ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Pierwszy adwent

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Pierwszy adwent

1. Niech wszyscy, co wierzą,
Do Betlejem bieżą
W radości i szczęściu
Hołd złożyć Dziecięciu!
Wszyscy się cieszą,
Na spotkanie śpieszą.

Refren:
Kto żyw, ten niech się sprawi,
Kto rad, ten niech się zjawi,
Kto może, niech się stawi
U Betlejem bram!

2. Anielskie zastępy,
Wznieście hymn swój święty;
Niech dziś wasze głosy
Wzwyż płyną w niebiosy!
Chwała na niebie,
Pokój darzy ziemię!

3. I wy, monarchowie,
Wielbiąc Boga w mowie
Przynieście swe dary,
By złożyć ofiary!
Pan dziś się rodzi,
Słowo ciałem wschodzi!

1. Chwała Bogu, chwała w górze,
Pokój ziemi wokół brzmi!
Niebo, ziemia, lądy, morza,
Wznieście pieśń ku Jego czci!

Refren:
Alleluja, Alleluja,
Chwała Bogu w górze, cześć,
Że nam zesłał Syna Swego,
Chce nas do żywota wieść!

2. Stwórco nasz, wszechświata Panie,
Tron Twój wiecznie będzie stał.
Tyś z miłości nieprzebranej
Syna Swego światu dał.

3. Wszystkim grzesznym wyzwolenie
W Synu Swoim zesłał Pan;
Pojednanie, odpuszczenie,
Życie płynie z Jego ran.

4. Postać sługi Pan obleka
i dziecięciem rodzi się,
By ośmielić tym człowieka,
By Doń oczy podniósł swe.

5. Więc do Pana wszyscy śpieszmy,
Bierzmy dar zbawienia dziś.
Społecznością z Nim się cieszmy,
Z Nim możemy w niebie żyć.

1. Raduj się, ziemio: idzie Pan!
Przyjmijcie Króla Chwał!
Niech dzisiaj każde serce,
Choć długo tak w rozterce,
Podniesie wreszcie głos,
Rozproszy ciemną noc!
Niech każdy zaśpiewa Królowi pieśń!

2. Raduj się, ziemio: idzie Pan!
Przyjmijcie Króla Chwał!
Przynieście swoje dary,
Talenty i ofiary!
Niech muzyk zagra hymn,
Poeta powie rym!
Niech wszyscy śpiewają Królowi pieśń!

3. Raduj się, ziemio: idzie Pan!
Przyjmijcie Króla Chwał!
Niech razem w zgodnym rytmie
Wtóruje harfa cytrze!
Niech ziemia, niebo też
Oddadzą Mu swą cześć
Niech wszystko dziś śpiewa dla Króla Chwał!

1. Gdzież głos Twego jest herolda,
Który woła: „Idzie Król!”?
Gdzież jest orszak, który z wolna
Idąc śpiewa: „Oto Król!”?
Heroldami aniołowie,
Dworzanami pastuszkowie;
Próżno szukać berła w dłoni,
Kosmyk słomy miast korony.

Refren:
Królu ziemi, nieba Panie,
Przyjmij nasze wysławianie!

2. Gdzież królewski pałac wielki,
Złote bramy, szczyty wież?
Gdzież jest powóz zaprzęgnięty,
Na Twój rozkaz gotów też?
Twym powozem żłobek sienny,
Twym pałacem próg stajenny;
Próżno szukać Twej korony,
Zamiast berła kosmyk słomy.

1. Jak mam powitać Ciebie,
Jak Cię ugościć mam,
Odwieczny Królu w niebie,
Żeś do mnie przybył sam?
O, Jezu, miły Panie,
Bądź sam pochodnią mi.
Wskaż, czym na powitanie
Dziś radość sprawię Ci.

2. „Hosanna”, Syjon śpiewa
I ściele zieleń palm.
W mym sercu dziś rozbrzmiewa
Pochwalny Tobie psalm;
Me serce ku Twej chwale
Chce dziś poświęcić się
I służyć Tobie stale:
Dziś ofiaruję je!

3. Leżałem w więzach srogich,
A Ty skruszyłeś je,
W niedoli, grzechach mnogich,
A Tyś uwolnił mnie!
Ty łaską Swą bez miary
Objąłeś serce me,
Więc ja Ci za te dary
Dziś ofiaruję je!

4. Tyś skruszył więzy moje,
Tyś z grzechu wywiódł mnie,
I dziś u źródła stoję,
Co wonią raju tchnie.
Wyniosłeś mnie tak,
Panie, I wzbogaciłeś tak,
Że mi na dziękowanie
I słów dziękczynnych brak.

1. Nim u betlejemskich staną bram
Mędrcy z zapytaniem: Gdzie jest Pan?
Zanim zapukają do stajennych drzwi,
Pośpieszajmy śpiewać pieśni pełne czci:

Refren:
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2. Zanim nad Betlejem gwiazdy blask
Wskaże narodzenie Pana łask,
Nim ustanie jej wędrówki znojny szlak,
Podążajmy razem, by zaśpiewać tak:

3. Zanim pośród betlejemskich wzgórz
Czuwających spotka Anioł Stróż,
Nim pastuszków pierwszych ujrzy Boży Syn;
Pośpieszajmy razem śpiewać chwały hymn:

1. Cicha noc, święta noc,
Gwiazda lśni, wszystko śpi.
Z oczu Marii odleciał sen.
W świętej ciszy Boży Syn
Leży na łonie jej,
Leży na łonie jej.

2. Cicha noc, święta noc.
Anioł sam głosi wieść
Wśród pasterzy strzegących stad,
Że zbawienia nastał czas,
Bo narodził się Syn,
Bo narodził się Syn!

3. Cicha noc, święta noc.
Chryste, Twej łaski moc
Grzech usuwa, rozprasza cień,
Gdyż zaświtał nowy dzień
W narodzeniu się Twym,
W narodzeniu się Twym!

1. Dopóki gwiazda znaczy szlak
Samotnie w nocnym rodzie,
Szukajcie, ludzie, Króla chwał
Gdzieś w betlejemskim grodzie!

Refren:
Bo jutro może stąd
Odejdzie tam, gdzie lepszy ląd;
Bo jutro może już
Do Ojca wróci znów!

2. Dopóki nad wzgórzami cień
Pasterskich nocnych zdarzeń,
Szukajcie, ludzie, Króla chwał,
Wśród serca swego marzeń!

3. Dopóki na niebiosach brzmią
Anielskie chóry nocy,
Szukajcie, ludzie, Króla chwał,
Szukajcie Jego mocy!

4. Dopóki mędrcy dary swe
Składają w kornej chwale,
Szukajcie, ludzie, Króla chwał,
Dopóki można znaleźć!

1. Miasteczko małe, Betlejem,
Spowite w nocne mgły,
Ty śpisz spokojnym, cichym snem,
Nad Tobą gwiazd rój lśni;
Lecz wśród tych ulic ciemnych
Jaśnieje dziwny blask,
Bo w Tobie dziś spełniła się
Zapowiedź Bożych łask.

2. Dziś się narodził Chrystus Pan!
Tak brzmi anielska wieść,
Gdy ludzie śpią, niebiosa lśnią,
Śpiewając Jemu cześć.
I wy, o gwiazdy, lśnijcie,
Miłości głosząc cud;
Na wysokościach Bogu cześć,
A pokój na ten lud!

3. Jak cicho było w tamtą noc,
Gdy Bóg nam Syna dał;
Tak samo dziś Bóg z nieba śle
Błogosławieństwa Swe.
Nie słyszy żadne ucho
cudownych kroków tych,
Gdy Chrystus Pan przychodzi sam
Do serc, by mieszkać w nich.

1. Daleko w stajence narodził raz się
Nasz Zbawca, Pan Jezus, dla ciebie i mnie;
Z czystego wprost nieba rój gwiazd Jemu lśnił.
Nasz Zbawca, Pan Jezus dla ludzi tu żył.

2. Gdy teraz pomyślę, jak żył tu Pan mój,
Jak innych nauczał, usuwał trosk znój,
To kocham Cię, Jezu; o, łaskawie spójrz:
Chcę, abyś był ze mną dziś i zawsze już.

3. Bądź bliski mi, Panie, daj wiary mi moc,
Że patrząc na Ciebie odmieniam swój los,
Żeś teraz jest w niebie, żeś Władca i Król,
Że wiecznie żyć z Tobą będę, Jezu mój.

1. W niebie zabrzmiała pieśń,
Poprzez ziemię szła wieść,
W ludzkich sercach grał hymn,
Niebios wtórował rym.

Refren:
Król się rodzi, nadchodzi,
O, ziemio, twój Bóg!
Pan się zjawia, objawia,
Narody, wasz Bóg!

2. Gromki śpiew przerwał sen,
Gwiazdy błysk rozdarł cień,
W nocną ciszę wszedł blask,
Do drzwi dnia pukał brzask.

3. Niech ten nocny śpiew brzmi
Aż do końca mych dni!
Niech ten nocny hymn gra!
Niech powraca co dnia!

1. Otwórzcie się szeroko,
Podwoje świątyń bram!
Król wieczny się przybliża,
Zbawienie niesie nam!
Któż jest tym Królem chwały?
To niebios możny Pan!
W wierności On jest stały
I z wszechpotęgi znan.

2. Otwórzcie się szeroko,
Podwoje serca bram!
Król wieczny się przybliża,
Zbawienie niesie nam!
Któż jest tym Panem chwały?
To wiecznie wierny Bóg,
Zastępów Pan wspaniały,
W proch przezeń starty wróg.

3. Bądź chwała Tobie, Chryste,
Niebieski Królu, nasz,
Co z Ojcem, Duchem Świętym,
Odwieczną chwałę masz!
Królestwo Twoje w Tobie
Opokę wieczną ma,
Więc wieki Go nie zwalczą,
Tak, jak od wieków trwa!