ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA: Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie

1. Chrystus Pan opuścił niebios sławę
I przyszedł na świat, by zbawić nas.
Wieniec z cierni ranił Jego głowę,
Niósł na krzyż ciężar win i naszych zmaz.

Refren:
On teraz żyje w sławie Swej,
Bo śmierć zwyciężył, grzech, szatana moc,
I czeka, bym na ziemi tej dla Niego żył dzień i noc.

2. On wstał z martwych jak zwycięzca sławny
I będzie nim już po wszystek czas.
On sam przyjdzie spełnić ślub Swój dawny,
By wziąć z tej ziemi wszystkich Swoich wraz.

3. Pójdź Doń, duszo, coś przez grzech związana,
Z rąk Jego zbawienie, pokój bierz!
I za ciebie święta krew przelana,
Przyjdź więc Doń i w moc śmierci Jego wierz!

1. Jezus Chrystus zmartwychpowstał! Alleluja!
Pusty grób na ziemi został! Alleluja!
Wszechświat niesie Jemu cześć: Alleluja!
Najpiękniejsza z wszystkich pieśni: Alleluja!

2. Wczoraj oddał za mnie życie: Alleluja!
Dziś króluje mój Zbawiciel. Alleluja!
Chcę żyć wiecznie razem z Nim. Alleluja!
Dla mnie Pan swe drzwi otworzył! Alleluja!

3. Jezus mówi: Wkrótce przyjdę! Alleluja!
Na spotkanie Zbawcy wyjdę. Alleluja!
Chodźmy razem, to nasz Pan! Alleluja!
Alleluja! Pan przychodzi! Alleluja!

1. Porzucił grobu cień Jezus, mój Zbawca!
Święci triumfu dzień Jezus, mój Pan!

Refren:
Pusty już grób, Zbawca mój
Dziś zwycięski z śmiercią stoczył bój!
Z grobu powstał Jezus, spłoszył śmierci noc,
Po wiek wieków rządzi, wrogów skruszył moc.
Żyje Pan! Żyje Pan! Alleluja; żyje Pan!

2. Czuwa daremnie wróg; Jezus mym Zbawcą!
Możnie zwyciężył Bóg: Jezus, nasz Pan!

3. Śmierć nas nie zdoła zmóc, Jezus, nasz Zbawca!
Chrobry zwyciężył wódz, Jezus, nasz Pan!

1. Do nieba wszedłeś, Chryste Panie,
W koronie chwały zasług Swych,
I moje serce nie ustanie
Wciąż dążyć tam do mieszkań Twych.
Ja tu pielgrzymem wolę być,
By tam już w Twym Królestwie żyć.

2. Do nieba wszedłeś przemieniony,
Lecz wpierw powstałeś z śmierci snu.
Tak duch mój ma być odnowiony,
By nie podlegał więcej złu.
Jezusie, odrodź serce me,
Daj ujrzeć wnet oblicze Swe!

3. Za Tobą patrzę okiem wiary
W Twe niebo, gdzie jest szczęścia zdrój.
Me serce obdarz Twymi dary,
Bym żył dla Ciebie, Jezu mój!
Sam otwórz w niebo drogę mi
I prowadź mnie do raju drzwi!

4. Wnet w wspaniałości tu powrócisz
Tak, jak odszedłeś z ziemi tej,
I w rzeczywistość sen obrócisz:
Dziedzictwo dasz nam z łaski Swej.
Nim przyjdziesz, w wierze każesz żyć
I w gotowości stałej być.

1. Ja wiem, że Zbawca żyje mój
I w niebie miejsce chce mi dać,
Gdy tylko skończę ziemski bój
Z Nim w chwale wiecznie będę trwać.

Refren:
Gdy więc mnie wabi świat ten zły
I serce me z tęsknoty drży,
Wiem, że gdy miną krótkie dnie,
Do domu Swego wezwie mnie,
Wiem, że gdy miną krótkie dnie,
Do domu Swego wezwie mnie!

2. O Zbawcy wciąż me serce śni,
Wszak On oczyścił z grzechu mnie!
Ja czekam wciąż, aż powie mi:
Chodź dziecię, Pan już woła cię!

3. O, jak wspaniały Jego czyn!
W zdumieniu patrzę na ten cud!
Mój Jezus mnie uwolnił z win
I cierpiał tyle za Swój lud!

4. Wiem też, że Jezus przyjdzie wnet,
Nadchodzi szybko chwila ta,
Gdy uwolniony z ziemskich bied
Pieśń wzniosę tam, gdzie jest mój Bóg!

1. Zmartwychpowstał, zmartwychpowstał już nasz Pan!
I odziany szatą chwały
Do niebieskich dąży bram;
I odziany szatą chwały
Do niebieskich dąży bram.

2. Wywyższony ponad gwiazdy Jego tron!
Zsyła chętnie nam Swe dary,
Wieczną tarczą tylko On;
Zsyła chętnie nam Swe dary,
Wieczną tarczą tylko On.

3. Niech nikt nie drży,
Zbawca mówi wszystkim wraz:
„Żyję oto i żyć będę,
Życiem też obdarzę was!”
„Żyję oto i żyć będę,
Życiem też obdarzę was!”

4. Zmartwychwstaniem, zmartwychwstaniem cieszę się!
Wnet zobaczę mego Zbawcę,
Gdy obudzić przyjdzie mnie!
Wnet zobaczę mego Zbawcę,
Gdy obudzić przyjdzie mnie!