RÓŻNE: Dziecięce

RÓŻNE: Dziecięce

1. Małe dzieci, chwalcie Zbawcę,
Bo On chętnie słucha was;
Za zbawienną Jego miłość
Czcijcie Go na każdy czas.

Refren: Cześć i chwałę, cześć i chwałę,
Nieście Jezusowi wciąż;
Cześć i chwałę, cześć i chwałę,
Nieście Jezusowi wciąż.

2. Gdy opuścił On tron w niebie
I na ziemi z ludźmi żył,
Dzieci śpiew ku Bożej chwale
Miły uszom Jego był.

3. Gdy wokoło czułe matki
Dzieci Mu dawały swe,
On je tulił do Swej piersi,
Chętnie błogosławił je.

4. Małe dziatki, chwalcie Zbawcę,
Tego, który wiecznie trwa;
Chwalcie Go, aż On wam w niebie
Cudne złote harfy da!

1. Dzwoni dzwon z ptaszkiem w ton:
Pragną piękne pieśni wznieść.
I ty też tak się śpiesz
Twemu Stwórcy przynieść cześć!

2. Módl się wraz w każdy czas,
Żeby dobrym dzieckiem być.
Wszystko dał Pan Bóg chwał:
Chciej dla Niego zawsze żyć!

1. Przyjacielu małych dzieci,
Bliski bądź i mnie;
Weź me serce i zachowaj
Życie me.

2. Ucz mnie, jak mam wzrastać w Tobie
W parze z wzrostem swym;
Wiedź mnie, boś był również dzieckiem
W świecie tym.

3. Krok za krokiem prowadź wyżej
W dojrzałości wiek,
Abym pewniej i wciąż wierniej
Prawdy strzegł.

4. Nigdy o mnie nie zapomnij,
Przyjacielem bądź,
I mym życiem aż do końca
Zawsze rządź!

1. Ziemia, niebo, pole, las,
I powietrze czyste wraz,
Księżyc, gwiazdy, słońca blask
Sławią miłość Bożą wraz!

2. Każdy liść i trawy pęk,
Drzew i krzewów miły wdzięk
Rzekłby na głos, gdyby mógł,
Że miłością jest nasz Bóg!

3. I strumyka szybki bieg;
Jego mchem pokryty brzeg;
Nawet obłok, który mknie,
Głosi: „Bóg miłością tchnie!”

4. Także my, malutki chór,
Stanowimy Boży twór;
Niech więc każde z nas Doń lgnie,
Bo Bóg nasz miłością tchnie!

1. Gdy patrzę na zielone, piękne drzewa,
Coś w moim sercu śpiewa: „Bóg miłością jest!”

2. Gdy patrzę na skowronki, jak latają,
To słyszę, że śpiewają: „Bóg miłością jest!”

3. Choć piękne barwne kwiatki nie śpiewają,
To główki swe skłaniają: „Bóg miłością jest!”

1. Znam owieczkę, gdzie jest, gdzie?
Co nie chciała słuchać, nie!
Zbiegła w dal od swoich stad
I na zgubny weszła ślad!

Refren: Tak, tak, tak, owieczka ta to ja!
Tak, tak, tak, owieczka ta to ja!
Lecz mnie Zbawca, lecz mnie Zbawca,
Lecz mnie Zbawca strzegł od zła!

2. Znam owieczkę, którą Bóg
Sam wybawił z wszystkich trwóg.
Sam ją z cierni podniósł On
I na ręku zaniósł w dom.

3. Dziś owieczka mała ta
Wciąż przy boku Zbawcy trwa.
Nie opuszcza Jego stad,
Za Pasterzem idzie w ślad.

1. Czy wiesz, kto cię tak miłuje,
Że mi brak miłości słów?
Kto na łonie cię piastuje,
Rano budzi z rajskich snów?
Kto przynosi dzionek złoty?
Kto twej mamie dał pieszczoty?
Kto serduszko twoje zna
I w swym sercu ciebie ma?

2. Czy wiesz, kogo mocno bili
Na Golgocie ludzie źli?
Kto tam w tej okropnej chwili
Dał nadzieję szczęścia ci?
O, ty dobrze znasz swojego
Zbawiciela kochanego,
Który cię miłować chce
I owieczką Swoją zwie!

3. Z całej duszy swej dziecięcej,
Z całej duszy kochaj Go!
Nie zasmucaj Go już więcej
Grzechem, ani myślą złą!
A gdy przyjdzie wieczny dzionek,
Wzniesie cię w niebieskie strony
Na swych skrzydłach anioł stróż,
Gdzie Jezusa ujrzysz już!

1. O, drogi Zbawco z niebios bram!
Aniołki służą Ci!
O, spójrz i pobłogosław nam,
Bądź razem z nami dziś!

Refren: Pochwalna pieśń niech dzisiaj brzmi.
Niech serca Ciebie czczą!
Choć tylko małe dziatki z nas,
Lecz my własnością Twą!

2. Twa miłość zawsze wiodła nas,
Aż po dzisiejszy dzień.
Więc za to dziś, i w każdy czas,
Me serce wielbi Cię.

3. O, służmy Panu z wszystkich sił
Za młodych życia dni,
By każdy z Nim w Królestwie był,
Gdy przyjdzie już we czci!

1. Gdy nasz Zbawca, gdy nasz Zbawca
Jak Król zjawi się,
Zbierze wiernych życia
Dawca I da niebo Swe.

Refren: Wtedy będą jak gwiazdy
Wciąż u Pana tam lśnić,
Na koronie Jezusa
Swym blaskiem Go czcić.

2. Pan zgromadzi, Pan zgromadzi
Swój zbawiony lud,
I do nieba zaprowadzi:
To jest łaski cud!

3. Również dzieci, dzieci małe,
Tam przytuli Pan,
Bo na ziemi Go kochały!
Raj im będzie dan!

4. Jezus wzywa dzieci małe,
On nas wszystkich zwie;
Chce nam niebo dać wspaniałe,
Dać nam szczęście chce!

1. Wiem, że Jezus kocha mnie,
Gdyż tą myślą Biblia tchnie;
On jest silny, słaby ja,
Toteż zawsze o mnie dba.

Refren: Jezus mnie kocha,
Jezus mnie kocha,
Jezus mnie kocha,
Tą myślą Biblia tchnie.

2. Jezus kocha mnie, bo zmarł,
Aby moje grzechy starł
I otworzył nieba drzwi
Dzięki Swej przelanej krwi.

3. Wciąż mnie kocha Jezus mój,
Siły mej i szczęścia zdrój;
krzepi słabą duszę mą,
Łaskę mi wyświadcza Swą.

4. Jezus kocha wciąż i chce
Stale podtrzymywać mnie;
Wnet nadejdzie chwila ta,
Że mi On Swe niebo da!

1. Pan Jezus chce ze mnie zrobić
Promyczek złoty Swój,
Który każdemu przyświeca
I spędza smutków rój.

Refren: Dla Pana, dla Pana,
Świecić chcę jako promyczek!
Dla Pana, dla Pana,
Słońca promyczkiem chcę być!

2. Jezus chce miłym uśmiechem
Ozdobić moją twarz;
Czuwa przy pracy, zabawie,
Nade mną Jego straż.

3. Jako promyczek Jezusa
Przyświecać wszystkim chcę,
Nieść radość, ciepło ożywcze,
Rozpraszać to co złe.

4. Chcę być odblaskiem Jezusa,
Dobrocią Jego lśnić,
Żyć tak, jak On żył na ziemi,
I w niebie z Nim też być!

1. Gdy me oczy zwracam w krąg,
Tu na twory Twe,
Panie, wiem, że z dzieł Twych rąk
Wielka miłość tchnie.
Gwiazdek piękny, złoty blask,
Słońca stały żar,
Oto cuda Twoich rąk,
Twej miłości dar.

Refren: W czasie mych dziecinnych lat
Udziel łaski mi,
Abym mej młodości kwiat
Ofiarował Ci.

2. Patrz, wiosennych kwiatów strój,
Lata wielki skwar,
Jesień, wszystkich plonów zdrój,
Zimy śnieg bez miar,
Miły wiew i wielki wiatr,
Deszcz żyznością swą,
Niosą radość na ten świat
Oraz w duszę mą.

3. Ptaszków melodyjny śpiew,
Co tak mile brzmi,
Mórz nawałnic głośny zew,
W których siła tkwi,
Oraz pieśni ludzkich rzesz,
Jak te pąki palm,
Wywołują we mnie też
Mej wdzięczności psalm.

4. Piękna wdzięk,
Przyrody czar
I zbawienia plan:
To niebiański wielki dar
Ludziom z nieba dan.
Niechaj dzięki dziwom tym
Tobie przydam czci,
I niech odtąd w życiu mym
Wiernym będę Ci!

1. Jezus, dobry Pasterz,
Otrze każdą łzę;
lgnąc do Jego piersi
Nie boimy się!
Idźmy tylko za Nim,
Gdzie nas będzie wiódł:
Czy w pustynne miejsce,
Czy do źródła wód!

2. Jezus jest Pasterzem,
Każdy z nas to wie;
Wdzięcznym Swoim głosem
Nas do Siebie zwie.
Nawet, gdy nas karci,
Czuły Jego głos;
Szczęśliw, kto z Nim dzieli
Swego życia los.

3. Jezus, dobry Pasterz,
Za Swe owce zmarł,
Omył je krwią Swoją,
Grzechy wszystkie starł,
I popieczętował
Wszystkie owce Swe,
By mógł, gdy wnet przyjdzie,
Wszystkie zbawić je.

1. Znam kosztowną księgę ksiąg!
Choć zniszczona już od rąk,
Lecz jak błogie, szczęsne przypomina dnie!
Matka klęczy z dzieckiem swym,
Ręce jej nad czołem mym…
Tak wspominam głos ten cichy, miły jej.

Refren: Księgo ty, droga mi,
Na twe ślady łez ja patrzeć lubię tak!
Coraz droższą jesteś mi
Wśród pielgrzymki mojej dni;
Ty prowadzisz mnie w dom Ojca,
w światła blask!

2. Księga ta oznajmia mi
O zwycięzcach z dawnych dni:
O Józefa i Daniela próbach sił,
Skąd odwagę Dawid miał,
Który król przy Panu stał,
I jak chytrym, jak podstępnym szatan był.

3. Mówi, jak Jezusa dłoń
Błogosławi dziatek skroń,
Jak On cierpiał i jak skonał, Zbawca mój;
Jak się nadal troszczy Pan,
Jak tęsknotę koi sam,
Jak i mnie przeznaczył pocałunek Swój.

4. Tak, już przeszły tamte dnie,
Pamięć ich nie zginie, nie!
I ta księga, to przewodnik mój co dnia.
Chcę wypełnić wolę tę,
Jak uczyła matka mnie;
Co wszczepiła w serce me, to jeszcze trwa!

1. Miej słoneczko w twym sercu,
Rozjaśniaj nim dzień,
I w dzionki pochmurne
Rozpraszaj ich cień.

Refren: Miej słoneczko w twym sercu,
Niech przyjdzie, co chce,
Dla ciebie radosne
Wciąż będą twe dnie!

2. Miej na ustach piosenkę,
Wesoło niech brzmi,
A choćby udrękę
Dzień przynieść miał ci:

3. Miej też słowa dla innych
W szarzyźnie ich dni,
Opowiedz, kto tyle
Radości dał ci.

1. Każdy człowiek, duży, mały,
Dzieckiem Bożym jest.
Pan Bóg kocha wszystkie dzieci
i mnie kocha też!

Refren: Śpiewamy piosenkę dla Pana Boga,
Który stworzył świat.
I wszyscy możemy do Niego wołać:
„Ojcze nasz!”

2. Nawet mała biedroneczka,
Nawet polny kwiat,
Każdy słoń i każda mrówka
Może śpiewać tak:

1. Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie!
Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie!
Trzymał wiele z nich na kolanach Swych;
Jezus kocha małe dzieci, kocha mnie!

2. Dobry Jezus kocha starszych, ciebie też!
Dobry Jezus kocha starszych, ciebie też!
Z wszystkich twoich win Obmył cię w Swej krwi,
Dobry Jezus kocha ciebie, kocha mnie!

1. Ile razy w niebo Twe
Późną nocą patrzę się,
Wracam myślą w tamten czas,
Gdy się rodził Mesjasz nasz;
I wspominam gwiazdy blask,
Gdy tak świecił w dawnych dniach.

2. Gdy wieczorem w nieba tle
Liczę gwiazdki: „Jedna, dwie…”,
Pytam „Która z tych, co lśnią,
Była wtedy gwiazdką tą,
Co na niebie w ciemną noc
Objawiła Boską moc?”

3. Gwiazdki, nie znam waszych nazw,
Nie wiem, ile macie lat,
Lecz na pewno przyjdzie noc,
Gdy kierując w niebo wzrok
Spojrzę tam, gdzie gwiazdek rój
I zobaczę: Jezus Król!

1. Czy wiesz, że kwiatki modlą się też?
Wznosząc swe główki do nieba wzwyż?
Płynie głos cichy, jak w cudnym śnie,
W górę do Stwórcy, co stworzył je.

Refren: Czyń tak, jak kwiatki małe i mdłe,
Chwal Boga Stwórcę i raduj się!

2. Czy wiesz, że Stwórcę czczą kwiatki też?
W chórze przyrody dźwięczy ich pieśń?
A że anielska jest piosnka ta,
Słyszy ją tylko, kto Boga zna!

1. Pragnę naśladować Cię, Bo Ty,
Jezu, kochasz mnie;
Tobie ufam, ręką Swą
Przez życie prowadź mnie.

Refren: Chcę za Tobą iść,
Chcę za Tobą iść,
Chcę za Tobą iść,
Gdziekolwiek wiedziesz mnie!

2. Małe oczka tracą ślad,
Małe nóżki wiodą w świat;
Żem bez siły, Jezu, wiesz,
Tyś mocny, więc mnie strzeż!

3. Choćby wróg mój straszny był,
Ślad Twój na mej drodze skrył;
Pragnę jednak służyć Ci
Bez trwóg po wszystkie dni.

1. Jak maleńka świeczka rozjaśnia mrok,
Ja chcę jasno świecić, byś postawił krok;
Nawet, kiedy słonko skryje swoją twarz,
Mały mój płomyczek przyświeci wam.

2. Jezus takim właśnie płomyczkiem był,
Kiedy pośród ludzi na tej ziemi żył;
Jego dobre czyny, miłosierny głos
Niczym ognie świec rozjaśniały noc.

3. Ogrzać może światło maleńkie też,
Łzę osuszyć w oku, gdy pojawi się;
Więc choć jestem mały, mam, niewiele lat,
Świecić dla Jezusa chcę zawsze rad!

1. Wróbelki małe kocha Bóg, od zguby broni je;
A jeśli ptaszki kocha Bóg, to kocha także mnie!
On kocha mnie, On kocha mnie! Ja wiem, On kocha mnie!
A jeśli ptaszki kocha Bóg, to kocha także mnie!

2. Gdy wiosną kwitnie kwiatów łan, radując oczy me;
O każdym z nich pamięta Pan, Bo bardzo kocha je!
On kocha mnie, On kocha mnie! Ja wiem, On kocha mnie!
A jeśli kwiaty kocha Bóg, to kocha także mnie!

3. Bóg Ojciec stworzył pszczółek rój i miodem karmi je;
Nagradza je za pracy znój, o każdej pszczółce wie!
On kocha mnie, On kocha mnie! Ja wiem, On kocha mnie!
A jeśli pszczółki kocha Bóg, to kocha także mnie!

1. Ojcze, prowadź krok dziecinny
Przez zdradliwy ziemski kraj,
Bom ja słaby, a Tyś silny,
Więc mi rękę Swoją daj.

Refren: Manna Twoja to moc moja!
Manny słowem Ty mnie syć!
Drogą prawdy do zbawienia
Ty mnie poprzez życie wiedź!

2. Niechaj anioł Twój mnie chroni,
Gdy mnie kusić zacznie zło;
Niech od grzechu mnie osłoni
I prowadzi drogą Twą.

3. Ojcze, udziel mi mądrości,
Uszlachetnij serce me,
Bym wiódł innych do radości
I osiągnął niebo Twe!

1. Hej, młode życie nasze,
Bogu niesiemy w dań,
Przez trudy i przez znoje
Świadczyć gotowi Dlań.

Refren: Życia Dawco, drogi Zbawco,
Poświęć życie me,
Bym żył w wierze i wciąż szczerze
Wielbił imię Twe.

2. Szczęśliw ten, kogo wiedzie
Pańska łaskawa dłoń;
Ni troska, ni zgryzota
Nie ma przystępu doń.

3. Więc chęci swe i siły
Panu w ofierze złóż;
Pracuj, bo gdy noc przyjdzie,
Będzie za późno już.

4. Z Panem więc kroczyć pragnę
Przez wszystkie życia dni;
Nie pragnę blasków marnych:
Tyś, Panie, słońcem mi!

1. To takie proste jest, jak A, B, C, D, E,
Że Jezus Król Swój żywot dał, by zbawić ciebie, mnie.

Refren: Nie czekaj więc do jutra, jeszcze dziś przyjdź Doń,
On w łasce Swej cię przyjmie rad, powiedzie w rajską błoń.

2. To takie proste jest, jak jeden dodać dwa,
Że Jezus Król, hen, w górze tam, dla ciebie miejsce ma.

3. To takie proste jest, jak pieśń dziecięca ta,
Że Chrystus Pan, gdy zbawi nas, to nam Królestwo da.

1. Do miasta Jeruzalem pięknych bram
Pewnej niedzieli wjechał Chrystus Pan;
Dzieci jeruzalemskich mam
Palmy do stóp Jego słały tam.

Refren: Cześć, hosanna! — brzmiał dziecięcy chór.
Cześć, hosanna! — śpiew dosięgał chmur.
Cześć, hosanna! Cześć, hosanna! Cześć, hosanna!
Święty jest nasz Król!

2. Dzisiaj ja też tę prawdę dobrze znam,
Że na osiołku jechał Chrystus Pan;
Że On jest Królem, o tym wiem,
Tylko Tobie, Jezu, śpiewać chcę.

1. Czy wiesz, ile gwiazdek świeci
Tam na niebie w ciemną noc?
Lub czy wiecie, drogie dzieci,
Jaka jest obłoczków moc?
Pan Bóg wszystkie je rachuje,
Tak, że żadnej nie brakuje
Wśród tych niezliczonych gwiazd!
Wśród tych niezliczonych gwiazd!

2. Czy wiesz, ile małych muszek
Igra tam, gdzie słonko lśni?
Albo ile małych rybek
Płynie w wodzie? Powiedz mi!
Bóg, ten Stwórca wszechstworzenia,
Wszystko zliczył, zna z imienia,
Więc radośnie krążą wciąż!
Więc radośnie krążą wciąż!

3. Czy wiesz, ile dziatek miłych
Co dnia wstaje z łóżek swych,
By beztrosko dzień przeżyły?
Znasz tę radość w sercach ich?
Pan niebieski Swe kochanie
Ma w nich i upodobanie.
On cię zna i kocha też! On cię zna i kocha też!

1. Jakże wielką radość mam,
Że Pasterza swego znam.
Żem owieczką Jego włości,
Że mnie żywi, hojnie gości,
Że mnie kocha, dobrze zna
I sam o mnie zawsze dba.

2. Więc Go proszę z wszystkich sił,
Żeby zawsze ze mną był,
Bym rodzicom mym na ziemi
Był pociechą i wraz z nimi
W błogim szczęściu życie wiódł,
I zbawionym też być mógł.

3. O, jak wielką radość mam,
Że Pasterza swego znam.
Kiedy przyjdzie wieczny dzionek,
Wzlecę w niebo jak skowronek,
Tam anieli przyjmą mnie:
Jakże wielkie szczęście me!

1. Nam śpiew upiększa życie,
Śpiew cieszy w każdy czas,
Bo Bóg go nam darował,
By wzwyż pociągnąć nas.

Refren: Więc raźnie zaśpiewajmy,
Od ptasząt bierzmy wzór,
W miłości zgodnie trwajmy,
Radosny tworząc chór.

2. Nas pieśni dźwięk jednoczy,
A celem jej jest Bóg!
Dlatego też ulata,
Gdzie nieba jasny próg!

3. Niech będą pieśni nasze
Oddane Bożej czci;
Niech nasze życie całe
Miłością, chwałą brzmi!

1. Mój Ojciec ma w niebiosach dom,
Anielskim wojskiem włada On,
(:A jednak ze mną mieszkać chce,
I w dzień, i w nocy strzeże mnie!:)

2. Wróbelki karmi dłonią Swą
I czuwa, gdy ptaszęta śpią;
(:Odziewa błonia, stroi las
Kwiecistą szatą cudnych kras.:)

3. Nie spadnie z głowy mojej włos,
Bo Pan mej prośby słyszy głos;
(: Choćbym się skrył nie wiedzieć gdzie,
On zawsze patrzy w serce me.:)

4. Na dłoni Swej wypisał Bóg
Me imię, bym nie zaznał trwóg,
(:I wiedzie mnie przez wszystkie dni,
Więc czego jeszcze braknie mi?:)

5. Mój Ojcze, dobroć Twoją czczę
I woli Twej poddaję się.
(:Więc, Jezu, w sercu moim gość
I wypleń z niego wszelką złość.:)

1. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja,
rodzicom swym posłuszny był, pomagał im. On dla nich żył.
Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja.

Refren: O, Panie, mój Zbawco, ja chcę być taki jak Ty!
O, Jezu, mój Zbawco, Ty pobłogosław mi.

2. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja,
przykładem był dla braci swych. On dla nich żył i kochał ich.
Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja.

3. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja,
szczęśliwy był, wesoły był, On z Bogiem był, dla Boga żył.
Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja.