ZBÓR: Umywanie nóg i wieczerza Pańska

ZBÓR: Umywanie nóg i wieczerza Pańska

1. Dziś w uroczysty, wzniosły czas
W jedności z Tobą udział mam,
W symbolach Twego ciała, krwi
Błogosławieństwo Swoje daj.

2. Ofiarą Swoją połącz nas
I zjednocz bicie naszych serc,
By śladem Twych zbolałych stóp
Podążać każdy człowiek mógł.

3. Niech Twoja drogocenna krew
Pozwoli dziś zrozumieć mi,
Żeś moje miejsce zajął Ty,
Bym ja miłości darem żył.

4. Tę wieść przekazać innym chcę,
Twą łaskę przebaczenia znam,
Więc jeśli ja sprawiłem ból,
Dziś proszę, Jezu, przebacz mi.

1. Na kolanach będziemy łamać chleb,
Na kolanach będziemy łamać chleb.

Refren: Kiedy klęcząc oblicze kieruję na słońca wschód,
Nade mną, Panie, litość miej!

2. Na kolanach będziemy wino pić,
Na kolanach będziemy wino pić.

3. Na kolanach będziemy modlić się,
Na kolanach będziemy modlić się.

1. Dla świata chleb złamany został,
Wino przelane z łaski Twej.
Kto słowa życia dziś wypowie?
Kto zniszczy grzech dziś w duszy mej?

2. Spójrz, smutkiem serce me złamane!
Spójrz, grzech przelewa rzekę łez
Niech Twoja uczta dziś się stanie
Znakiem, że wzmacniasz serce me.

3. Niech Twoja moc mi chlebem będzie,
Winem niech będzie miłość Twa,
Bym mocą Twą żył zawsze, wszędzie,
A miłość miał każdego dnia.

1. Za Tobą, Jezu, tęsknię wciąż,
Do Ciebie serca mkną,
Więc spożywamy wino, chleb,
Dziś na pamiątkę Twą.

2. Tyś sam przykazał czynić tak,
By krzepić wolę mdłą;
Pełnimy przeto rozkaz Twój,
Dziś na pamiątkę Twą.

3. Ty chcesz posilić, wzmocnić nas
Duchową ucztą Swą,
Dlatego chleb łamiemy ten
Dziś na pamiątkę Twą.

4. Ten symbol Twój, o Jezu nasz,
Skrapiamy skruchy łzą;
Przymierza serc wzniesiemy ślub
Dziś na pamiątkę Twą.

1. Zbliżmy się do Chrystusa stołu,
Do Niego wznieśmy myśli swe;
Wiarą się złączmy z Nim pospołu,
On nas miłością karmić chce!

2. On jest wiecznego życia chlebem,
Co z nieba do nas zstąpił był;
On łączy dusze nasze z niebem,
Kto chleb spożywa, będzie żył!

3. Chrystus jest naszym odkupieniem,
Poniósł na krzyżu ciężki zgon;
On wiedzie wszystkich do zbawienia,
Z Ojcem i mnie pojednał On!

4. Jakże ciernistą była droga,
Po której szedł Zbawiciel sam,
By doprowadzić nas do Boga
I zjednać Ojca łaskę nam!

5. Większej nie doznał świat miłości,
Jak w Panu, który życie dał,
By go oczyścić z nieprawości,
By człowiek wieczne szczęście miał!

1. O, Zbawco, dziękujemy Ci
Za Twojej łaski znak,
Żeś za nas ofiarował się,
Że nas miłujesz tak;
Żeś za nas ofiarował się,
Że nas miłujesz tak.

2. I dzięki Ci, że mogliśmy
W Wieczerzy udział brać,
Że dajesz nam się w życiu tym
Twoimi dziećmi zwać;
Że dajesz nam się w życiu tym
Twoimi dziećmi zwać.

3. My całą głębią naszych serc
Ofiarę czcimy Twą,
Że zmywasz grzechy naszych serc
Najświętszą Swoją krwią;
Że zmywasz grzechy naszych serc
Najświętszą Swoją krwią.

4. Już chcemy tylko Ciebie czcić
Po wszystkie życia dni
I cenić wielką miłość Twą,
I zawsze służyć Ci;
I cenić wielką miłość Twą,
I zawsze służyć Ci.

1. Chwała Tobie, drogi Zbawco,
Żeś Ty za mnie poniósł krzyż.
Przez Twą krew, mój życia Dawco,
Mogę pójść do Ciebie wzwyż.

Refren: Chwała Tobie, drogi Zbawco,
Żeś Ty za mnie poniósł krzyż.
Przez Twą krew, mój życia Dawco,
Mogę pójść do Ciebie wzwyż.

2. Ach, jak długo już szukałem
Odpoczynku w doli mej,
Lecz gdy w wierze Cię wołałem,
Łaski dostąpiłem Twej.

3. Odtąd chcę już żyć dla Ciebie,
Szukać mocy w Twojej krwi,
Czerpać z łask zbawiennych w niebie
I być zawsze wierny Ci.

1. Tyś, Panie Jezu, zlecił
Nam w posłuszeństwie żyć,
Wypełniać Twoją wolę
I pokornymi być!

2. Tyś uczniów Swych wywyższył,
A sam poniżył się;
Miast Tobie, Tyś im służył
I smutku koił łzę.

3. Tyś umył uczniom nogi,
Ty wzorem jesteś nam,
Tak żebyśmy czynili,
Jak Ty czyniłeś sam.

4. Więc zgodnie z Twym rozkazem
Wzajemnie nogi swe
Myjemy dziś przed Tobą,
W pokorę zdobiąc się.

5. My chcemy, Jezu drogi,
Wypełniać zakon Twój
I z pychą, grzechem wielkim,
Zwycięski toczyć bój.

1. Gdy zbliżał się wieczoru czas,
Pan Jezus, smucąc się,
Na sali uczniów zebrał znów,
By z nimi łamać chleb.

2. A wziąwszy chleb, modlitwę wzniósł
Do Ojca, Boga chwał,
I tak wśród ciszy łamiąc go,
Każdemu z uczniów dał.

3. „Dziś bierzcie, jedzcie z niego wraz”,
Tak im polecił Pan,
I przez to wskazał Jezus sam
Na Boży zbawczy plan.

4. A potem, dzięki czyniąc,
Pan Wziął kielich do Swych rąk;
Rzekł: „Bierzcie, pijcie wszyscy zeń,
To symbol moich mąk!”

5. „Na mą pamiątkę czyńcie to
Aż do owego dnia,
Gdy przyjdę zabrać wiernych Swych,
Tam gdzie wciąż radość trwa!”

1. Chrystusowa garstko dusz,
Drodzy bracia współzbawieni,
Wierni mimo walk i burz,
W prawdzie Jego poświęceni:
Przyjdźcie, złączmy się z Nim wraz
W ten pamiętny dla nas czas.

2. „Bierzcie, jedzcie”, mówi Pan,
„Ciało moje uśmiercone;
Pijcie też krew z moich ran:
W niej są dobra niezmierzone”.
Niech odczuje każdy z nas
Pełnię Zbawiciela łask.

3. Cieszcie się, że Zbawca raz
Przelał krew Swą na Golgocie,
By z Nim żyć bez grzechu skaz
I mieć radość w tym żywocie,
By na wieki z Nim też być,
W szczęściu i radości żyć.

4. Wielkiej tej miłości cud
Oznajmijcie światu wszędzie:
Niechaj grzeszny świata lud
W krwi Jezusa zbawion będzie.
Niechaj pozna Pana chwał,
Który życie za nas dał.

1. O, Zbawco nasz drogi! Ty wiedź nas i tul
Do serca Swojego przez radość i ból.
Pragnienie w nas obudź, by iść w ślady Twe
U serca Twojego, co łaską tak tchnie.

2. My chcemy, Jezusie, tu z Ciebie wzór brać,
Wyniosłość odrzucić, w pokorze Twej trwać
Serdecznej i szczerej, jak Tyś zlecił sam,
I bliźnim pomagać, jak Tyś służył nam.

3. Daj żyć nam w jedności bez gniewu i skarg,
A słowa jak balsam niech płyną nam z warg.
Tu siostra swej siostrze, brat bratu ze czcią
Dziś nogi swe myją, do stóp Twoich lgną.

4. Witamy Cię, Jezu, serdecznie wśród nas,
Wśród zboru Twojego, w świąteczny ten czas!
Ty chroń Swoje dziatki od pychy i zła,
I zabierz do raju, gdzie pokój wciąż trwa.