchem Twoim życie moje
Oczyść, poświęć mnie i zbaw!

1. Pośród nas stań, Jezu,
Pełen mocy Swej;
Wszak tym nabożeństwem
Chcemy wielbić Cię.

2. Tchnij Świętego Ducha
Wszystkim nam do serc,
Usuń lęk i smutek,
Wlej Swą radość w nie.

3. Twoimi śladami
kroczyć chcemy wraz,
I wyglądać stale
Twej wieczności czas.

1. Zbliż się dziś ku nam, Jezu nasz,
I Duchem Swoim lud Twój darz!
Swą łaską, Panie, nami rządź
I przewodnikiem w prawdzie bądź.

2. Otwórz nam serca ku Twej czci
I niech pieśń chwały Tobie brzmi;
Krzep wiarę słabą w dzieciach Twych,
Uwielbij imię Swoje w nich.

3. Daj z chórem niebian wznosić Ci
hymn chwały, boś Ty godzien czci!
Aż ujrzym Ciebie twarzą w twarz,
W światłości wiecznej, Panie nasz.

4. Pośpieszmy Ojcu chwałę nieść,
Synowi i Duchowi cześć;
Niech ten hymn chwały wiecznie trwa,
Jak wieczna wszędzie chwała Twa.

1. O jak jest miłe miejsce święte,
Gdzie lud oddaje Panu cześć!
Serca głęboko czcią przejęte
Z radością chcą Mu hołdy nieść.
Pan tu nad nami trzyma straż,
Z miłością ku nam zwraca twarz.

2. Jak błogo tym, co w Twoim domu
Śpiewają razem z głębi dusz!
Z Twych darów mogą żyć ogromu.
Oddanym sercem wiecznie już
Chcą iść śladami Twoich nóg
I przejść podwoi niebios próg.

3. Twe Słowo bezmiar da korzyści,
Kiedy głęboko w sercu tkwi.
Ono też wieczne szczęście ziści,
Pociechą, światłem będzie mi.
Zwycięstwo wieńczy święty trud.
Prowadzi nas w świetlany gród.

4. Jedynie w Tobie jest obrona,
Odeprzeć możesz każdy cios.
Przygarnij nas do Swego łona,
Gdzie wiernych błogi czeka los.
Pragniemy Tobie wierni być
I wiecznie w Twoim raju żyć.

1. Jakże jest to chwila miła,
Gdy do Twoich wchodzę bram,
A Twej prawdy Boska siła
Mądrość świętą daje nam.
Spraw, by wzrosła w nas ochota
Do słuchania Twoich słów;
One mają moc żywota,
Krzepiąc serca nasze znów.

2. Jezu, my u Twego tronu
Chcemy wszyscy kiedyś stać;
Pomóż nam tu aż do zgonu
W Twoim Słowie wiernie trwać.
Wskaż nam drogę do zbawienia,
Ucz, jak ważny jest ten czas,
Aby w dzień Twego zjawienia
Był gotowy każdy z nas.

3. Niech nam z Twego płynie Słowa
Światło, miłość, żar i moc;
Niechaj Boska Twoja mowa
Ciemną nam rozproszy noc.
Pomóż, byśmy zachowali
To, coś w serca nasze wlał
I abyśmy otrzymali W Twym
Królestwie wieczny dział.

1. Pójdźmy, śpiewajmy wraz: Alleluja! Amen!
Panu, co zbawił nas: Alleluja! Amen!
Troskę i radość swą
Przed Jego nieśmy tron,
Panu, co kocha nas: Alleluja! Amen!

2. Niech serce wzniesie się: Alleluja! Amen!
Ku niebu, tak Bóg chce: Alleluja! Amen!
On Przyjacielem jest,
W życiu prowadzić chce,
Miłuje zawsze mnie: Alleluja! Amen!

3. Chrystus jest godzien czci: Alleluja! Amen!
Niebo obiecał mi: Alleluja! Amen!
Tam, w górę, stale dąż,
Z łaską się Jego zwiąż,
I śpiewaj Panu wciąż: Alleluja! Amen!

1. Patrz na nasze zgromadzenie,
Panie Boże, z niebios bram,
Przyjmij szczere dziękczynienie
Twoich wiernych dziatek sam.
Przyjmij szczere dziękczynienie
Twoich wiernych dziatek sam.

2. Będąc dziatkami Twoimi,
Chcemy wierni Tobie być;
Chętnie służyć Ci na ziemi,
Z Tobą także wiecznie żyć.
Chętnie służyć Ci na ziemi,
Z Tobą także wiecznie żyć.

3. Jak owieczki Twe łagodne
Chcemy z Tobą dążyć wzwyż
I prowadzić życie zgodne
Z wolą Twoją, niosąc krzyż.
I prowadzić życie zgodne
z wolą Twoją, niosąc krzyż.

4. O Pasterzu, paś cierpliwie
Swe owieczki, wciąż je strzeż,
Prowadź zawsze nas troskliwie,
W Swą opiekę świętą bierz!
Prowadź zawsze nas troskliwie,
W Swą opiekę świętą bierz.

1. Chwalmy Pana życiem swym: Alleluja!
Święci, Jemu wznieście hymn: Alleluja!
Niech aniołów zabrzmi chór: Alleluja!
Niech miłuje Go nasz zbór: Alleluja!

2. Z ziemi w górę, z nieba w dół: Alleluja!
Niechaj zawsze brzmi ten wtór: Alleluja!
Wszyscy ludzie, każdy ląd: Alleluja!
Panu sława, cześć i hołd: Alleluja!

3. Miłosierny jest nasz Pan: Alleluja!
W Nim zbawienia dar jest dan: Alleluja!
Życie Swe On dać nam chciał: Alleluja!
W Synu Swym nam życie dał: Alleluja!

1. Pójdźmy przed święty Pana tron
Oddać Mu cześć, gdyż Bogiem On;
Wszystkie narody Boga czczą,
Oddajmy Mu też chwałę swą.

2. Złączmy swe głosy w zgodny chór
Jako miłości Bożej twór.
Bóg nam swą łaskę z nieba śle
I błogosławi dzieci Swe.

3. Chwalmy zbawienia Jego moc,
Która nas krzepi w dzień i w noc;
Strzeże troskliwie nas od zła
Moc święta, która wiecznie trwa.

4. Wielki Królestwa Jego blask,
Pełna też ziemia niebios łask;
Opoką trwałą jest Bóg nasz,
Ufajmy Mu po wszystek czas.

5. Oddajmy Stwórcy chwałę, cześć
I wszędzie głośmy o Nim wieść,
Niech wszelki twór Mu hołdy śle
I z nami też pokłoni się.

1. Światłości wiecznej blask,
Świtanie dnia i brzask,
Pogromca nocy, grzesznych mar —
Bóg święty, wielki Pan!

2. Prawica mężnych sił,
Zapowiedź lepszych dni,
Ostoja długich, dobrych lat —
Bóg możny, dobry Pan!

3. Pochodnia ścieżek mych,
Wybawca z myśli złych,
Przewodnik pośród mrocznych dróg —
Pan mężny, wieczny Bóg!

4. Orędzie mnogich łask,
Dobrodziejstw pełen skarb,
Opoka wiecznej prawdy słów —
Pan wielki, święty Bóg!

1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
Gdy myśl ma ludów ogarnąć nie może,
Które na świecie rozmieściłeś tym.

Refren (1-3):
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

2. Gdy wznoszę wzrok ku światom jasnym w górze
I widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
Gdzie słońce w dzień, a księżyc w nocnej porze
Bieg po przestworzach odbywają swój.

3. Gdy w Słowie Swym na mojej stajesz drodze,
Objawiasz mi Swej świętej łaski cud,
I gładzisz grzech, i krzepisz w każdej trwodze,
I przed pokusą bronisz wierny lud.

4. Gdy, Zbawco mój, przybędziesz na sąd świata,
Gdy olśni mnie Twej wiecznej chwały blask,
Gdy będzie dana mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask.

Refren (4):
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

1. Daj Panu cześć! O, wznieście pieśni chwały!
Niech sławę Jego łaski słyszy świat!
On dobry jest! Niech wie świat o tym cały,
Że Jezus życie za nas grzesznych kładł.

Refren:
Chcemy w cichym uwielbieniu
Służyć wciąż Królowi chwał!
Chcemy świadczyć o zbawieniu
Skoro Pan nam rozkaz dał!

2. Daj Panu cześć! Z głębokiej dziś wdzięczności,
Z serca śpiewajcie pieśni kornych chwał!
On dobry jest, Bo z wielkiej Swej litości
Skałą zbawienia wszystkim nam się stał.

3. Daj Panu cześć! Bo sprawą najpiękniejszą
Jego wysławiać za miłości czyn.
On dobry jest! Niech wierni dziś się cieszą,
Że mogą śpiewać wyzwoleni z win.

1. Czego chcesz od nas, Panie,
Za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa,
Którym nie masz miary?

2. Kościół Cię nie ogarnie,
Wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu,
Na ziemi, na niebie.

3. Złota też, wiem, nie pragniesz,
Bo to wszystko Twoje
Cokolwiek na tym świecie
Człowiek mieni swoje.

4. Wdzięcznym Cię tedy sercem,
Panie, wyznawamy,
Bo nad tę przystojniejszej
ofiary nie mamy.

5. Tyś Pan wszystkiego świata,
Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami
Ślicznieś uhaftował.

1. Duszo moja, chwalże Pana,
Dziękczynienie Bogu nieś,
Służbie Jego bądź oddana,
Śpiewaj Mu wdzięczności pieśń.
Wszak On dobrze Cię prowadzi,
Życiu twemu wytknął cel,
W dom Ojcowski cię wprowadzi
I ubierze w lśniącą biel,
I ubierze w lśniącą biel.

2. O Twych dziełach, wielki Boże,
Moje usta śpiewać chcą.
Serce chwali Cię w pokorze,
Wielbi wielką łaskę Twą.
Któż Twe dary zliczyć może,
Kto wysławi miłość Twą?
Oto lud Twój dziś w pokorze
Lgnie do Ciebie wiarą swą,
Lgnie do Ciebie wiarą swą.

3. Duszo moja, chwalże Pana,
Dziękczynienie Bogu nieś,
Służbie Jego bądź oddana,
Śpiewaj Mu wdzięczności pieśń.
Dobre wszystko, co On zsyła
Tobie sam w mądrości Swej
Tylko zawsze, duszo miła,
Wszystko wdzięcznie przyjąć chciej,
Wszystko wdzięcznie przyjąć chciej.

1. Dziękujmy Bogu wraz,
I sercem, i ustami,
Bo wielkość Jego spraw
Objawia się nad nami.
On nas od pierwszych lat
W opiece Swojej miał,
I niezliczonych łask
Dowodów tyle dał.

2. Niezmiernie dobry Bóg
Niech wciąż nas błogosławi,
Niech radość w serca tchnie
I błogi pokój sprawi.
Niech świętej łaski Swej
Nie skąpi nigdy nam,
I od przygody złej
Wybawi tu i tam.

3. Niech będzie chwała, cześć
I Ojcu i Synowi,
Chciejmy też hołdy nieść
I Świętemu Duchowi.
Jedyny w Trójcy Bóg,
Jak od wieczności trwa,
Tak zawsze będzie trwał.
Cześć wieczną niechaj ma!

1. Boże wielki, pełnyś chwał,
Czcimy Twą potęgę, Panie!
Tyś wszystkiemu życie dał,
Podziwiamy Twe działanie,
Jakiś od wieczności był,
Takim wiecznie będziesz żył”

2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą,
Ludzie oraz aniołowie,
Wielbią wielkość, dobroć Twą
Cherubiny, Serafowie.
Śpiew wokoło tronu brzmi:
Święty, Święty, chwała Ci!

3. Spójrz łaskawie na Swój lud.
Ratuj go wśród zła powodzi,
Prowadź jasną drogą cnót,
Niech go żaden grzech nie zwodzi.
A gdy przetrwa życia znój,
Niech majestat ujrzy Twój.

4. Bądź miłościw, Ojcze nasz,
Pobłogosław nam łaskawie
I opieką Swoją darz
W każdej drodze, w każdej sprawie.
Tarczą naszą Twoja dłoń:
Dzieci Swe od zguby chroń!

1. W Syjonie Pan króluje,
O, ziemio, raduj się
I przyjdź przed Jego łaski tron
Z nastrojem Bożych pień.
W Syjonie Pan króluje,
A chwała Jego brzmi,
Gdy przed Nim każdy ugnie się
W pokłonie hołdu, czci.

2. W Syjonie Pan króluje!
Czy ktoś jest równy Mu?
W Swych rękach dzierży wszelką moc
Na ziemi, w głębi mórz!
O, wielbij Jego imię,
Niech prawo Jego trwa,
Aż każda wyspa, każdy ląd
Zbawienia przyjmie dar.

3. W Syjonie Pan króluje!
On Panem czasu jest,
Więc wejdźmy do przybytku wraz
Na ustach niosąc pieśń.
Przed Bożym tam sztandarem
Padnijmy wszyscy wraz:
On Królem niebios, ziemi, mórz,
Cześć Mu po wszystek czas.

1. Bóg jest miłością! On mnie odkupił!
Bóg jest miłością i łaską tchnie.
Więc wołam szczęśliwy: Bóg jest miłością!
Bóg jest miłością, miłuje mnie!

2. Leżałem w więzach mych żądz i grzechów,
Leżałem w więzach mych srogich win.
Dziś wolny, pieśń wznoszę: Bóg jest miłością!
Uwolnił z grzechu mnie Boży Syn!

3. Bóg zesłał Syna, by mnie wykupił
Z niewoli grzechu i doli złej.
Więc wielbię Go pieśnią: Bóg jest miłością!
Wolności szczęście dał duszy mej!

4. Święta Miłości, Tyś mym lekarzem,
Ty leczysz ciało i duszę mą,
Więc śpiewam radośnie: Bóg jest miłością!
Ty mnie uzdrawiasz miłością Swą!

5. Dziedzictwem moim jest radość wieczna,
Dziedzictwem moim jest pokój Twój.
Dziękczynną pieśń wznoszę: Bóg jest miłością!
W miłości Bożej pokoju zdrój!

1. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!
Nim wszechświat przyjął planetarny rój,
Na niebie rządził Król;
Nim musnęły ziemię pierwsze ślady ludzkich stóp,
Na niebie mieszkał Bóg.
Jak od stuleci Tyś jedyny Pan,
Tak zawsze króluj nami

2. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!
Nim pola pokrył zbóż złocistych łan,
Na niebie władał Pan;
Zanim kwiaty zaczął pieścić dotyk ludzkich rąk,
Na niebie był już On.
Tyś od stuleci nasz jedyny Bóg,
Byś zawsze rządzić mógł!

3. Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!
Gdy człowiek podniósł wzrok swój pełen trwóg,
Na niebie czekał Bóg;
Gdy na zawsze los człowieczy z Twoim już się splótł,
Patrzyłeś z nieba wrót.
Przedwieczny Boże, Panie, Ojcze nasz,
Od dawien dawna trwasz!

1. Święty, święty, święty, Nieba Pan i ziemi Bóg!
Wielki, wielki, wielki, Niezmierzony żadnym z słów!
Dzieła Jego własnych rąk Stają przed Nim razem w krąg,
By Mu wznosić chwały hymn: „Święty, święty, święty, pełen czci!”

2. Dobry, dobry, dobry, Miłosierny jest nasz Bóg!
Chrobry, chrobry, chrobry, Wszechpotężny jest nasz Wódz!
Twoim słowem stworzon człek, Twoim czynem, starty grzech,
Twoją myślą nasza pieśń: „Święty, święty, chwała, cześć!”

3. Dawca, dawca, dawca, Nieba Pan i ziemi Bóg!
Władca, władca, władca, Nie przemoże żaden wróg!
Chór aniołów śpieszy nieść Wszechpotężną chwałę, cześć;
I my zaśpiewajmy Mu: „Święty, święty, święty Bóg!”

1. Wielkiemu Bogu nieśmy cześć
Za wszystkie łaski Jego,
Za Jego prawdy zbawczą wieść
I obronę od złego.
Miłości oddźwięk Bóg ma w nas,
Kieruje nami poprzez czas,
Prowadzi do zbawienia.

2. W modlitwie Twych szukamy dróg
I kornie uwielbiamy.
My Twoi słudzy, Tyś nasz Bóg,
Przy Tobie wytrwać mamy.
Bezmierna, wieczna jest Twa moc,
Ty nami rządzisz dzień i noc;
Jak błogo jest nam z Tobą!

3. O, Jezu, Tyś jedyny Syn
Naszego Ojca w niebie.
Przez swój ofiarny, wielki czyn
Przybliżasz nas do Siebie.
Baranku Boży z nami bądź,
Łaskawie Duchem Swym w nas rządź
I zostań zawsze z nami.

1. Niech wszelkie stworzenie hymn wzniesie i pienie
Dla Boga i Stwórcy; niech odda Mu cześć!
Wszak On nas uczynił, prowadził i chronił;
On chce nam pomagać aż po życia kres.
Pan drogę wskazuje i moc oferuje,
Swym słupem ognistym wciąż prowadzi nas.
Już wkrótce noc minie, dzień wieczny nastanie,
Więc kroczmy do przodu, zbawienia to czas.

2. Pan prawa ustalił, by wszechświat Go chwalił,
By Boski porządek wśród słońc był i gwiazd.
Pagórki i góry, i rzeki i chmury,
Głębiny mórz wszelkich chcą wielbić Go wraz.
My też chciejmy razem z miłości wyrazem
Dla Boga naszego swe pienia wciąż nieść;
Aż wszelkie stworzenie swój hołd z uwielbieniem
Zaniesie do Boga i odda Mu cześć.

Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja! Alleluja, alleluja!

1. Pan dobry jest! Dziękujmy Mu wraz,
Bo miłosierdzie i łaska Jego wielka wiecznie trwa!
Na wieki wieczne trwa!
Na wieki wieczne trwa!

2. Pan godzien jest czci wielkiej i chwał,
O duszo moja, nie zapominaj mnóstwa Bożych łask!
Mnogości Bożych łask!
Mnogości Bożych łask!

3. Pan możny jest! Wszechmocny nasz Bóg,
A Jego mądrość i Jego moc co dzień odnawia się!
Co dzień odnawia się!
Co dzień odnawia się!

4. Pan święty jest! I niech święci się
To imię Jego i niech je wielbi cały wielki świat
Ten cały wielki świat,
Ten cały wielki świat!

5. Śpiewajmy Mu! Oddajmy Mu cześć!
Z dziękczynnym hymnem i twój głos niech przed Pański dojdzie tron!
Przed Pański dojdzie tron!
Przed Pański dojdzie tron!

1. Daj chwałę Panu, o duszo moja,
Chciej chwalić Go do końca dróg!
On życia mego trwała ostoja,
Wielbić Go będę, On mój Bóg!
On za mnie swoje życie dał,
Za co niech będzie Mu chwała chwał.

Refren: Alleluja, Alleluja, Cześć, chwała Mu!
Alleluja!

2. O jak szczęśliwe jest życie tego,
Komu pomaga wieczny Bóg.
Kto kocha wiernie Jezusa swego
Niestraszny mu jest żaden wróg.
Czyją ucieczką jest sam Pan,
Temu poszczęści się każdy plan.

3. Więc niechaj wszędzie rozbrzmiewa chwała;
Potędze cudów Bożych cześć.
Niech „Amen” ziemia zaśpiewa cała,
Radosne hymny śpieszmy nieść.
Każdy, kto dzieckiem Bożym jest,
Niech przyjmie Ducha Świętego chrzest.

1. Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Przedwieczny!
Cały wszechświat dziś Jemu śpiewa chwały pieśń.
Święty, Święty, Święty! Z głębi serc rozbrzmiewa;
Pan, Bóg Stworzyciel, Ojcem naszym jest.

2. Święty, Święty, Święty! Bóg miłosierny
Oddał Swego Syna, by wyrwał z grzechu świat.
Święty, Święty, Święty! Jezus Odkupiciel
Oddał Swe życie, aby zbawić nas.

3. Święty, Święty, Święty! Brzmią nasze pieśni
Temu, który w niebie mieszkanie dla nas ma.
Święty, Święty, Święty! Pan nasz wkrótce przyjdzie;
On życie wieczne Swoim wiernym da.

1. Niebosiężne ich postacie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!
Tak wyniosłe w majestacie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!

Refren:
Góry srogie, góry groźne
Białe szczyty chylą kornie w modłach swych!
Góry śnieżne, góry mroźne
Wielbią Boga, Króla chwał!

2. Niewzruszone w swych zasadach
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!
Niezmierzone w swych podstawach
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!

3. Przerażając w swej istocie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!
Przewyższając ludzi krocie
Wielbią Boga, wielbią Pana chwał!

1. Czyż tron Twój, Panie, uwielbiony,
W niebie nie jest dość wspaniały,
Że w głębi duszy mej skruszonej
Zasiąść chcesz na tronie chwały?
Przeniknąć tego myśl nie może,
Jak bardzoś mnie ukochał, Boże!
Jak dobryś, Boże!

2. Czyż miejsca masz tak bardzo mało
Tam w niebieskiej Swej krainie,
Żeś me znikome obrał ciało
I budujesz w nim świątynię?
Nigdy by serce nie pojęło,
Że w duszy mej tak cudne dzieło
Twa miłość stworzy.

3. Czyliż Ci, Panie, nie dostaje
Wojsk anielskich uwielbienia,
Że Ci się miłym jeszcze zdaje
Słyszeć moje ziemskie pienia?
O, dla rozumu niepojęta
Jest Twoja ku mnie miłość święta,
Twe ukochanie!

4. Czyż jestem droższy sercu Twemu
Niż Twój Syn jednorodzony,
Że dałeś Go na pastwę złemu,
Bylem ja był ocalony?
Przed Tobą kajam się i korzę,
Gdy patrzę w Twej miłości morze,
O, Niepojęty!

5. Czyż do Twej służby, Panie miły,
Nie dość w niebie sług stanęło,
Że i przez moje słabe siły
Chcesz wykonać Swoje dzieło?
Dziwne zrządzenie Twoje Boże,
Więc Ci w ofierze serce złożę,
O, przyjmij, Panie!

1. Gdybym języków miał tysiące
I ust tysiącem śpiewać mógł,
Co czuje serce miłujące,
Gdy mnie Swą łaską darzy Bóg,
To bym żar uczuć ujął w śpiew,
Płynący do niebieskich stref.

2. O Jezu drogi, jak Cię chwalić
Za Boskie miłosierdzie Twe,
Żeś chciał mej nędzy się użalić
I łaską Swoją darzysz mnie?
Nie jest mi straszny żaden wróg,
Gdy ja u Twoich klęczę nóg.

3. O niechże dotrą moje pienia
Aż tam, gdzie złote słońce lśni;
Niech się w radosny śpiew przemienia
Uczucie, które w sercu tkwi.
Niechajże każde tchnienie me
Jak hołd dziękczynny w niebo mknie.

4. Przyjmij tę moją pieśń z padołu
I udziel mi pociechy Swej;
Gdy Cię z Twym ludem dziś pospołu
Wielbię, to sercu bywa lżej.
Niech śpiewa ze mną cały świat
I dobroć Twoją wielbi rad!

1. Dziś, Panie mój, dziękuję Ci
Za każdy życia dzień;
Że mogę chwalić imię Twe,
O, Ojcze, dzięki Ci!

2. Dziękuję za to, żeś mi dał
Szczęśliwe, jasne dni;
Że czuję wkoło miłość Twą,
O, Ojcze, dzięki Ci!

3. Ja chwalę, Ojcze, imię Twe
Za mój rodzinny dom;
Za dzień, za noc, za cud Twych rąk,
O, Ojcze, chwała Ci!

1. Mój Boże, dzięki składam Ci, żeś stworzył świat,
Żeś wspaniałością okrył go królewskich szat,
Żeś mu dał radość, piękno, blask i dziwny ład!

2. Dziękuję Ci, że z woli Twej w nas radość trwa,
Że wokół cudów wielkich moc dłoń stwarza Twa,
Że nawet w ciemnych głębiach lśni miłości skra.

3. Dziękuję Ci, że smutek ślesz wśród szczęścia zórz,
Że ostre kolce kryją się wśród kwiecia róż,
Tak, że ciągłego szczęścia blask nie niszczy dusz.

4. Dziękuję Ci za hojność Twą, za każdy dar.
Ty dajesz tak, że mamy dość, lecz nie bez miar,
By duszy nam nie trawił wciąż chciwości żar.

5. Dziękuję Ci, żeś ciągły nam niepokój dał,
Żeś nam do dusz, żeś nam do serc tęsknotę wlał,
By człowiek tylko w Tobie swój spoczynek miał!

1. O jakże kocham Twój,
Najświętszy Boże, Dom,
Ten żywy Kościół z ludzkich dusz
Zbawionych Twoją krwią.
Ten żywy Kościół z ludzkich dusz
Zbawionych Twoją krwią.

2. Jak oka strzeżesz go,
Ten cenny klejnot Twój;
Zasłaniasz od napaści zła,
O, drogi Boże mój.
Zasłaniasz od napaści zła,
O, drogi Boże mój.

3. Ja pragnę zawsze mieć
Z Kościołem łączność Twym;
Radości i ciężary nieść
W dniu dobrym, jak i złym.
Radości i ciężary nieść
W dniu dobrym, jak i złym.

4. A gdy się skończy już
Pielgrzymki ziemskiej czas,
Wraz z tysiącami świętych Twych
Mnie przyjmiesz, Ojcze nasz.
Wraz z tysiącami świętych Twych
Mnie przyjmiesz, Ojcze nasz.

1. Chwałę i cześć niechaj Zbawcy dziś głosi
Z ust naszych wdzięcznych pochwalny ten psalm,
Bo Jezus z więzów nas grzechu uwolnił,
Wiele miłości objawił On nam;
Wiele miłości objawił On nam.

2. Bogu na chwałę brzmi nasze śpiewanie,
W ziemskiej wędrówce ochroni od zła,
On przygotował nam w niebie mieszkanie,
Złoty Swój wieniec na głowy nam da;
Złoty Swój wieniec na głowy nam da.

3. Raźnie więc naprzód, a ciężkie swe brzemię
Nieśmy wytrwale, Bóg doda nam sił,
On wynagrodzi stokrotnie nas w niebie,
Wkrótce strząśniemy z nóg ziemski ten pył;
Wkrótce strząśniemy z nóg ziemski ten pył.

1. Panie zbawienia, Boże życia mego,
Tyś gwiazdą mą, nadzieją dnia nowego;
Usłysz wołania, udziel mi pomocy,
Boże Wszechmocny.

2. Ty pomoc ześlesz, gdy zawiodą siły,
Ześlesz ratunek, gdyż Ci człowiek miły;
Nic nie powstrzyma Twej dobroci zdroju,
Boże pokoju.

3. Udziel pokoju, gdy się myśli burzą,
Udziel go tym, co Tobie, Panie, służą;
Zbawco, mój Boże, w świecie walk i wojen
Obdarz pokojem.

4. Boże, Twa dobroć każe Ci miłować,
Miłością wskażesz nam, gdzie Twoja droga,
Ty nam przebaczasz, walczysz za nas z wrogiem,
Tyś naszym Bogiem.

1. Panie Wszechmocny, Boże nasz,
Chwałę Twą głosi słońce, rój gwiazd.
Gdy cały wszechświat wielbi Cię,
Ty, Panie, widzisz też i mnie!
Ty, Panie, widzisz też i mnie!

2. Słońcem w mym życiu jesteś mi,
Przemieniasz cienie w słoneczne dni;
Tyś gwiazdą mej nadziei jest,
Noce zamieniasz w jasne dnie!
Noce zamieniasz w jasne dnie!

3. Północ rozjaśnia uśmiech Twój,
W samo południe ślesz łask Swych zdrój;
A tęcza dla nas znakiem jest,
Że z grzechem w nas rozprawisz się!
Że z grzechem w nas rozprawisz się!

4. Niebo mieszkaniem, Panie, Twym,
Dlaczego mieszkać chcesz w sercu mym?
Twa światłość prawdą tu jest mi,
Pragnę z miłości służyć Ci!
Pragnę z miłości służyć Ci!

5. Przez Twoją prawdę wolność daj,
Niech się przybliży wieczności raj;
I ogień daj do naszych serc,
By każdy chciał Twej woli strzec!
By każdy chciał Twej woli strzec!

1. Gdy zacznę zastanawiać się
Nad Twą potęgą, Boże,
Lub też rozważać mądrość tę,
Co wszystkim rządzić może,
Zdumienia pełen nie wiem sam,
Jak czcić Cię, jak Cię sławić mam,
O Boże, Ojcze, Panie!

2. Gdziekolwiek zwrócę oko swe,
Nie widzę cudów końca.
Przyroda cała kąpie się
Codziennie w blaskach słońca;
Tyś nasiał gwiazd na niebios tle!
To wszystko chwałę Tobie śle
I wielbi wszechmoc Twoją.

3. Kto wiatrem chłodzi dzienny skwar,
śle deszcz i krople rosy,
Skąd jest ta łaska, skąd ten dar,
Że ziemia rodzi kłosy?
To, Panie, Ty w mądrości Swej
Tak błogosławisz ziemi tej
Prawicą Swoją hojną.

4. Więc, duszo moja, Boga czcij,
Sław Jego imię wszędzie.
Dziękczynny hołd Mu w niebo ślij,
Bóg wielki był i będzie!
Niech wszystkie światy wielbią Go,
W Nim ufność pokładają swą
I służą Mu na wieki!

1. Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże,
Kto się Twym sprawom nadziwić dziś może?
Kto to ogarnie, skoro niezmierzony
Świat ten stworzony?

2. Gdziekolwiek słońce śle promienie swoje,
Wszędy jest znane święte imię Twoje,
Ogarnąć niebo sławy Twej nie może,
O wielki Boże!

3. Twoim jest dziełem niebo i świat cały,
A gwiazd gromady pełne są Twej chwały;
Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne
Koło miesięczne.

4. A człowiek czym jest, że Ty, nie stworzony
Twórca wszystkiego i Pan niezmierzony,
Raczysz nań wspomnieć? Skąd to syn człowieczy
Godzien Twej pieczy?

5. Tyś go nad ziemskie raczył wznieść istoty,
Piękne umysłu dając mu przymioty;
Tyś go uczynił panem nad wszystkimi
Twory Swoimi.

1. Wszechmocny Boże, Ty prawicą Swą
Prowadzisz lud Swój zgodnie z wolą Twą
Ku niebu wzwyż, do chwały wiecznej tam,
Gdzie ku Twej czci wznosimy pieśni chwał.

2. Twa Boska miłość wiodła dotąd nas,
A z łaski Swej wolności dałeś czas.
Bądź naszym Władcą, Stróżem, Panem bądź,
Słowem żywota zawsze nami rządź.

3. Od wojny, klęski, chorób, bólu, łez
Swoją prawicą, Boże, chciej nas strzec.
Niech w sercu naszym wzrasta prawda Twa,
A dobroć Twoja pokój serc nam da.

4. Bądź nam wytchnieniem, tego jest nam brak;
Prowadź z ciemności w blask wiecznego dnia.
Naucz miłować, naucz w Tobie żyć;
Niech chwały pieśń wciąż w naszych sercach brzmi.

1. Niech będzie Najwyższemu cześć,
On Ojcem jest miłości;
Do Niego serca chciejmy wznieść,
On słynie z dzieł wielkości.
Pociechą darzy duszę mą,
Oddala wszelką dolę złą.
Cześć, cześć naszemu Bogu!

2. Zastępy niebios sławią Cię,
I to, co jest w przestworzu,
I to też, co znajduje się
Na ziemi, także w morzu;
Żeś Ty, wszechmądry Boże nasz,
Je stworzył i w opiece masz:
Cześć, cześć naszemu Bogu!

3. Przez wszystkie życia mego dni
Chcę sławić Cię, o Panie!
Niech hymn mój wdzięczny zabrzmi Ci
Co wieczór, co świtanie;
Niech w sercu radość budzi się,
a duch i ciało wielbią Cię:
Cześć, cześć naszemu Bogu!

1. Stworzenie całe Boga czci,
Więc wznieśmy głosy też i my:
Alleluja! Alleluja!
Promienie słońca blaskiem swym
I srebrny księżyc światłem swym,

Refren:
Chwalcie Pana! O, chwalcie!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

2. O, silny wichrze, który w dzień
Po niebie pędzisz chmury hen,
Wielbij Pana! Alleluja!
Poranku złoty, raduj się!
Wieczorze, który gasisz dzień,

3. Przejrzyste nurty rzek i wód,
Muzykę swą zanieście Mu:
Chwalcie Pana! Alleluja!
Płomieniu ognia, który wiesz,
Jak dać nam ciepło, światło też:

4. Niech wszyscy błogosławią Mu,
Niech Mu z pokorą służą już:
Alleluja! Alleluja!
Niech będzie chwała Ojcu, cześć,
Synowi i Duchowi też:

1. Chwalcie Pana, cześć Mu oddawajcie,
Niech się cieszy dusza, co Go zna!
I bez obaw szczerze wyznawajcie:

Refren:
Dobroć Boża aż na wieki trwa!
Dobroć Boża aż na wieki trwa!

2. Ludu Boży, Izraelu święty,
Pomyśl, ile darów Bóg ci dał.
Wołaj więc wdzięcznością wciąż przejęty:

3. Wy, posłowie, cudnie ozdobieni
W szaty, które Jezus daje wam,
Mówcie, służąc Mu uszczęśliwieni:

4. Bojaźń Boża jest mądrością wieczną,
Szczęśliw, kto ją w sercu swoim ma.
Więc śpiewajcie Mu z radością wdzięczną:

1. Wszystkie ludy, skłońcie głowę
Przed imieniem Zbawcy już;
Na kolanach z uwielbieniem
Dziś oddajmy chwałę Mu.
Módlcie się o serc odnowę,
A dokona tego Bóg.

2. Poprzez wszystkie pokolenia
Rządzi nasz jedyny Bóg!
Władcy ziemi, monarchowie,
Tylko On jest Panem tu.
Więc ukorzcie się przed Bogiem,
I z miłością służcie Mu.

3. O błogosławienie władzy
Dziś prosimy Ciebie tu,
Byś uwolnił ją od pychy,
By poznała, żeś Ty Bóg.
Niech nauczy się w pokorze
szukać szczęścia u Twych nóg.

1. Przed Tobą wszystko korzy się, Panie.
Tyś możny władca, potężny Bóg!
Nie sądź win naszych, okaż zmiłowanie,
Pokoju Twego Daj w miejsce trwóg.

2. Tobie, Wszechmocny, hołd oddajemy,
Tyś nasz Stworzyciel, i Pan, i Król!
Przyjmij nas dzisiaj na Swą własność, Panie,
Usuń zmartwienia I serca ból.

1. Wszechwładny Stwórco świata,
Ty masz w Swej mocy czas,
Tyś nam wyznaczył lata
I w nich prowadzisz nas.
A choć przyszłości chwile
Nieznane nigdy nam,
Ufamy Twojej sile,
Boś zawsze jest ten sam.

2. Tyś nas w Swej opatrzności
Aż dotąd, Boże, miał,
Tyś nam wśród przeciwności
Skuteczną pomoc dał.
Gdy bacznie tak śledzimy
Koleje naszych dróg,
W pokorze rzec musimy,
Że łaskaw był nam Bóg.

3. Odwieczny! Za te dary,
O, któż by nie chciał
Ci Wdzięczności nieść ofiary
Przez wszystkie życia dni!
Kto nie miałby ufności,
Rzucając w przyszłość wzrok,
Że nas w Swej opatrzności,
Chcesz mieć i przez ten rok?

4. Daj, Ojcze, Ducha Swego
I wspieraj mocą Swą,
Strzeż w życiu nas od złego
I krzep w nas wolę mdłą!
Niech pomoc Zbawcy wszędzie
Oddala błędu mrok;
Niech nam pociechą będzie
Przez nowy życia rok!

1. Boże Wszechmocny Stwórco wszechświata
I ptasząt wszelkich i planet wielkich
Lecz chociaż dzierżysz tak wiele w Swojej mocy
Przychodzisz do nas w dzień i noc

2. Boże Wszechmocny stwórca wszechświata
Słońca promieni i nocnych cieni
Lecz chociaż dzierżysz tak wiele dzięki sile
Dajesz nam wszystkim miłości tyle

3. Boże Wszechmocny Stwórco wszechświata
I mórz głębokich i gór wysokich
Lecz chociaż dzierżysz tak wiele w Swoim ręku
Do Ciebie idę bez trwóg i lęku

1. Wzleć duchu mój by chwalić niebios Pana
Wzleć szybkim lotem nie ociągaj się
Wzbij się hen w górę skąd postać świetlana
Nasz dobry Bóg nam w blaski słońca śle
Jedynie Jemu chwały hołdu czci
Po wszystkie czasy przynależy doń
Więc niechaj głos Twój triumfalnie brzmi
W świątyni jego z dziękczynieniem stań

2. On jeden jest Wszechwielki i Wszechwładny
Doskonałości niedościgły wzór
Przez Niego w Nim się dzieją wszystkie sprawy
Dla Niego brzmi niebiańskich głosów chór
Równego Siebie nie ma ani zna
Któż Mu podobny obfitością łask
Stworzenie wszelkie w pieczy Swojej ma
Siedzibą Jego nieprzystępny blask

3. Jest niewidzialny lecz cielesnym wzrokiem
W dziełach stworzenia łatwo poznasz Go
Dzień Go swym światłem a noc czci swym mrokiem
Wielbi Go cnota boi się Go zło
Niebiosa głoszą Stwórcy swemu cześć
Powietrze ziemia fale korzą się
A wszystko Jemu pragnie hołd swój nieść
Bo wielki Bóg nasz Pan się Jahwe zwie

1. Królowi wznieś pieśń, potężnie niech brzmi
Z miłości Swej zesłał zbawienie ci
On Tarczą Obrońcą On Zbawcą twym jest
Więc przydaj splendoru i oddaj Mu cześć

2. Potężny w miłości jest Zbawca Pan
Od wieków po wieki światłem jest nam
Gniew Jego zapłonie na tych, co są źli
Więc lepiej Mu służyć śpiewając pieśni czci

3. Cudowna Twa troska o nas wciąż trwa
Pociechą jest nam i pokój nam da
Sam zsyłasz ją Panie dla tych, którzy chcą
Choć chcenie zwycięstwo darami też są

4. Więc drżyj dusza ma potężny jest Bóg
Poznawaj Go wciąż i zaufaj Mu
On źródłem dobrodziejstw zwycięstwo ci da
Stworzyciel Przyjaciel i czci godzien Pan

1. Boże na niebie Panie mój
Twoja jest chwała Twoja jest moc
Choć niewidzialny jesteś sam
Opieką darzysz w dzień i w noc

2. Królu niebieski Panie nasz
Naszego życia Tyś słońcem jest
Choć wszechpotężny jesteś Pan
Na naszych ścieżkach stajesz sam

3. Zbawco wszechświata Panie mój
U Ciebie mieszka gwiazd wielki zbiór
U Ciebie księżyc chowa się
U Ciebie drzemie słońca żar

4. O Stworzycielu Panie nasz
Swą prawdą Ty sam zawsze nas darz
A gdy ją zmieniać będzie wróg
Niech ją odnowi Święty Duch

1. O Boże, Stwórco mój jak hojna ręka Twa
Od Ciebie płynie łaski zdrój i moc każdego dnia
Od Ciebie płynie łaski zdrój i moc każdego dnia

2. Ty sam stworzyłeś mnie i dałeś życia dar
Twój Duch o Panie w duszy mej miłości wznieca żar
Twój Duch o Panie w duszy mej miłości wznieca żar

3. Niech Twojej łaski moc zachowa wiecznie mnie
Niech w sercu mym rozprasza noc bym wiecznie wielbił Cię
Niech w sercu mym rozprasza noc bym wiecznie wielbił Cię

1. Radujcie święci, się swe dzięki ślijcie wzwyż
Niech każdy z nas wywyższa wciąż Chrystusa Pana krzyż

Refren: Nasz Pan nasz Pan jest godzien wszelkiej czci

2. Niech mocno brzmi nasz głos jak szum potężnych wód
Stanowczo zabrzmi stara pieśń jak Bóg dba o Swój lud

3. Z anielskim chórem wraz śpiewajmy naszą pieśń
Wszak to jedynie przyjmie Pan, co Jemu daje cześć

4. Gdziekolwiek w życiu swym podążać będziesz sam
Niech ta pieśń chwały wciąż ci brzmi gdyż tego pragnie Pan

5. Cześć Mu oddajmy, więc na wysokości Bóg
Objawił nam się w Synu Swym padnijmy Mu do nóg

1. Przyjm Boże dziś cześć za miłości twej cud
Że zbawiasz łaskawie od grzechów Swój lud
Refren: Alleluja chwała Bogu alleluja i cześć
Alleluja chwałę Bogu pragniemy dziś nieść

2. Cześć Zbawco i hołd za Twej świętej krwi dar
Że z grzechów oczyszczasz uwalniasz od kar

3. O Duchu Przyjm cześć, że pocieszasz wciąż nas
Że wiedziesz do zbawcy i pomoc ślesz w czas

1. Wielbijmy Boga wszelkich chwał
To w Nim jest życie wszystkich nas
On nas jak pasterz wiedzie wciąż
Od dziecka po starości czas

2. On wezwał nas w młodości dniach
By zniszczyć w nas zarzewie zła
Zaś troska o człowieczy los
Wskazuje nam jak o nas dba

3. A wtedy, gdy już każdy z nas
Chce spocząć i nie męczyć się
Bóg przekonuje nas, że wciąż
Jego dzieło w nim nas użyć chce

4. Przestańmy, więc marnować czas
Ku Bogu wznieśmy serca swe
Nie czas by spać czas czujnym być
By z Nim już być, gdy zjawi się

1. Ojcze Niebieski Boże Wszechmocny
Tyś Pocieszyciel Tyś prawdy Duch
Wszystkowidzący wszędzie obecny
Bądź między nami otwórz nam słuch

2. Ojcze Niebieski Skarbie łask mnogich
Nas Twoje dzieci w pieczy Swej miej
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich
Ducha Świętego z łaski swej zlej

3. Ojcze Niebieski zbaw nas od złego
Szatą weselną przyozdób nas
Niech Twoja łaska zdroju wiecznego
Napełnia serca po wszystek czas

1. Święty, święty, święty jest nasz Bóg
Głoście narody moc swego Pana
Chwal Go morze szumem swoich wód
I ty ziemio powtórz swe amen
Możny i dobry potężny silny
Wielki jest Bóg nasz Pan ziemi tej

Refren: Święty, święty, święty jest nasz Bóg
I ty ziemio powtórz swe amen

2. Głoście ludy Jego wielkość wciąż
Jemu śpiewajcie i uwielbiajcie
Świat ten cały dziełem Jego rąk
Jemu cześć i pokłon oddajcie
Niech anioły też Jego wielbią
Niech Mu śpiewa pochwalny psalm

3. Wielki święty wieczny jest nasz Pan
On niezrównany niepokonany On zwycięzcą
On jest Królem nam
W sile Swej On niezwyciężony
Służmy Mu wiernie przez całe życie
Bo On jest wielki dobry nasz Bóg

1. Święty, święty, święty, Święty jest nasz Pan!
Święty, święty, święty, Święty jest Bóg nasz!
Wszak On żyje zawsze, Zawsze taki sam;
Niebem, ziemią rządzi, Z serca hołd Mu dam!

2. Święty, święty, święty, Święty jest nasz Pan!
Święty, święty, święty, Święty jest Bóg nasz!
Godzien wszelkiej chwały Jest nasz Bóg i Pan.
Święty, święty, święty, Święty jest nasz Pan!