ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Pośrednictwo i sąd

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Pośrednictwo i sąd

1. Nasz Arcykapłan zbliża się,
Miłości pełen Jezus.
Pociechę chorym duszom śle
Jedyny Zbawca, Jezus.

Refren:
Pieśń radosna wokół brzmi,
Jest to pieśń ku Jego czci!
Śpiewaj duszo także ty:
Jezus, Jezus, Jezus!

2. Zgładzone winy nasze są,
Bo za nie cierpiał Jezus.
Do nieba nas przez mękę Swą
Prowadzi dobry Jezus.

3. Na krzyżu gorzki poniósł zgon,
Baranek Boży, Jezus,
By mi zgotować w niebie tron,
Miłuję Cię, mój Jezu!

4. Dziś z głębi serc Mu nieśmy cześć,
Bo godzien chwały Jezus,
I tę radosną głośmy wieść,
Że z nami jest nasz Jezus!

5. Nadejdzie wkrótce błogi dzień
I przyjdzie w chwale Jezus.
Będziemy wiecznie patrzeć Nań,
Nam niebem będzie Jezus!

1. Jezu Zbawicielu, wszak Tyś za mnie zmarł,
Mocą krwi Swej świętej Tyś me grzechy starł;
Przez krzyż na Golgocie dałeś życie nam,
A dziś dla nas w niebie pośredniczysz sam.

2. Tam w świątyni w niebie, gdzie tron łaski lśni,
Głos Jezusa słychać, jakże słodko brzmi:
„Przebacz, Ojcze, przebacz, za lud błagam Swój,
Ja Swą krew przelałem, dałem żywot Mój”.

3. Długo już czekamy w wierze każdy dzień;
Przyjdź nasz Zbawicielu, dolę grzechu zmień,
Skróć cierpienia, trudy, zbaw od grzechu skaz,
Zabierz nas do Siebie, zabierz wszystkich wraz!

4. Czas tak szybko mija jak słoneczny cień,
Wnet Zbawiciel przyjdzie, świta już ten dzień.
Żyjmy więc jak Jezus, święcie tak jak On,
Wiernie Jemu służmy, wiernie aż po zgon!

1. Z głębokiej nędzy, z grzechu dna,
Do Ciebie wołam, Panie:
Racz z nieprzebranej łaski Swej
Wysłuchać me błaganie!
Bo jeśli każdy ludzki błąd
Pod sprawiedliwy weźmiesz sąd,
Któż wtedy się ostoi?

2. Jedynie pośrednictwo Twe
I łaska zbawić może;
Nie ludzka moc, nie czyny me:
Wyznaję to w pokorze.
Bo czymże ja mam chlubić się?
Jak liść przed Tobą ciągle drżę
I łaski błagam Twojej.

3. Choć mnie przytłacza ogrom win,
Możniejsza łaska Twoja;
Tyś, Chryste, Pośrednikiem mym
I w Tobie ma ostoja.
Tyś Arcykapłan, proszę Cię,
Od grzechów moich oczyść mnie
I łaską obdarz Swoją!

1. Patrz, jak twój Zbawca u tronu tam prosi,
Tak bardzo ukochał On ciebie i mnie;
Błagalne modlitwy do Boga zanosi,
Bo kocha grzesznika, więc wstawia, się zań.

Refren: Za ciebie On prosi i za mnie On prosi,
Za wszystkich On prosi,
Bo kocha On nas!

2. W niebie mam Ojca miłości pełnego,
On dał mi nadzieję żywota i raj;
Wnet wyrwie mnie z tego padołu nędznego!
I ty się na rękach miłości wznieść daj!

3. Zbawca mnie cieniem Swych skrzydeł zakrywa,
Pokojem napełnia On dziś serce me;
On sprawiedliwości mnie szatą okrywa
I tobie z miłości tę szatę dać chce!

1. O Jezu, przyjmij od nas cześć
Za pośrednictwo Twoje,
Za tę cudowną, zbawczą wieść
I łask niebieskich zdroje.
Na Ojca zew przelałeś krew,
Z miłości życie dałeś
I niebo nam zjednałeś!

2. Kłaniamy się w głębokiej czci,
A lud Twą krwią nabyty
Zanosi „Alleluja” Ci,
Boś za nas był zabity.
Dlatego chciej z litości Swej
Za nami stale prosić,
Do Ojca modły wznosić.

3. Jezusie miły, zasiej w nas
Nasienie Słowa Twego,
By ono w dobry i zły czas
Chroniło nas od złego.
Ty, Jezu, sam dopomóż nam
Bez grzechu żyć dla Ciebie
Na ziemi tu i w niebie!

1. Gdy nas niebios Sędzia zważy
Na Swych szalach w sądu dzień,
Czy my wszyscy młodzi, starzy,
Ostoimy się przed Nim?

Refren:
Na szalach prawdy zważy cię
Sędzia dobrotliwy!
On zważy ciebie, zważy mnie,
Sędzia sprawiedliwy!

2. Czy nas wezwie w niebios progi
Jako wierne dzieci Swe?
Czy też wyda wyrok srogi
I potępi sługi złe?

3. Czy na Jego głos zważamy
W ten zbawienny łaski czas?
Albo przyjąć Go zwlekamy,
Aż zagłada spotka nas?

4. Więc się módlmy i czuwajmy,
Dbajmy o zbawienie swe;
Kornie Zbawcy dziś szukajmy,
Prośmy, by zmiłował się!

1. Tam w przybytku wiecznej chwały
Oręduje Chrystus Pan.
Kto do Niego dzisiaj przyjdzie,
Temu pokój będzie dan.
Jezus jedna grzesznych z Bogiem,
Zbawia tych, co w grzechach brną,
Sercu pokój daje błogi,
Zmywa grzechy świętą krwią.

Refren:
Przyjacielu, przyjdź Doń dzisiaj,
Przyjdź i bierz zbawienie swe.
On cię przyjmie, uszczęśliwi,
Bo On wszystkich zbawić chce!

2. Druhu, Jezus ciebie wzywa,
Usłysz Jego słodki zew.
Niech i w twoim sercu tęsknym
Wzejdzie prawdy Bożej siew.
Zbawca pragnie ciebie zbawić,
Przyjdź do Niego póki czas;
W Nim jest radość, odpuszczenie,
Więc na łaskę Jego zważ.

3. Już niedługo Jezus skończy
Pośredniczą służbę Swą,
Wyda wyrok sprawiedliwy,
By zatracić grzech i zło.
Dzisiaj jeszcze czas zbawienia,
Jeszcze dziś głos Jego brzmi;
Jutro Jezus może zamknąć
Pośrednictwa Swego drzwi!

1. Niewinny Ty, Baranku Boży,
O Jezu, któryś zbawił świat!
Już teraz nic nas nie zatrwoży,
Boś Ty nasz Pan i Tyś nasz Brat.

2. Tyś długi moje Bogu spłacił,
Zgładziłeś grzechów mnogich rój;
Wróciłeś mi, com był utracił:
Sprawiedliwości Bożej strój!

3. Twa sprawiedliwość, szata strojna,
Przed Bogiem w niej ostoję się.
Twe rany, moja twierdza zbrojna,
W niej duszy wróg nie zmoże mnie.

4. Nie z mej zasługi i godności,
I mimo wielkich moich win,
Dziedzicem znowu z Twej miłości
Zostaję, marnotrawny syn.

5. Arcykapłanie mój jedyny,
Tyś prawdą, drogą, życiem mi!
Złamane przez ciemności syny
Przymierze przywróciłeś mi!

1. Już zaczął się sąd, otwarto też księgi;
Jak uroczysta chwila ta!
Z każdego słowa, czynu, przysięgi,
Tam każdy człowiek rachunek zda!

Refren:
Bracie, czy ty ostoisz się,
Gdy Bóg na sąd wnet wezwie cię?
Czy pielęgnujesz grzechy skryte,
Czy Zbawcy krew obmyła cię?

2. Sądzeni są najpierw ci, co zasnęli,
Według żywota księgi tej;
Wnet przyjdzie czas, by żywi stanęli,
Czy twoje imię jest także w niej?

3. Dokładny ten sąd, dokładne badania
Objawią cały żywot twój.
Więcej nie będzie już odwołania,
Gdy Sędzia, Bóg, wyda wyrok Swój!

4. Ten błogosławiony, kto się ostanie
W czasie, gdy sądzić będzie Bóg
Myśli i słowa oraz działanie;
Boga więc proś, byś się ostać mógł!

1. Pomyśl tylko, droga duszo,
Że nas wszystkich czeka sąd,
Że Bóg Sędzia ważyć będzie
Każdy grzech i każdy błąd.

2. Według czynów Bóg zapłatę
W sądu dzień każdemu da;
Wiernie wszystkich On osądzi,
Bo On myśli serca zna.

3. Więc nie zwlekaj, droga duszo,
Bóg cię do pokuty zwie;
Nim nadejdzie ów dzień sądu,
Z Bogiem swym pojednaj się.

1. Mój Zbawca woła sam:
„Pójdź do mnie, dziecię me,
A Ja ci pokój dam,
Daruję winy twe!”

Refren:
Jezu, Zbawco mój,
Z serca proszę Cię,
Wciąż mnie wodą życia pój
I z grzechów oczyść mnie.

2. Twa, Panie, droga krew,
Twa męka i Twój krzyż
Na wieki zbawią mnie,
Wprowadzą w niebo, wzwyż.

3. A kiedy wiernych Swych
Zabierzesz w górę tam
Weź mnie do dziatek Twych,
Do niebios wprowadź bram!

4. A gdy u tronu raz
Wśród Twoich stanę rzesz,
Spraw, bym po wieczny czas
Wysławiać mógł Cię też.

1. Już okrzyk przenikliwy
Ogarnia świata krąg,
To z nieba głos żarliwy
Oznajmia ludziom sąd.
Dla wiernych brzmi przestroga,
By tylko Stwórcę czcić,
Miłować swego Boga
I w Nim swój żywot skryć.

2. Poselstwo krok za krokiem
Przez świat ten szybko mknie,
Ostrzega lud przed smokiem
I do pokuty zwie.
Anieli dwaj już kroczą
I trzeci śpieszy się,
By zew ogłosić z mocą,
Nim sądu przyjdzie dzień.

3. Dziś bieży w szybkim pędzie
Poselstwo przez ten świat
I wzywa ludzi wszędzie,
By strzegli Bożych rad.
Poselstwo i do twego
Dziś serca puka też,
Więc porzuć drogę złego,
Ratować życie śpiesz!

1. Zbawienia drogę do niebios drzwi
Jezus przez krzyż Swój otworzył mi,
I wszedł do nieba z najświętszą krwią,
By zbawić duszę mą.

Refren:
Łaskę wielką Jezus grzesznym śle,
Pośredniczy On i zbawia mnie.
W Najświętszym służy w świątyni chwał,
Chce, bym w Nim życie miał!

2. Mój Arcykapłan, Król mój i Pan,
Dziś wykonuje zbawienia plan:
Jedna lud z Bogiem, ciebie i mnie,
Wszystkich On zbawić chce.

3. Wkrótce się zamkną świątyni drzwi,
Nikt nie skorzysta z Jezusa krwi.
Dopóki trwa więc zbawienia czas,
Przyjdźmy Doń wszyscy wraz!

1. Wkrótce się czas łaski skończy
I ustanie z grzechem bój.
Przyjdzie Jezus, nasze słońce,
Czyś już gotów, bracie mój?

Refren:
Czyś gotowy już? Czyś gotowy już?
Zbawca Twój chce zbawić z grzechu cię!
Czyś gotowy już? Czyś gotowy już?
Więc nie zwlekaj dłużej, nawróć się!

2. Wkrótce trąby głos usłyszysz,
Bóg na sąd Swój wezwie cię!
Więc dlaczego się nie śpieszysz
Zmienić grzeszne życie swe?

3. Kto tu grzechu nie zwycięży,
Z Bogiem nie pojedna się,
Wyrok zguby swej usłyszy,
Straci wieczne życie swe!

4. Pełnię łaski, przebaczenie
Jeszcze dziś Bóg daje ci;
Porzuć grzech, a weź zbawienie,
Dziś się oczyść w Zbawcy krwi!

1. „Zbudźcie się!” — tak ci wołają,
Co w świętym grodzie straż trzymają.
„Syjonie, północ Porzuć sny!
Oblubieniec twój nadchodzi,
Zbawienia dzień się w blaskach rodzi.
O, panny mądre, gdzieście wy?
To Pan! Ocknijcie się
I weźcie lampy swe!
Alleluja! Już godów czas Pan wzywa was!
Pośpieszcie Zbawcę witać wraz!”

2. Serca rozbudzonej rzeszy
Wołanie straży świętej cieszy;
Powstaje Syjon, zdobi się.
Z niebios schodzi Pan wspaniały,
łaskawy, pełen prawdy, chwały.
Promienne blaski Swoje śle.
O, Jezu, do nas zejdź!
Korono chwały świeć!
Ach, wiedź nas, wiedź,
Ty Zbawco sam, Do niebios bram,
Weselną ucztę gotuj nam!

3. „Święty!” — lud Ci śpiewa cały,
Aniołów zewsząd brzmią chorały
I słodkich lutni dźwięczy ton.
Z pereł Twego miasta bramy,
Tam niebian gronem otaczany
Wyniosły Twój i święty tron.
Czyż zgłębi rozum mój
Majestat, Boże, Twój?
U tronu chwał tam rzesza
Twa Hymn wieczny gra
Na Twoją cześć: „Alleluja!”

1. Panie, wysłuchać modłów chciej!
Tylko Tyś naszą siłą.
Łaski strumienie na nas zlej,
Ujrzeć daj nam jeszcze dziś:

Refren:
Łaski strumienie,
Strumienie żywe!
Twoich łask strumienie
Ześlij jeszcze dziś!

2. Panie miłości, na nas bacz,
Kornie prosimy Ciebie.
W sercu przeszkody zniszczyć racz,
Otwórz serc drzwi jeszcze dziś.

3. Panie, wierzymy w moc Twych słów;
Spełnij Swe obietnice:
Łaski strumienie ześlij znów,
Dajże nam pić jeszcze dziś.