RÓŻNE: Okolicznościowe

RÓŻNE: Okolicznościowe

1. Już znowu jeden rok przeminął!
Cel dążeń naszych, wieczność, zbliża się.
Żem pośród nieszczęść nie zaginął,
Że dobroć Twa wspierała ciągle mnie,
Zawdzięczam Tobie, Panie Boże mój,
Bom ja tak w życiu, jak i w śmierci Twój.

2. Znikają krótkie życia chwile,
Nietrwała jest ziemskiego szczęścia moc!
Ach, nieraz słońce świeci mile,
A wnet je tłumi ciemna burzy noc.
Gdy, Boże, ręka Twa osłania mnie,
Nieszczęścia wtedy nie ulęknę się.

3. Ty jesteś, Boże, tarczą moją;
Twa łaska nowych mi udziela sił!
Gdym błagał Cię o pomoc Twoją,
Tyś mi obroną i pociechą był.
Dlaczego miałbym się o przyszłość bać,
Gdyś raczył mi dowody łaski dać?

4. Twe imię święte będę sławił
I w Twym przymierzu będę ciągle trwał,
Boś mnie od złego, Panie, zbawił
I w Słowie Twym obfitość łask Swych dał.
Me grzechy tylko, Boże, odpuść mi
I łaskę zlej na przyszłe życia dni!

1. Dziś się cieszmy wszyscy razem! Nastał dla nas błogi czas:
Pan nas zebrał na to miejsce, By Swym Słowem krzepić nas.

Refren: Niechaj chwały śpiew i modlitwy zew Nas w jeden dziś połączy chór;
Bądźmy chętni nieść światu zbawczą wieść, Jako Jezusa wierny zbór!

2. Pan nas wyrwał z mocy grzechu I Swą świętą omył krwią;
Błogą radość wlał nam w serca I za własność przyjął Swą.

3. On nas wezwał do światłości: Nienaganne życie wieść
I poselstwo trójanielskie Szczerym duszom w świecie nieść.

4. Dziś zjednoczmy nasze serca I dziękujmy Panu chwał,
Że nam wszystkim z bliska, z dala, Na to miejsce przybyć dał.

5. Prośmy, by Pan błogosławił Wszystkich zgromadzonych wraz,
By On Duchem Swoim Świętym Dziś przebywał pośród nas!

1. Do Ciebie wznosi się Dusz naszych dziękczynienie,
Wszechwładny Ojcze nasz, Za wszelkie ziemskie mienie.
Zasilasz chlebem lud, Oddalasz głód i mór,
Bo Ty użyźniasz łan, Obfity dajesz zbiór.

2. Bez łaski, Panie, Twej Nie wyda plonu niwa,
Twym także darem jest, Gdy są pomyślne żniwa,
Bo chociaż rolnik wciąż Nie szczędzi swoich sił,
Plon wówczas tylko ma, Gdyś mu pomocą był.

3. Tyś zsyłać raczył nam Deszcz na uprawne pola,
Ożywcze światło zaś I ciepło miała rola;
Bujnegoś zboża strzegł Od gradu i od szkód.
Ach, hojnieś przez to Swój Obdarzył wierny lud.

4. Niech pomni każdy z nas, Że litość Twa bez miary,
Wiernego także chcesz Zasilić Twymi dary.
Niech każdy dzieli się Z ubogim chlebem swym,
I z nim raduje się Błogosławieństwem Twym.

1. Choć nie wiem, co mi przyniesie rok, Lecz ja nie trwożę się,
Gdyż ciągle Zbawca mój uczy mnie, Jak ufać w trudne dnie.

Refren: Więc krok za krokiem, i dzień za dniem Wciąż tylko za Nim w przód,
Przez trud i łzy zbliżamy się Do wiecznej Ojczyzny wrót.

2. Choć nie wiem, co mi przyniesie rok,Czy uśmiech, czy też łzy,
Ja ufam, Zbawco, gdy wiedziesz mnie, Gdy mnie przytulasz Ty.

3. Choć nie wiem, co mi przyniesie rok, Ja Ciebie spotkać chcę!
Tak, Ciebie, Króla, ja ujrzeć chcę; Na to przygotuj mnie.

1. Panie Syjonu, garstka sług
U Twoich się spotyka stóp
Więc, jako wierne dzieci Twe
Miłością Swą ogarnij je.

2. Pobłogosławić tu dziś racz
Sługę, co w Tobie pragnie trwać;
Niechaj włożenie naszych rąk
Dla Twoich spraw oddzieli go.

3. Miłością Swoją natchnij go;
Spraw, by roztropnie zwalczał zło;
Niech napomina, gromi świat,
Niech go do Ciebie wiedzie rad.

4. Niechaj z pokorą w życiu swym
Wszystkich szanuje w zborze Twym,
A Twą miłością, coś mu dał,
Buduje Kościół Pana chwał.

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały;
Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały;
Przed Twe oblicze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolność pobłogosław, Panie!
Przed Twe oblicze zanosim błaganie:
Ojczyznę, wolność pobłogosław, Panie!

O, przyjmij dary te, Wszak z Twego je dajemy;
Tyś dał nam wiele dzisiaj, więc Dziękczynny przyjmij dar.

1. Już znowu jeden dobry rok przeminął,
Cel naszych dążeń, wieczność zbliża się.
Że pośród trudów, nieszczęść jam nie zginął,
Bogu zawdzięczam, bo On chronił mnie.

2. Mija ma młodość, mija moje życie,
Nietrwała jest ziemskiego szczęścia moc,
I nawet, kiedy słońce świeci skrycie,
Niestraszna dla mnie jest głęboka noc.

3. Ty jesteś, Boże, zawsze tarczą moją,
Twa łaska nowych mi udziela sił,
Kiedy prosiłem Cię o pomoc Twoją,
Tyś mi obroną i pociechą był.

4. Więc wspieraj dalej chwiejne kroki moje,
Słabości moje racz przebaczyć mi;
I w każdej drodze wspieraj dziecko Swoje,
I łaskę zlej na przyszłe życia dni.

Niech Bóg Cię obdarza ciszą,
Gdy krzyk i ból ziemię kołyszą;
Niech ci w sercu prawdę schowa,
Gdy na wietrze giną słowa;
Gdy na niebie drzemie obłoków rzesza,
Niech dla ciebie słońce wskrzesza!

Niech Pan cię błogosławi,
Niech Swoje oblicze rozpromieni!
Niech strzeże cię, niech strzeże cię!
Oblicze Swe nad tobą rozpromieni.
Niech obdarzy ciebie Swoją łaską,
I niech da pokój, pokój niech ci da!
Amen.

1. O, nie smuć się, lecz walcz z niedolą, Jak gdyby mówił słońca blask.
O, nie smuć się! Pan zawsze z tobą, Radośnie śpiewa z góry ptak.

Refren: O, nie mów, że zbawienia nie ma, Gdy serce twe jest pełne trwóg.
Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy: Im większy ból, tym bliżej Bóg.

2. O, nie smuć się! Idź naprzód śmiało, Nadzieję zawsze w sercu miej!
Gdy w życiu twym radości mało, W Jezusa miłość wierzyć chciej!

3. O, nie smuć się! Wiosenny ranek Zwiastuje ci świeżością róż,
Że Pan jest tuż, że kocha ciebie I nie opuści nigdy już.

4. Słoneczny blask i kwiat chabrowy Natchnienie dają duszy mej;
A dźwięki strun i ptasząt śpiewy, Też mówią wciąż: „O, nie smuć się!”

Allelu, allelu, allelu, alleluja, Pan blisko jest.
Allelu, allelu, allelu, alleluja, Pan blisko jest.
Pan blisko jest, alleluja, Pan blisko jest, alleluja,
Pan blisko jest, alleluja, Pan blisko jest.