RODZINNY DOM: W domowym ognisku

RODZINNY DOM: W domowym ognisku

Wspaniałe pałace na ziemi tej są,
Lecz dla mnie najmilszy rodzinny mój dom.
Choć skromność go zdobi, lecz dobrze jest mi tam,
W nim jestem bogatszy niż u królewskich bram.

Refren: Rodzinny domu mój!
Dla mnie tyś cały świat,
Tyś uczuć moich kwiat!

2. Ten świat nie pociąga przepychem swym mnie,
Ja tylko w mym domu szczęśliwe mam dnie;
Tu ptaszki śpiewają, radością wszystko tchnie,
Tu pokój znajduję, spokojnie tutaj śpię.

3. A gdybym tak kiedyś opuścić dom miał,
To w sercu zostanie to, co dom mi dał.
Wnet wrócą do domu stęsknione myśli me,
A usta wyszepczą prawdziwe słowa te:

1. Prosto z nieba się wywodzi
Ta najtrwalsza, mocna nić,
Nic jej tutaj nie zaszkodzi,
Lecz w rodzinie ma się wić.

Refren: W swojej mocy niepojęta,
Trwalsza niźli granit skał:
Jest to miłość Boga święta,
Którą On Swym dzieciom dał!

2. Gdzie w rodzinnym cichym gronie
Lśni Jezusa wzniosły wzór,
Tam trwa zgoda, miłość płonie
Jako Boskiej mocy twór.

3. Gdy ta miłość serca splata,
To nie szuka zysków swych;
Ku najwyższym celom wzlata,
Unikając rzeczy złych.

1. Ja, o Panie, i mój dom
Służyć chcemy Ci w szczerości.
Choćby wielkich nieszczęść grom
Spaść miał na mnie w doczesności,
Ja przy Tobie będę stał,
Przy Twym Słowie zawsze trwał.

2. Moją sprawą sprawa twa
Nie przestanie być na wieki;
Tylko strzeż, gdy chwila zła
Snem ogarnie me powieki,
Bym w modlitwie czujny był
I niezłomną wiarą żył.

3. Ty bądź Panem w domu mym,
Pobłogosław mi obficie;
Nie daj złemu rządzić w nim;
Daj nam szczęsne, lepsze życie,
Byś w mym domu mieszkał sam
I był wieczną mocą nam.

1. Do Ciebie, Panie, wznoszę modły swe
Za ukochany mój rodzinny dom:
Niechaj w nim świeci zawsze światło Twe
I niechaj mija go nieszczęścia grom.

2. Niech płyną tu żywota błogie dni,
Nie zamącone bólem ani łzą;
Strzeż zawsze, Panie, domu mego drzwi,
A domowników darz w nim łaską swą.

3. Daj pracowity dzień i błogą noc,
I wiarę mocną oraz miłość daj;
Ześlij nam, Panie, Swojej łaski moc,
Niebo stwórz w domu mym, a w sercach raj!

4. Chleba dostatek daj i wody zdrój,
Nie dopuść na dom nasz smutku ni zła,
Radością nieba dusze nasze pój:
Niech domu mego strzeże ręka Twa!

1. Szczęśliwy dom, gdzie radzi Cię witają,
Mój Jezu, który koisz ból i łzy,
Gdzie spośród gości, co w nim przebywają
Najbardziej czczony jesteś zawsze Ty;
Gdzie wszystkie serca dla Ciebie goreją,
Na Ciebie wszystkich skierowany wzrok,
A słowa Twe są wiarą i nadzieją
Rozpraszającą dróg niepewnych mrok.

2. Szczęśliwy dom, gdzie męża łączy z żoną
Umiłowanie obecności Twej,
I gdzie oboje gorliwością płoną,
By się nie błąkać pośród grzechu kniej;
Gdzie ufność w Tobie każdy z nich pokłada
W radosnych, jak i ciężkich życia dniach,
Gdzie mąż jest rad i małżonka Ci rada,
Choćby niedola weszła pod ich dach.

3. Szczęśliwy dom, gdzie już malutkie dziatki
Przywykły w modłach składać rączki swe;
Twa miłość większa niźli miłość matki
Otacza łaską ich szczęśliwe dnie.
A gdy się ufnie u stóp Twoich zbiorą,
Ty je nauczasz prostych Swoich słów;
A że tak wcześnie sławią Cię z pokorą,
Jeśli upadną, Ty je dźwigasz znów.

4. Szczęśliwy dom, gdzie każdą radość dzielisz,
Jak chleb dzieliły święte dłonie Twe,
A każdy smutek nadzieją weselisz
I goisz ranę, i ocierasz łzę.
Bądź, Jezu, z nami pośród życia znoju,
Błogosław złym i dobrym naszym dniom,
A potem wprowadź w Królestwo Pokoju,
Gdzie w chwale błyszczy wieczny Ojca dom.

1. Szczęśliwy dom, gdzie mieszka Bóg
I w zgodzie płyną dnie;
Tam u Jezusa siedząc stóp,
Dusza pokojem tchnie.

2. Szczęśliwy dom, gdzie błogi śpiew
Dziękczynnej pieśni brzmi;
Gdzie Zbawcy Słowo z każdym dniem
Wciąż głębiej w sercach tkwi.

3. Szczęśliwy dom, skąd modlitw głos
Wznosi się w niebo chwał;
Gdzie w Bogu jest każdego los
I życia wieczny dział.

4. Panie, Twą prawdą odnów nas,
Miłością natchnij Swą;
Złącz nasze serca z Sobą wraz,
Błogosław Ty nasz dom!